Zamówienia publiczne - projekt dużych zmian w ustawie

Prezes Rady Ministrów przekazał Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

Projektowana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu zmianę wadliwych i nieprecyzyjnych przepisów, które utrudniają jej stosowanie. Jednym z najważniejszych celów niniejszej regulacji jest odbiurokratyzowanie i uproszczenie systemu zamówień publicznych. Ustawa uchyla art. 3a dotyczący tzw. agregowania zamówień według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. PKWiU nie przystaje do specyfiki zamówień i nie odpowiada europejskiej klasyfikacji zamówień publicznych. Upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie obliczenia wartości zamówienia, zawarte w pkt.5 tego artykułu, zostanie przeniesione do nowego art.3d. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje iż obliczanie wartości zamówienia następuje odrębnie dla każdego zamówienia. Odbiurokratyzowaniu ma również służyć podniesienie progu z 3000 Euro do 6000 Euro, poniżej którego nie będzie obowiązywało stosowanie ustawy (art.6 ust. 1 pkt7). Ustawa wprowadza poprzez art. 15a możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki przekraczającego 20 000 Euro bez obowiązku udzielenia zgody przez Prezesa Urzędu. Dotyczy to przypadków gdy dostawcą może być wyłącznie monopolista. Chodzi tu dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, usługi odbioru ścieków, usługi pocztowe o powszechnym charakterze, oraz usługi przewozu kolejowego. Z uwagi na istnienie faktycznego monopolu nie ma możliwości uzyskania dostaw lub usług od innego podmiotu niż monopolista, więc stosowanie sztywnych reguł nie jest celowe.

Poprzez zmiany w art. 25, 26 i 26a ustawodawca chce zwiększyć jawność postępowania. Uchyla się ust. 2 art.25, oraz ust. 2 art. 26 i zmienia się treść art. 26a w celu umożliwienia oferentom uczestniczącym w postępowaniu pełnego dostępu do dokumentacji postępowania z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nowelizacja przewiduje uchylenie ust. 7a art.22. Przepis ten przewidywał możliwość żądania przez zamawiającego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów składanych przez oferentów. Przepis ten był często nadużywany przez zamawiających i wykorzystywany do wpływania na wynik postępowania.

Przewidywane są również zmiany dotyczące arbitrażu. Projekt przewiduje zmiany co do sposobu wyznaczania arbitrów. Stosownie, cały skład arbitrów będzie powoływał Prezes Urzędu, gwarantując w ten sposób bezstronność oraz odpowiedni merytorycznie skład orzekający w odniesieniu do danego przedmiotu odwołania. Zlikwiduje to przede wszystkim oczekiwania stron postępowania, że wyznaczony przez nie arbiter będzie reprezentantem ich interesów w postępowaniu odwoławczym.

Projekt zmian przewiduje wprowadzenie przesłanek formalnych i merytorycznych wymaganych od osoby która ma zostać arbitrem. Wprowadza min. obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów tworzących system zamówień publicznych oraz złożenie ślubowania. Do wymogów konstytucyjnych ma być dostosowana treść delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie trybu i warunków wpisu na listę arbitrów, poprzez określenie zakresu i kierunku regulacji. Zmianie ma również ulec skutek wniesienia protestu. Wniesienie protestu ma zawieszać bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego jego rozstrzygnięcia, a nie jak obowiązujące przepisy stanowią - przerywać bieg związania ofertą.

Przewidywane są również zmiany, umożliwiające zamawiającemu powołanie do składu komisji przetargowej osób, które nie są jego pracownikami. Dotyczy to sytuacji, gdy zamawiający nie zatrudnia pracowników lub jeżeli charakter zamówienia wymaga specjalistycznej wiedzy od członków komisji przetargowej.
W wyniku projektowanych zmian, udzielanie zamówień między spółkami powstałymi w procesie restrukturyzacji nie będzie podlegało ustawie. Wprowadza się ust. 4art. 4a, zwalniający podmioty wymienione w ust. 1 tego art. (prowadzące działalność o charakterze użyteczności publicznej), do udzielania zamówień własnym jednostkom zależnym, jednostkom zależnym od tego samego podmiotu dominującego co zamawiający oraz jednostkom, z którymi sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Poprzez rozszerzenie katalogu wyłączeń od stosowania ustawy w art. 6, wprowadza się ułatwienia w nabywaniu energii i paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Zmianie ma również ulec przesłanka wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, polegająca na niewykonaniu lub wykonaniu zamówienia z nienależytą starannością. Zostaje ona rozszerzona o element wyrządzenia szkody zamawiającemu. Powraca się więc w ten sposób do brzmienia tego przepisu przed nowelizacją w 2001r.

Projekt usuwa również sprzeczności legislacyjne dotyczące możliwości żądania wadium w postępowaniach o wartości do 30 000 Euro, usuwając kolizję między art. 15 ust. 1 i art. 41 ust.3.

Zmianie ulegnie także przyczyna utraty wadium określona w art. 42. ust.6. Dotychczasowa treść przepisu przewidująca utratę wadium w przypadku wycofania oferty po upływie terminu składania ofert ulegnie zmianie. Po nowelizacji utratę wadium będzie powodowało nie złożenie oświadczenia o pozostawaniu w stosunku dominacji zgodnie z art. 22 ust.5.

Projekt znajduje się obecnie w Sejmie RP

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY