Charakter przedawnienia w prawie administracyjnym

Pytanie:

Czy do przedawnienia sprawy administracyjnej zawsze stosować należy przepisy kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Charakter przedawnienia w prawie administracyjnym

  W uzasadnieniu Wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 16 września 2008 r. podniósł, iż :

,,W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zagadnienie natury ogólnej. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia, w zakres których wchodzi pojęcie stypendium wypłacane bezrobotnemu absolwentowi, uregulowane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należą do szeroko pojmowanych spraw administracyjnych, które charakteryzują się w zakresie instytucji prawnych autonomicznością w stosunku do innych gałęzi prawa takich jak prawo cywilne czy karne. Brak jest na gruncie polskiego ustawodawstwa podstaw do przyjęcia tezy, którą wywiódł organ, że w przedmiocie przedawnienia zawsze obowiązują zasady ustalone w prawie cywilnym, co sprowadza się do tego, że traktujemy sprawę administracyjną na równi ze sprawą cywilną. Ta druga posiada własne regulacje prawa cywilnego materialnego i procesowego. Innym słowem, zasada określona w art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, że przedawnienie roszczenia uwzględniane jest jedynie gdy osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje podniesie taki zarzut, nie obowiązuje w prawie administracyjnym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. W rozpatrywanym przypadku brak jest takiego przepisu szczególnego.”

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne