Koszty powiększające wartość środka trwałego

Pytanie:

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Tutaj chciałbym doprecyzować rozumienie pojęcia \"jednostkowa cena nabycia\". Dla przykładu weźmy pod uwagę urządzanie mieszkania odebranego od dewelopera w stanie surowym, jego wynajem i rozliczanie się na zasadach ogólnych, amortyzując mieszkanie na 40 lat, zakup mieszkania na osobę prywatną. Czy w takim przypadku jeśli na panele podłogowe wydam np. 2000 zł, to one nie będą powiększać wartości środka trwałego? Jest również wiele drobniejszych wydatków typu kleje, farby, listwy, których ceny nabycia absolutnie nie sięga 3500 zł - czy w takim wypadku należy te wydatki traktować jako zwykłe koszty? Czy może raczej należy zsumować wszelkie wydatki typu panele, glazura, kleje, farby, robocizna i o tę sumę powiększyć wartość środka trwałego i odpowiednio go amortyzować? Suma będzie na pewno większa niż 3.500 zł, ale faktury na poszczególne rzeczy będą zdecydowanie niższe od 3.500 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty powiększające wartość środka trwałego

Organy podatkowe w przeważającej części uznają, iż działania podatnika polegające na ponoszeniu nakładów na przystosowanie lokalu do wynajmu (wykonanie robót wykończeniowych) powodują zwiększenie wartości początkowej lokalu, od której zgodnie z przepisami art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych i na podstawie art. 22 ust. 8 powołanej ustawy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Zatem wszelkie wydatki typu panele, glazura, kleje, farby, robocizna należy traktować łącznie i nie ma możliwości ich bezpośredniego zaliczania do kosztów podatkowych, a jedynie poprzez podwyższenie wartości początkowej środka trwałego i ich amortyzację.

Porady prawne

Co ważne, aby amortyzować składniki majątku należy w tym celu wprowadzić je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Prowadzenie ewidencji stanowi warunek zaliczenia odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne