Podatek VAT i akcyza

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Strona 1 z 3

Rządowy projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, który teraz jest w Sejmie, przewiduje możliwość zwrotu części podatku akcyzowego nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi samochodu osobowego. Celem tej ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego od starszych niż dwuletnie samochodów osobowych, nabytych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r., ww. podatnikom.

Jest to projekt przygotowany w zasadzie jeszcze przez rząd poprzedniej kadencji.

Czemu akcyza od sprowadzanych samochodów ma być zwracana?

Konieczność ustalenia jednolitych zasad zwrotu części podatku akcyzowego od samochodów, zapłaconego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o  podatku akcyzowym, z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, wynika z  ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2007 r. orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-313/05 (Maciej Brzeziński/Dyrektor Izby Celnej w  Warszawie), dotyczącej zgodności z prawem wspólnotowym polskich przepisów odnośnie do opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym. W ww. orzeczeniu Trybunał uznał, że przepisy o podatku akcyzowym w dotychczasowym brzmieniu powodowały, że samochody osobowe sprowadzone wewnątrzwspólnotowo po dniu 1 maja 2004 r. mogły być wyżej opodatkowane podatkiem akcyzowym od sprzedawanych samochodów już zarejestrowanych w Polsce, co jest niezgodne z art. 90 TWE.

Zastrzeżenia ETS do polskich przepisów o podatku akcyzowym od samochodów osobowych dotyczą jedynie kwestii ich zgodności z art. 90 TWE, który zgodnie z orzeczeniem w ww. sprawie należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane, starsze niż dwuletnie, nabyte w  państwie członkowskim innym niż Polska, która wprowadziła taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w Polsce.

Z wyroku ETS wynika, że zwrotowi podlega jedynie kwota podatku akcyzowego przewyższająca kwotę odpowiadającą  rezydualnemu  podatkowi  zawartemu  w cenie  krajowego,  podobnego używanego samochodu. Orzeczenie odnosi się do dyskryminujących stawek akcyzy, stosowanych w odniesieniu do samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, starszych niż dwuletnie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału, kwota zwrotu powinna być obliczona przez porównanie kwoty podatku zapłaconego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego z kwotą podatku zawartą w cenie podobnego samochodu osobowego, który jest użytkowany na terenie kraju.

Co z importowanymi samochodami?

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane  na terytorium kraju zgodnie z  przepisami o ruchu drogowym. Stąd z uwagi na równość podmiotów uzasadnione jest proponowane objęcie omawianym prawem do zwrotu także akcyzy zapłaconej z tytułu importu samochodów osobowych. Ponadto należy zauważyć, że do towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między Unią Europejską a państwami trzecimi mogą znaleźć zastosowanie umowy międzynarodowe (np. umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1972 r. zawarta między Szwajcarią i UE), które zawierają przepisy zakazujące stosowania praktyk dyskryminujących między produktami jednej z umawiających się stron i  produktami pochodzącymi z obszaru drugiej umawiającej się strony. Zatem w  swojej treści zawierają dyspozycję podobną do treści art. 90 TWE. Prowadzi to do wniosku, że w przypadku importu samochodów z krajów trzecich, z którymi UE zawarła podobne umowy międzynarodowe, mogłoby dojść do dyskry­minacji.

Ile akcyzy zostanie zwrócone?

Projekt ustawy szczegółowo określa zasady zwrotu, z uwzględnieniem sposobu obliczenia części podatku akcyzowego podlegającego zwrotowi.

Kwota akcyzy do zwrotu ma stanowić różnicę kwoty akcyzy obliczonej zgodnie z  zasadami obowiązującymi przed dniem 1 grudnia 2006 r.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • 27.7.2018

  Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

  Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną. (...)

 • 8.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy (...)

 • 22.11.2017

  Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

  UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK (...)

 • 7.12.2018

  Nowe stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019

  5 grudnia 2018 r. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019.