Naruszenie nietykalności osobistej

Pytanie:

Jestem zarządcą nieruchomości prywatnej. Nadzoruję między innymi pracę dozorcy na terenie posesji. Gospodarz domu powiadomił mnie dziś, że rezygnuje ze swojej pracy. Przyznał, iż obawia się o swoje zdrowie i życie, bo został zaatakowany przez jednego z moich lokatorów (dosłownie został potrząśnięty przez najemcę jednego z lokali mieszkalnych poprzez uchwycenie oburącz za kurtkę) z powodu domniemanego uszkodzenia samochodu lokatora przez niego. Czy lokator nie naruszył nietykalności osobistej mojego dozorcy? Nie doszło na szczęście do uszkodzenia ciała, ale straciłam osobę, która zajmowała się utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości. Już teraz wiem, że moje koszty utrzymania w czystości posesji znacznie wzrosną. Obawiam się kolejnych takich wybryków lokatora. Czy w tej sytuacji mam prawo nie przedłużać z nim umowy na najem lokalu? Termin umowy kończy się pod koniec czerwca 2009 roku. Co grozi temu lokatorowi za takie zachowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie nietykalności osobistej

Jeśli chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej, to jest ono karane przez art. 217. § 1 kodeks karnego, który stanowi, iż: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

W tej sytuacji nie ma wątpliwości, iż doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dozorcy. Jako przykłady działania uznanego za takie naruszenie są podawane między innymi: „uszczypnięcie, ukłucie szpilką, ciągnięcie za włosy lub za ubranie, oplucie, oblanie płynem lub nieczystościami, obcięcie włosów, brody lub wąsów, pokrycie ciała farbą, podstawienie nogi, pocałowanie kogoś bez jego zgody" (Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, ss. 784).

Tym bardziej za przyjęciem naruszenia nietykalności cielesnej przemawiać może to, że potrząsanie ludźmi nie stanowi ogólnie przyjętego sposobu załatwiania sporów dotyczących samochodów.

Należy jednak pamiętać o treści par. 2 art. 217 kk, zgodnie z którym jeśli zachowanie naruszającego było sprowokowane przez pokrzywdzonego, to sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Po drugie występek z art. 217 jest przestępstwem prywatnoskargowym, tzn. dla jego ścigania konieczny jest prywatny akt oskarżenia sporządzony przez samego pokrzywdzonego (nie zaś przez organ procesowy, tzn. prokuraturę), który następnie musi być popierany przed sądem przez samego pokrzywdzonego.

Jeśli chodzi o umowę najmu, to jeśli jest ona zawarta na czas oznaczony (a tak wynika z pytania), to nie ma Pan

Potrzebujesz porady prawnej?

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych Brak ustalenia w ustawach pojęć „przeszukanie osoby” i „kontrola osobista” narusza konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Konstytucję naruszają także analizowane rozporządzenia, które praktycznie samodzielnie i całościowo (...)

Co grozi za napaść na posła?

Co grozi za napaść na posła?

Napastnik z bronią palną, nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, który zaatakuje posła lub jego pomocnika, może spędzić w więzieniu 10 lat. Na taką karę agresor naraża się za sam atak, nawet jeżeli poseł wyjdzie z opresji bez żadnych obrażeń. Jeżeli zostanie jednak ranny lub straci życie, to oprawca może usłyszeć zarzuty zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. (...)

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie. Uznał tak Sąd Najwyższy po zbadaniu pytania prawnego w sprawie możliwości stosowania takiego zabezpieczenia do ustawy regulującej tę kwestię. Konstytucja pozwala pozbawiać (...)

Zasady przedłużania tymczasowego aresztowania

Zasady przedłużania tymczasowego aresztowania

Kwestionowany przepis Kodeksu postępowania karnego stanowi, iż łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć dwóch lat. Skarżący Jarosław M. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Karę tę wprowadzono do wykonania w czasie, kiedy Jarosław M., jako osoba podejrzana o popełnienie (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Oskarżenie prywatne

Oskarżenie prywatne

Kto i w jakich sytuacjach może wnieść oskarżenie prywatne? Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego. Są to przestępstwa mniejszej wagi i dotykają wyłącznie dóbr pokrzywdzonego, nie zagrażając całemu społeczeństwu. Dlatego (...)

Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

Na czym polega zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa? Dzięki zasadom ogólnym w Prawie przedsiębiorców wyrażone zostały wartości, naktórych muszą się opierać relacje między biznesem i administracją. Są one dla prawagospodarczego spoiwem, które z rozrzuconych w wielu ustawach przepisów tworzysystem, świadczący o dojrzałości (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona.  W prawie nie ma dokładnej (...)

Następca prawny naruszającego reguły konkurencji odpowie za niego

Następca prawny naruszającego reguły konkurencji odpowie za niego

Wszystkie aspekty działalności w zakresie produkcji i sprzedaży w sektorze tytoniowym do 1999 r. były powierzone autonomicznej administracji ds. monopoli państwowych (AAMS). Następnie działalność ta została przekazana innemu organowi publicznemu pod nazwą Ente tabacchi italiani (ETI), który początkowo należał w 100 % do ministerstwa gospodarki i finansów, a następnie został sprywatyzowany (...)

Jak karana jest korupcja?

Jak karana jest korupcja?

  Na czym polega korupcja? Korupcją majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie jak i dla kogoś innego. Korzyść majątkowa to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy np. pożyczka udzielona na korzystnych (...)

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

  Stan faktyczny   Od dłuższego czasu sąsiedzi są kłopotliwi. Uciążliwość polega na bardzo głośnym słuchaniu muzyki w godzinach nie objętych ciszą nocną. Natężenie dźwięku jest na tyle duże, iż ogranicza lub wręcz uniemożliwia np. oglądanie telewizji słuchanie radia czy prowadzenie rozmów w pomieszczeniach bezpośrednio nad pomieszczeniami, w których (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Czy porzucenie pracy automatycznie rozwiązuje umowę o pracę? Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym. Inaczej było do dnia 1 czerwca 1996 r., kiedy to porzucenie pracy stanowiło jeden ze sposobów rozwiązania umowy o pracę, przewidujący bardzo dotkliwe dla pracownika konsekwencje. W 1996 r. ustawodawca postanowił zrezygnować (...)

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Sąd Najwyższy: Nie można naruszyć wolności sędziego, gdy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratora i odmówił zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w celu ogłoszenia mu postanowienia (...)

Pijani kierowcy bezkarni?

Pijani kierowcy bezkarni?

Już od marca nie obowiązują przepisy o możliwości użycia przymusu bezpośredniego w stosunku do pijanego kierowcy, któremu zamierza się pobrać krew. Nikt (w sensie rząd, parlament) jednak nie spieszy się z wprowadzeniem odpowiednich zmian do Kodeksu postępowania karnego. W czym jest problem? Nie jest możliwe zmuszenie do poddania się badaniu pobrania krwi w przepisie rangi podustawowej, (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności węzła małżeńskiego. Jeżeli bowiem związek stał się komórką martwą, w której (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony) oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług (...)

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia? Zgodnie z przepisami, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia oznacza zaś działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Niepełnosprawność, (...)

Trybunał stwierdzi czy CBA może zakuwać w kajdanki

Trybunał stwierdzi czy CBA może zakuwać w kajdanki

Stosowanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne środków przymusu bezpośredniego, w tym kajdanek, może okazać się sprzeczne z ustawą zasadniczą. Sprawę bada Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna dzisiaj wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przekroczenia uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie stosowania środków (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty (...)

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Kto sprawuje kontrolę nad legalnością zatrudnienia?  Zgodnie z ustawą o promocji setOstatni( '5' ); zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania:  legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;  obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnianiu bezrobotnego (...)

Nauczyciel bije ucznia? Grozi mu naganna

Nauczyciel bije ucznia? Grozi mu naganna

Do rzeczników dyscyplinarnych trafia coraz więcej skarg na pedagogów. Kary są jednak rzadkie oraz łagodne. W ostatnich trzech latach liczba skarg poszła w górę blisko dwukrotnie. Rocznie jest ich prawie 400 – wynika z sondy przeprowadzonej wśród 16 kuratoriów oświaty przez Gazetę Prawną. Skargi składają zarówno dyrektorzy, uczniowie jak i inni nauczyciele. – Wiedza rodziców (...)

Koniec nękania w miejscu pracy?

Koniec nękania w miejscu pracy?

Związkowcy i pracodawcy ukończyli prace nad wspólną deklaracją, w której sprzeciwili się przemocy i nękaniu pracowników – informuje Rzeczpospolita. Nękanie zdefiniowano w dokumencie jako systematyczne i umyślne znieważanie, zastraszanie lub poniżanie pracownika lub przełożonego w okolicznościach związanych z pracą. Przemoc zaś to naruszanie nietykalności (...)

Czy służba ochrony lotniska może kontrolować pasażerów i ich mienie?

Czy służba ochrony lotniska może kontrolować pasażerów i ich mienie?

Służba ochrony lotniska może kontrolować pasażerów i ich mienie, jednak bez wkraczania w sferę nietykalności osobistej. Zasadę tę potwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny w wyroku stwierdzającym zgodność z ustawą zasadniczą przepisów regulujących mechanizm ochrony lotnictwa cywilnego oraz kontroli pasażerów, ich bagażu, ładunków i krajowych przesyłek pocztowych. Rzeczpospolira (...)

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

17 września br. weszła w życie część przepisów zawartych w programie „Nowoczesne Więziennictwo”. Ustawy składające się na program powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierunkiem wiceministra Michała Wosia. Nowe przepisy to m.in. likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, (...)

Policja chce zaostrzenia kar za napaść na funkcjonariusza

Policja chce zaostrzenia kar za napaść na funkcjonariusza

Propozycja zwiększenia ochrony prawnej dla policjantów oraz osób zaangażowanych w pomoc interweniującym funkcjonariuszom trafiła już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk przekazał do MSWiA propozycje zmian w kodeksie karnym. Mają one zwiększyć ochronę prawną policjantów oraz osób, które (...)

4 etap odmrażania polskiej gospodarki

4 etap odmrażania polskiej gospodarki

Rząd przygotowuje wytyczne dot. eventów, ślubów i parków rozrywki MR prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki. Zakończyło już rozmowy ws. wytycznych dotyczących funkcjonowania – po odmrożeniu – salonów piercingu i tatuażu oraz solariów. (...)

Steward na stadionie prawie jak policjant. Sprawdź, co może

Steward na stadionie prawie jak policjant. Sprawdź, co może

Ma prawo przeszukać twoje bagaże i wylegitymować. Jeśli nie wykonasz wydanego polecenia, dostaniesz 2 tysiące złotych kary. Nie tylko funkcjonariusze policji będą mogli pilnować bezpieczeństwa na stadionach podczas Euro 2012. Do takich zadań zostaną skierowani również stewardzi. - Już teraz można zobaczyć ich na niektórych meczach polskiej ligi – przyznaje w rozmowie (...)

Obrazisz pielęgniarkę? Trafisz za kratki

Obrazisz pielęgniarkę? Trafisz za kratki

Prawo chroni ją tak samo, jak policjanta na służbie. Zobacz, za jakie słowa możesz zostać ukarany. Rząd zapewnił pielęgniarkom i położnym dodatkową ochronę – taką samą, jaką kodeks karny zapewnia sędziom, prokuratorom czy policjantom. - Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest chęć ochrony tych zawodów, które często są narażone na kontakt z pacjentami zachowującymi (...)

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Nawet dwa lata za kratkami może spędzić chuligan, który uderzy osobę stająca w obronie innych. Ktoś zaczepia kobietę w tramwaju czy wszczyna bijatykę na ulicy? Jeśli postanowisz pomóc ofierze, to w sensie prawnym będziesz chroniony jak policjant w czasie interwencji. Podobnie będzie również wtedy, gdy zareagujesz na niszczenie mienia, np. zaparkowanych przy ulicy samochodów (...)

Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Uderzenie obywatela, który wystąpi w obronie niszczonego przez wandala mienia lub bitego w miejscu publicznym człowieka, będzie traktowane jak napaść na funkcjonariusza publicznego. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie wysłuchają pierwszego czytania nowelizacji kodeksu karnego i ustawy o Policji. Nowe przepisy wprowadzą surowsze kary za napaść na funkcjonariusza i zwiększają (...)

Gimnazjaliści odpowiedzą za znieważenie nauczyciela

Gimnazjaliści odpowiedzą za znieważenie nauczyciela

Za znieważenie nauczycielki i kierowanie pod jej adresem gróźb karalnych, odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich 14-letni Grzegorz G. i 16-letni Kamil T. Gimnazjaliści zostali wzatrzymani przez funkcjonariuszy patrolu szkolnego z Ochoty.Do zdarzenia doszło w gimnazjum na terenie warszawskich Włoch. 14-letni Grzegorz G. i 16-letni Kamil T. podczas lekcji wyzywali nauczycielkę, używali (...)

"Gwałt na osobie" jest równoznaczny z "przemocą"

Oskarżony po uprzednim użyciu przemocy przez przytrzymywanie za ręce Haliny W. zabrał jej portfel i pieniądze w kwocie 6 złotych, wyrządzając szkodę w wysokości 16 złotych. Sąd Rejonowy uznał oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu i skazał go za przestępstwo rozboju określone w art. 280 § 1 k.k. Apelację obrońcy sąd odwoławczy oddalił (...)

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Na czym polega umowa darowizny? Poprzez zawarcie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności - Kowalski daje Nowakowi na własność swój (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem? Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia upadłości niezależnie od tego czy i która strona się od niego odwołuje do wyższej instancji. Na skutek ogłoszenia (...)

Cezary Pazura wygrał w sądzie. Dostanie 50 tys. zł

Cezary Pazura wygrał w sądzie. Dostanie 50 tys. zł

Portal plotkarski naruszył dobra osobiste aktora. Ma za to zapłacić i przeprosić. Wyrok jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał również serwisowi pudelek.pl sunięcie z archiwów spornych artykułów – donosi Rzeczpospolita, powołując się na tvp.info. – Sąd Apelacyjny oddalił apelację wydawcy portalu pudelek.pl od wyroku sądu okręgowego z 2009 r., który nakazywał (...)

Ochrona sklepu nie może nas przeszukać

Ochrona sklepu nie może nas przeszukać

Jest to niemożliwe, gdy nie wyrazimy na to zgody. W takiej sytuacji ochroniarz powinien wezwać np. policję, która dokona przeszukania. - Jeżeli jednak ochroniarz przekroczy swoje uprawnienia i naruszy dobro osobiste klienta, np. jego nietykalność cielesną przez rewizję dokonaną bez zgody klienta, może on podlegać odpowiedzialności karnej. Klient może w takim przypadku zawiadomić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jeden czyn - jedno czy dwa przestępstwa

Jeden czyn - jedno czy dwa przestępstwa

Czy jeden akt oskarżenia z oskarżenia prywatnego może łączyć dwa różne oskarżenia np.: zniesławienie i naruszenie nietykalności cielesnej? Oba czyny nastąpiły w tym samym czasie i miejscu-było (...)

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Jakie zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej? Zgodnie z Kodeksem Karnym: Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność (...)

Naruszenie nietykalności cielesnej

Naruszenie nietykalności cielesnej

Jestem dzierżawcą lokalu handlowego i pewnego dnia właściciel lokalu wyrzucił mnie siłą z lokalu, ponieważ uznał że ma lepszego najemcę, a ja się spóźniłem z zapłatą czynszu. Uznał, że (...)

Oskarżenie poszkodowanego przez sprawcę

Oskarżenie poszkodowanego przez sprawcę

Zostałam pobita ok. rok temu. Na miejsce zdarzenia była wzywana policja-poinformowano mnie jak powinnam w takiej sytuacji postąpić (obdukcja, złożenie zeznań). Osoba, która mnie pobiła nie wspomniała (...)

Prowokacja ze strony zniesławionej osoby

Prowokacja ze strony zniesławionej osoby

Zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa zniewagi. Problem w tym, że osoba która mnie oskarżyła sama mnie prowokowała do takiego zachowania. Czy w związku z tym sąd może odstąpić od (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Rozwód - winny małżonek

Rozwód - winny małżonek

W jaki sposób sąd ustala kto jest winny rozkładu małżeństwa? Winnym jest ten, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa względem drugiego małżonka, względem dzieci i innych (...)

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rodzice zawarli z dzieckiem umowę dożywocia na gospodarstwie rolnym. Aktualnie - stosunki pomiędzy nimi bardzo się pogorszyły. Dziecko nie zajmuje się rodzicami, krzyczy itp. Czy istnieje możliwość (...)

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Czy osoba która naruszyła moją godność osobistą przez internet może ponieść za to karę? Czy wiadomości przesłane na skrzynkę internetową z grośbami stanowią jakiś dowód rzeczowy? Zgodnie (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Ochrona dobrego imienia nauczyciela

Ochrona dobrego imienia nauczyciela

Za jaki czyn odpowie osoba znieważająca publicznie nauczyciela? Zgodnie z art. 63 ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela „Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem (...)

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w procesie karnym

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w procesie karnym

Czy w procesie karnym można od razu zastrzec zasądzenie kary pieniężnej, bez potrzeby wszczynania procesu sądowego? Jak się domyślamy, chodzi o dochodzenie roszczeń pieniężnych w ramach procesu (...)

Roszczenia odszkodowawcze

Roszczenia odszkodowawcze

Powódka wzajemna wnosiła o wydanie samochodu przez parking. Parking przegrał sprawę o zasądzenie zapłaty za parkowanie zatrzymując przez cały proces samochód. Następnie powódka wzajemna zrezygnowała (...)

Rozdzielenie postępowania w sprawie karnej

Rozdzielenie postępowania w sprawie karnej

Obywatel jest oskarżany w sprawie karnej wraz z drugą osobą o pomówienia i naruszenie nietykalności cielesnej. Jeden z oskarżonych będzie reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika (adwokata) (...)

Wniosek dowodowy

Wniosek dowodowy

Przeciwko obywatelowi toczy się postępowanie karne o naruszenie nietykalności. W jednym z pism procesowych (wnioski dowodowe), oskarżony przytoczył wszystkie dowody mające wykazać, że oskarżenie (...)

Ochrona przed naruszaniem dóbr osobistych

Ochrona przed naruszaniem dóbr osobistych

Jak można chronić się przed szykanowaniem i nieprawdziwymi informacjami? Jakie są podstawy prawne takiej ochrony? Ochrona dobrego imienia osoby fizycznej może przebiegać dwutorowo. Na gruncie prawa (...)

Kryteria naruszenia dóbr osobistych

Kryteria naruszenia dóbr osobistych

Jakie elementy są istotne przy ustalaniu, czy dobro osobiste zostało naruszone? Przy wyjaśnianiu istoty dóbr osobistych i związanych z nimi praw osobistych dominowało dawniej podejście (...)

Umowa darowizny

Umowa darowizny

W roku 1997 darowaliśmy wraz z mężem córce dom, zaznaczając bezpłatną i dożywotnią służebność polegającą na prawie korzystania z jednego pokoju z używalnością kuchni. Trzy lata po sporządzeniu (...)

Praca na urlopie macierzyńskim

Praca na urlopie macierzyńskim

Czy kobieta na urlopie macierzyńskim może jednocześnie wykonywać pracę na umowę zlecenie do 18 godzin miesięcznie? Urlop macierzyński – pomimo, że przysługujący z mocy samych przepisów (...)

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Prześladowanie przez byłego chłopaka

Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy (...)

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy przez mnie za wypowiedzeniem, jak konkretnie powinienem sformułować uzasadnienie, jeśli pracownik bardzo często przebywał na urlopie chorobowym, do tego zatrudniłem (...)

Kiedy pracownik może strajkować?

Kiedy pracownik może strajkować?

Zatrudniam dwóch pracowników. Pewnego dnia otrzymałem oświadczenie mniej więcej zamknięte w treści, że w salonie nie ma mydła i przerw na papierosa wobec tego od godz. 15-ej będzie strajk. Pracowników (...)

Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

Od pół roku nie mieszkam ze swoim mężem. Przymierzam się do złożenia pozwu o rozwód. Mój mąż z racji tego ze go porzuciłam, cały czas mówi same najgorsze rzeczy o mnie do naszych znajomych (...)

Odowiedzialność karna pracownika samorządowego

Odowiedzialność karna pracownika samorządowego

Czy pracownik samorządowy może podlegać odpowiedzialności karnej w przypadku niedopełnienia obowiązków służbowych? Za naruszenie obowiązków ciążących na pracowniku samorządowym, (...)

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

Jak rozwiązać problemy z konkubentem?

1. Osoba A \"związała się\" z osobą B ok. sześć miesięcy temu i zamieszkują razem w domu osoby A otrzymanym wcześniej od jej rodziców. 2. Osoba A była wcześniej ponad 20 lat w związku konkubenckim (...)

Dobro osobiste jakim jest cześć a doktryna prawa cywilnego

Dobro osobiste jakim jest cześć a doktryna prawa cywilnego

Jak określane przez doktrynę prawa cywilnego jest dobro osobiste jakim jest cześć? W literaturze prawniczej podkreśla się, iż dobro osobiste jakim jest cześć ma niejako dwa (...)

Skierowanie na ponowny egzamin

Skierowanie na ponowny egzamin

W ciągu roku uzbierałem 26 punktów za wykroczenia. Były to 4 mandaty za prędkość. Zostały mi wstrzymane uprawnienia do kierowania pojazdem. Jednak, że na egzamin trzeba długo czekać, a ja mogę (...)

Rozdzielność majątkowa a dochód jednego małżonka

Rozdzielność majątkowa a dochód jednego małżonka

Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. Jestem jedynym żywicielem rodziny. Żona nigdy nie pracowała podczas trwania małżeństwa. Posiadamy dzieci. Mamy wspólnotę majątkową. Ponieważ ostatnio dochodzi (...)

Odprawa a brak wypłaty

Odprawa a brak wypłaty

Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę. W dniu 31 marca nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Wg mnie powinienem otrzymać w tym dniu 2 miesięczną odprawę z tytułu zwolnienia z powodu (...)

FORUM PRAWNE

uszkodzenie samochodu przez pieszego.

uszkodzenie samochodu przez pieszego. Część. Miałam wczoraj z koleżanką dziwną sprawę. Szłyśmy chodnikiem koło naszego mieszkania. Chodnik wąski, dodatkowo robi za miejsce parkingowe. Można (...)

Podejrzenie pobicia z uszkodzeniem ciała

Podejrzenie pobicia z uszkodzeniem ciała Sprawa przedstawia się tak: oskarżyciel od wielu lat uprzykrza życie mojemu ojcu (wcześniej dziadkowi), ostatnio doszło do wymiany zdań po której oskarżona (...)

Ujawnienie danych-proszę o pomoc.

Ujawnienie danych-proszę o pomoc. Witam, mam bardzo pilną sprawę i prosze o pomoc. Pracownica Zus w nieuprawniony sposób kontrolowała dane osobowe, a przede wszystkim zarobki swojego męża, z którym (...)

Przemoc

Przemoc Witam, wczoraj (03.01.2019r), wracając do domu spotkałam mojego byłego narzeczonego, ze zwykłej rozmowy przeszło do kłótni. W pewnym momencie stał się bardzo agresywny i mnie uderzył (...)

Co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej?

Co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej? Co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej? Dzisiaj mój chłopak ze swoim kuzynem pobili chłopaka i jego ojca za to, że oni ukradli mojemu chłopakowi (...)

Naruszenie nietykalności przez ochroniarza

Naruszenie nietykalności przez ochroniarza Witam, Piszę z sprawą która wydarzyła się parę dni temu. Będąc w nocy w jednej z rybnickich dyskotek, zakupiłem piwo i chciałem wyjść z nim na dwór (...)

Znieważenie i naruszenie nietykalności

Znieważenie i naruszenie nietykalności Witam! Dnia wczorajszego przydarzyła mi się taka oto nieprzyjemna sytuacja. Wracałem nocą z koleżanką pociągiem do domu. Koleżanka nie posiadała biletu (...)

Problem z teściową

Problem z teściową witam Bardzo zdenerwowałam się na moją teściową ponieważ ciągle utrudnia mi kontakt z moim mężem który jest za granica. I już po prostu nie wytrzymałam. Ona zgłosiła (...)

Rozstanie się z partnerką

Rozstanie się z partnerką Witam! Trapi mnie pewna sprawa od paru dni. Na wstępie, moja narzeczona mnie zdradziła. Pomimo widzianych wiadomości SMS z jej przełożonym w pracy i on i ona tego się (...)

please help!!!

please help!!! Może na początku krótko przedstawię sytuację: Nad moją dziewczyną (lat 26) od dzieciństwa znęcał się psychicznie i fizycznie jej starszy brat. Wyżywał się na niej, bo był (...)

naruszenie miru domowego a naruszenie nietykalności intruza

naruszenie miru domowego a naruszenie nietykalności intruza Dzień dobry Mam pytanie: czy wtargnięcie osoby niepożądanej do przestrzeni przez mnie użytkowanej i odmowa jej opuszczenia to naruszenie (...)

cios głową w samoobronie

cios głową w samoobronie witam. sytuacja przedstawia się następująco: podczas meczu wynikła sprzeczka podczas której jeden z grających został sfaulowany nieumyślnie oczywiście. po czym wstał (...)

zameldowanie i zamieszkanie

zameldowanie i zamieszkanie Witam i prosze o wyjasnienie czy moj brat bedac wspolwlascicielem domu (jest zameldowany) moze bez mojej zgody zamieszkac z konkubina i jej doroslym synem . Ja po smierci ojca (...)

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

naruszenie mienia - furiat za kierownicą

naruszenie mienia - furiat za kierownicą Witam. Sytuacja wygląda tak. Ja na lewym pasie, kierowca obok na prawym, za mną samochód. Kierowca na prawym zatrzymuje się przed pasami, więc ja tak samo, (...)

Usiłowanie napadu, jak sobie poradzić?

Usiłowanie napadu, jak sobie poradzić? Dzień dobry. Dnia wczorajszego zostałem poddany próbie napadu wraz z dziewczyną. Na szczęście, haha, nieskutecznie. Wydarzenie miało miejsce na parkingu (...)

Ile kosztuje pobicie policjanta w Polsce?

Ile kosztuje pobicie policjanta w Polsce? Co to się dzieje w tym kraju że za naruszenie artykułów 222 i 223 p.k. za które wyroki są do 3 i do 10 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej (...)

Powrót do Polski - odsiadka

Powrót do Polski - odsiadka Witam. W 2016 roku mój przyjaciel przyjechał do uk by uciec od wyroku w Polsce 6msc w zawieszeniu na 3 lata, które zostało mu odwieszone. Został skazany za pobicie, odwieszono (...)

Przewrócenie toi-toa na krakowskim AGH

Przewrócenie toi-toa na krakowskim AGH http://www.youtube.com/watch?v=SWURVHFPTvM&feature=player_embedded Mam pytanie, co może grozić, lub raczej grozi tym osobom które przewróciły tego toi-toi\'a? (...)

Nieumyślne spowodowanie urazu

Nieumyślne spowodowanie urazu Witam. Wczoraj miał nieprzyjemną sytuację w knajpie. Znajomy chciał mnie przestraszyć kopnięciem, podniósł nogę w momencie jak wkładałem butelkę z piwem do ust (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.