Pozostałe

Koncesje i zezwolenia

Pozostałe

Szerszy dostęp do zawodów prawniczych

Strona 1 z 2

Łatwiejszy dostęp do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza, a w efekcie łatwiejszy dostęp obywateli do usług prawnych, zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji trzech ustaw: o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie. W ten sposób mają być określone zasady przeprowadzania egzaminów, co ma usprawnić proces naboru na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.

Czemu potrzebne są zmiany?

Jednocześnie ustawa ta wypełni luki po trzech wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował m.in. niedostateczną pieczę samorządów zawodowych nad egzaminami oraz uznał za niezgodne z Konstytucją bardzo ogólnie zarysowane uprawnienie do zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które pracowały 5 lat na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa. Projekt nowelizacji ustawy zmienia więc przede wszystkim przepisy, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP.

Jednym z ważniejszych celów projektu jest też zwiększenie dostępu do zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza. Chodzi też o poprawę dostępności usług na rynku usług prawniczych.  

Kto uzyska wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, bez konieczności zdawania egzaminu i aplikacji?Celem proponowanej nowelizacji jest skrócenie procedury wpisu na listy aplikantów adwokackich i radcowskich. W projekcie przedstawiono nową listę osób, które będą mogły uzyskać wpis na listę adwokatów lub radców prawnych bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego i odbywania aplikacji. Chodzi o osoby, które legitymują się wysokim poziomem wiedzy w naukach prawnych oraz mają praktykę zawodową w innych zawodach prawniczych. Wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego i odbywania aplikacji będą mogli uzyskać: profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, radcy i starsi radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 3-letnim stażem, sędziowie, prokuratorzy i notariusze. Przepis ten obejmie także osoby, które zdały po 1 stycznia 1991 r. egzamin sędziowski lub prokuratorski oraz doktorów nauk prawnych legitymujących się wskazanym w ustawie stażem zawodowym.

Kto będzie mógł uzyskać dostęp do zawodu adwokata lub radcy prawnego bez odbycia aplikacji?

Uprawnienie do zdawania egzaminu adwokackiego lub radcowskiego bez konieczności odbycia aplikacji będą miały osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych przez co najmniej 5 lat, jednak nie dłużej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu, były zatrudniane w kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego, spółce cywilnej, partnerskiej lub komandytowej. To samo uprawnienie będzie dotyczyć osób, które ukończyły studia prawnicze i były zatrudnione w administracji publicznej.

Zmiana przepisów na nowo określa pozaaplikacyjną drogę do zawodu adwokata lub radcy prawnego. Zgodnie z proponowanymi przepisami, wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego będzie możliwe bez obowiązku odbycia aplikacji i zdania egzaminu dla tych osób, które przez co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko: asesora sądowego lub prokuratorskiego, referendarza sądowego i starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego lub prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego lub prokuratora. Uprawnienie to obejmie osoby, które po 1 stycznia 1991 r. zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski oraz doktorów nauk prawnych.

Jakie mają być egzaminy prawnicze?

Egzamin wstępny

Przewidziano wprowadzenie nowej nazwy egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną - egzamin wstępny. Kandydaci na aplikację adwokacką i radcowską będą rozwiązywać ten sam test. Wspólny test na aplikację adwokacką i radcowską przygotowany przez jeden zespół ma gwarantować ten sam poziom trudności.

Konsekwencją tego rozwiązania jest zmiana przepisu dotyczącego zespołu układającego pytania na ten egzamin. Zostanie powołany jeden zespół, składający się, poza przedstawicielami ministra sprawiedliwości, z reprezentantów Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych.

Proponuje się też przyjęcie ustawowego terminu rozpoczęcia aplikacji na 1 stycznia każdego roku, co umożliwi przeprowadzanie naboru na te aplikacje we wrześniu i pozwoli uniknąć kolizji z egzaminem magisterskim. Egzaminy będą odbywały się raz w roku w terminie podanym przez ministra sprawiedliwości.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

  Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni (...)

 • Specjalizacje dla zawodów medycznych

  Osoby wykonujące zawody medyczne, np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie (...)

 • Powiadomienia ZUS

  Z uwagi na obostrzenia związane z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zmienić treść powiadomień przekazywanych mailem oraz smsem pracodawcom, które (...)

 • Prawo autorskie przychylniejsze dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Zaproponowano regulacje, których celem będzie zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do opublikowanych utworów (...)

 • Zmiany w programie Płatnik

  W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pracodawcy będą przekazywać do ZUS więcej informacji o zatrudnionych. Po raz pierwszy trzeba będzie przekazać do nas szerszy (...)

NA SKÓTY