Gmina w postępowaniu o eksmisję

Pytanie:

Sprawa o eksmisję jest odraczana, nie stawia się przedstawiciel gminy. Ustawa o ochronie praw lokatorów mówi, że "gmina nie musi wykazywać interesu prawnego, jej przystąpienie następuje po stronie powoda". Jak mam to rozumieć?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Gmina w postępowaniu o eksmisję

Powyższy przepis oznacza, iż gmina w sprawie o eksmisję występuje jako interwenient uboczny. Jest to instytucja chroniąca interes prawny osoby (tu: gminy), który wyraża się w potrzebie rozstrzygnięcia sprawy na korzyść jednej ze stron postępowania. Do udziału gminy w sprawie o opróżnienie lokalu stosuje się odpowiednio regulację o interwencji ubocznej zawartą w kodeksie postępowania cywilnego.

Pozycja interwenienta ubocznego wyraża się tym, iż jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, czyli czynnościami i oświadczeniami powoda. Interwenientowi ubocznemu należy też od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać, tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sądowych i orzeczenia sądu. Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne