Doręczanie pism w postępowaniu karnym

Pytanie:

W jakim terminie przed wyznaczoną rozprawą sąd grodzki (wydział karny) powinien dokonać doręczenia wezwania? Kiedy doręczenie uznaje się za skuteczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doręczanie pism w postępowaniu karnym

Zgodnie z ogólnym przepisem Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych § 81, wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysłane, tak aby w razie stwierdzenia przeszkód w ich doręczeniu można było wezwania i zawiadomienia wysłać ponownie albo odwołać posiedzenie i zawiadomić o tym osoby, którym zawiadomienia lub wezwania zostały już uprzednio doręczone. Sąd najczęściej dokonuje doręczenia w taki sposób, by zwrotka stanowiąca o odebraniu pisma przez daną osobę dotarła do sądu najpóźniej w dniu rozprawy. Brak zwrotki w momencie rozpoczęcia sprawy będzie najczęściej skutkował odroczeniem sprawy. Sądom grodzkim powierza się rozpoznawanie spraw, o wykroczenia w pierwszej instancji, jak również niektórych przestępstw. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia odsyła w zakresie sposobu doręczeń niemal w całości do kodeksu postępowania karnego. Tak więc, zarówno, jeżeli chodzi o wykroczenie, jak i o przestępstwo, pisma można doręczyć w sposób podobny.  Zgodnie z kpk, pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności - przez Policję. Pismo doręcza się adresatowi osobiście. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Porady prawne

Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany powyżej, pismo przesłane pocztą pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej operatora publicznego, a przesłane w inny sposób - w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy. O pozostawieniu pisma, doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz; tak samo należy postąpić w razie doręczenia pisma administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi.

Doręczenie pisma należy uznać za dokonane w dniu jego odebrania, a gdy adresat pisma nie podjął, w ostatnim dniu wskazanego w ustawie terminu, w którym należało pismo odebrać (tak SN w uchwale z dnia 17 grudnia 1970 r., sygn. VI KZP 60/70). Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane. Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu. W wypadkach nie cierpiących zwłoki można wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej. Doręczenie bez zachowania przepisów wskazanych powyżej uważa się za dokonane, jeżeli osoba, dla której pismo było przeznaczone, oświadczy, że pismo to otrzymała.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  W postępowaniu karnym istotne jest, aby uczestnicy, a przede wszystkim oskarżony był należycie zawiadamiany o wszelkich czynnościach procesowych. Ważne jest więc, aby wszelkie pisma sądowe zostały mu prawidłowo doręczone. W pewnych jednak wypadkach uznaje się pismo za doręczone, (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Nowości w kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej!

Nowości w kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej!

Dnia 6 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o setOstatni( '3' ); kontroli setOstatni( '4' ); skarbowej oraz setOstatni( '5' );  Ordynację podatkową. Kontrole u tzw. dużych podatników W pierwszej dzięki uchyleniu art. 13a także tzw. duzi podatnicy zostaną objeci (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących (...)

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

    Kto ma prawo inicjatywy dowodowej? Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, a w Kodeksie postępowania karnego nie sformułowano zamkniętego katalogu dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczynić się może do wyjaśnienia prawdy. Zgodnie (...)

Nowa Ordynacja podatkowa

Nowa Ordynacja podatkowa

Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika) – dokumenty przedłożone przez ministra finansów. Proponowane przepisy mają służyć (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Szef KAS wyjaśnił m.in. kwestie związane z wszczęciem procedury APA oraz wymogami formalnymi wniosków o APA. Przed złożeniem wniosku o APA warto poznać odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania związane z procedurą zawierania uprzednich porozumień cenowych. Poruszone (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo (...)

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

System prawa podatkowego, jakkolwiek często nazbyt skomplikowany i postrzegany jako zbyt opresyjny w stosunku do obywatela, jest konieczny w każdym państwie chcącym służyć społeczeństwu, chociażby w najskromniejszym zakresie. I chociaż  rozumie to prawie każdy podatnik,  za tą (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Nowy sposób doręczania przesyłek sądowych

Nowy sposób doręczania przesyłek sądowych

Od 20 października nowe obowiązki sądu wysyłającego pisma i załączane do nich formularze mają usprawnić doręczanie takich przesyłek. Zmiany są konsekwencją rozszerzenia kręgu uprawnionych do dokonywania doręczeń w postępowaniu cywilnym, może je bowiem wykonywać nie tylko Poczta Polska, (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona część „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości".  Zmiany mają na celu poprawę pewności i stabilności (...)

Jak należy sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych?

Jak należy sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych?

    Jeżeli ustawa  nie stanowi inaczej, strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu. Znaczenie czynności procesowej ocenia się zaś według treści złożonego oświadczenia. Pismo procesowe zatem jako pismo wnoszone do sądu i zawierające (...)

Doręczanie pisma procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Doręczanie pisma procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Czego dotyczą nowe przepisy?Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2009 r. Czemu ma służyć nowelizacja? Nowelizacja służy wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie doręczenia (...)

Zmienią się zasady doręczania pism sądowych

Zmienią się zasady doręczania pism sądowych

Zasady doręczania pism sądowych w domu, czasem w pracy bądź na poczcie, mają być sprecyzowane. Od lat to pięta achillesowa sądownictwa. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania przez pocztę pism sądowych (...)

Korzystne zmiany w postępowaniu cywilnym

Korzystne zmiany w postępowaniu cywilnym

Nagrywanie rozpraw, zerwanie z monopolem poczty na doręczanie pism sądowych, wyższe kary dyscyplinujące uczestników procesu – takie nowości w procedurze cywilnej proponuje rząd. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowała nowelę kodeksu postępowania (...)

Egzekucja administracyjna w Państwach UE

Egzekucja administracyjna w Państwach UE

Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66a - 66zp) stosuje się przy udzielaniu pomocy obcemu państwu lub korzystaniu z jego pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych wynikających z tytułu:  zwrotów, interwencji i innych środków będących (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne