Postępowanie podatkowe

Kontrola skarbowa

Rządowy projekt zmiany ustawy o kontroli skarbowej oraz Ordynacji podatkowej

Strona 1 z 2

Czego i kogo przede wszystkim dotyczy projekt ustawy?

Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie utrudniają realizację zadań kontroli skarbowej oraz organów podatkowych, w tym mają negatywny wpływ na prawidłowe określanie przez te organy wysokości zobowiązań podatkowych lub które w praktyce ich stosowania okazały się wadliwe. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt ustawy oddziałuje na podmioty, o których mowa w art. 13a ustawy o kontroli skarbowej w dotychczasowym brzmieniu (tj. objętych właściwością naczelnika urzędu skarbowego właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników, czyli tzw. dużych podatnikow) - będą miały do nich zastosowanie zasady ogólne dotyczące wszczynania postępowań kontrolnych, określone w ustawie o kontroli skarbowej. Ustawa nie ma jednak wpływu na prawa i obowiązki tych podmiotów - wprowadza jedynie zmiany organizacyjne. Wcześniej projekt został poddany konsultacjom ze związkami pracodawców oraz związkami zawodowymi, którzy nie zgłosili uwag do proponowanych zmian.

Kontrola u tzw. dużego podatnika

Uchylenie art. 13a i zmiany w art. 10 ust. 2 pkt 7 oraz art. 24a powodują odstąpienie od rozwiązania polegającego na wyłącznym uprawnieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do wszczęcia postępowania kontrolnego u tzw. dużego podatnika. Oznacza to, że również do tej grupy podatników znajdą zastosowanie zasady ogólne dotyczące wszczynania postępowań kontrolnych, określone w ustawie o kontroli skarbowej. Dotychczasowe rozwiązanie spowodowało wydłużenie procesu wszczynania postępowania kontrolnego oraz zbędne mnożenie dokumentacji. W konsekwencji omawiana zmiana przyczyni się do efektywniejszej pracy organów kontroli skarbowej.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może upoważnić inspektora zatrudnionego w urzędzie kontroli skarbowej do przeprowadzenia czynności kontrolnych poza obszarem terytorialnego zasięgu działania tego urzędu. Według propozycji w takim przypadku postępowanie kontrolne ma przeprowadzać i wydać wynik kontroli, decyzję albo postanowienie dyrektor urzędu kontroli skarbowej, w którym jest zatrudniony upoważniony inspektor lub pracownik.

Zgodnie z art. 31 ustawy o kontroli skarbowej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa. W związku z czym, przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie w kwestiach dotyczących gromadzenia materiału dowodowego.  

Likwidacja ograniczeń dowodowych w postępowaniu podatkowym

W Ordynacji podatkowej proponuje się zmianę polegającą na odstąpieniu od rozwiązania, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być materiały zgromadzone w toku prawomocnie zakończonego postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Przedmiotowe rozwiązanie było nieuzasadnione i skutkowało wyłącznie ograniczeniami w zakresie możliwości wyjaśnienia stanu faktycznego, przedłużaniem czasu trwania postępowań podatkowych, niezrozumiałym różnicowaniem wiarygodności dowodów przeprowadzanych przez poszczególne organy. Postępowanie administracyjne i karne są od siebie niezależne. Postępowanie podatkowe opiera się zaś m.in. na zasadzie swobodnej oceny dowodów, dokonywanej przez organy podatkowe, niezależnej od oceny materiału dowodowego dokonanej przez sąd, czy prokuratora.

Materiał dowodowy zgromadzony przez organy ścigania nigdy nie mógł być bezkrytycznie włączany do materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym, z tego względu można stwierdzić, że projektowana zmiana, zdaniem jej autorów, nie wpływa na uprawnienia i obowiązki podatników. Nadal bowiem zostają zachowane wszelkie służące podatnikowi uprawnienia w postępowaniu podatkowym, a w szczególności uprawnienia przy zbieraniu materiału dowodowego.

Według nowego brzmienia art. 181, dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Nie tu zatem już warunku prawomocnego zakończenia postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 23.3.2018

  Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej

  Dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, a który przestał (...)

 • 7.2.2012

  Co pozostaje po kontroli skarbowej?

  Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Może ona zakończyć się na trzy sposoby (...)

 • 20.8.2017

  Co nowego w Ordynacji podatkowej?

  Nowelizacja Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej m.in. zobowiązuje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)

 • 30.6.2017

  Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez (...)