Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Pytanie:

Jaki lekarz powinien wydać zaświadczenie lekarskie (czy lekarz medycyny pracy)? Jaki tekst powinien być napisany na zaświadczeniu od powyższego lekarza tak, aby kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym mógł pracować na tym stanowisku?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Do dokonywania pracowniczych badań lekarskich wstępnych, jak również okresowych uprawnieni są lekarze medycyny pracy, czy też lekarze przemysłowi. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.  

Skierowanie powinno zawierać:  

  1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,  
  2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,  
  3. w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  4. informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.  

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:  

Porady prawne
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub 
  2. przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.  

W zaświadczeniu, którego wzór został określony w rozporządzeniu z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, wydanym przez lekarza, znajdzie się stwierdzenie: „zatrudniony/przyjmowany do pracy w (nazwa i adres zakładu pracy) na stanowisku (tutaj będzie podane stanowisko) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do wykonywania pracy na ww stanowisku” lub - że nie jest zdolny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne