Czas prowadzenia postępowania przygotowawczego

Pytanie:

Od 2001 r. osoba ma postawione zarzuty oszustwa z art. 286 k.k. Przez miesiąc przebywała w areszcie, a następnie została zwolniona w związku z tym że sąd przychylił się do wniosku obrony, że została przez prokuratora zastosowana błędna kwalifikacja czynu. Sąd uznał że powinien tu mieć zastosowanie wyłącznie przepis z kodeksu karnego skarbowego, gdyż sprawa dotyczyła spraw podatkowych. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Od tego czasu wobec tej osoby nie były wykonywane przez prokuraturę żadne czynności, tylko w 2003 roku otrzymała ona postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu zakończenia czynności przez Urząd Skarbowy. Rok temu na wniosek tej osoby zostały uchylone dozór i zakaz opuszczania kraju, a sąd nie zgodził się na uchylenie poręczenia majątkowe. Jak długo prokurator ma prawo prowadzić postępowanie? Czy jest jakiś termin zawity który go do tego obliguje? Co można zrobić aby przyspieszyć takie postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas prowadzenia postępowania przygotowawczego

W pytaniu nie sprecyzowano, czy w sprawie prowadzone jest dochodzenie, czy śledztwo. Biorąc pod uwagę, że w przypadku czynu z art. 286 kodeksu karnego możliwe są obie formy prowadzenia postępowania przygotowawczego, w zależności od wyrządzonej szkody (art. 325b §1 pkt 3 kodeksu postępowania karnego), odpowiedź uwzględni obydwa warianty.

Jeżeli prowadzone jest dochodzenie, powinno być ono ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych - na dalszy czas oznaczony (art. 325i §1 k.p.k.). Z kolei śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy, przy czym uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy czas oznaczony przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora, który prowadzi śledztwo, nie dłuższy jednak niż rok. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator bezpośrednio przełożony wobec prokuratora nadzorującego lub prowadzącego śledztwo może przedłużyć jego okres na dalszy czas oznaczony (art. 310 k.p.k.).

Porady prawne

Jak widać, obecnie obowiązujące przepisy procedury karnej nie zawierają bezwzględnego terminu ukończenia którejkolwiek z form postępowania przygotowawczego - mogą być one przedłużane, jednak w każdym postanowieniu o przedłużeniu należy ten czas oznaczyć.

Powszechnie przyjmuje się, że terminy te mają charakter wyłącznie instrukcyjny - ich przekroczenie nie powoduje skutków procesowych. Może jednak powodować skutki służbowe. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w razie stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, prokurator przełożony jest obowiązany żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy się dopuścił. Ewentualna kontrola działań prokuratury może nastąpić też w drodze nadzoru służbowego prokuratora przełożonego (§ 62 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne