Urlopy pracownicze

Ochrona pracy kobiet

Zmiany w prawie pracy dotyczące urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Strona 1 z 2

W dniu 21 listopada 2008 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej zmienione zostanie szereg uregulowań dotyczących urlopów macierzyńskich. Teraz jest ona w Senacie.

Zmiany obejmą wydłużenie dotychczasowych terminów urlopów macierzyńskich, wprowadzą instytucję dodatkowego, fakultatywnego urlopu macierzyńskiego oraz wydłużenie okresu świadczenia chorobowego dla kobiety w ciąży.

Zgodnie z założeniami projektodawców ustawa ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Obecnie urlopy macierzyńskie przysługują pracownicy w poniższym wymiarze:

  1. 18 tygodni przy pierwszym porodzie,

  2. 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,

  3. 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W projekcie, który ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r., wymiar urlopu macierzyńskiego wydłużony zostanie do:

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jedyną przesłanka różnicowania wymiaru urlopu macierzyńskiego ma być ilość dzieci urodzonych przez pracownica przy jednym porodzie. W projekcie ustawodawca zrezygnował z różnicowania wymiaru urlopu macierzyńskiego ze względu na urodzenie pierwszego bądź kolejnego dziecka przez pracownicę. Zdaniem ustawodawcy przesłanka ta nie ma racji bytu, ze względu na to, że zajmowanie się dzieckiem urodzonym przy pierwszym porodzie nie jest łatwiejsze niż zajmowanie się kolejnymi dziećmi. Nie ma więc podstaw dla różnicowania wymiaru urlopu macierzyńskiego ze względu na tę przesłankę. Z tego też względu uchylony został art. 180 ust. 2 Kodeksu pracy.

Należy jednak podkreślić, że dłuższy wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego przysługuje już pracownicom, które w dniu 1 stycznia 2009 r. korzystają z urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku pracownice te mają roszczenie o wydłużenie urlopu macierzyńskiego do wymiaru wprowadzonego niniejszą ustawą.

Dodatkowy urlop macierzyński

 

Kolejną nowością jest wprowadzenie instytucji dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten miałby przysługiwać obok urlopu macierzyńskiego podstawowego i kobieta samodzielnie decydowałaby, czy chce z tego urlopu skorzystać. Urlop ten byłby dobrowolny i pracownica zamierzająca z niego skorzystać, obowiązana byłaby do złożenia w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Wniosek pracownicy byłby dla pracodawcy wiążący i pracodawca byłby obowiązany do udzielenia tego urlopu. Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Docelowo urlop ten przysługiwałby w wymiarze:

  1. do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  2. do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Należy jednak podkreślić, że urlop ten nie będzie przysługiwał już z momentem wejścia ustawy w życie, ale moment ten został odroczony w czasie do dnia 1 stycznia 2010 r. i nie w pełnym wymiarze w ustawie wskazanym. Początkowo będzie przysługiwał w niższym wymiarze i będzie sukcesywnie zwiększany aż do osiągnięcia założonego wymiaru w dniu 1 stycznia 2014 r. I tak w latach 2010 oraz 2011 dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze 2 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz 4 tygodnie (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Natomiast w latach 2012 oraz 2013 dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze odpowiednio 3 oraz 6 tygodni.

Istotną nowością jest to, że pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: