Naruszenie umowy rachunku bankowego przez bank

Pytanie:

Jaka jest odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy rachunku bankowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie umowy rachunku bankowego przez bank

Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną regulowaną przez przepisy kodeksu cywilnego (art. 725 i n. K.c.) Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Przepis ten wyróżnia dwa podstawowe obowiązki banku, z których pierwszy, tzn. przechowywanie środków pieniężnych przejawia się w obowiązku przyjmowania środków pieniężnych na rachunek obowiązku ewidencjonowania posiadanych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych obowiązku informowania posiadacza rachunku o wysokości środków na rachunku obowiązku zwrotu środków gromadzonych na rachunku.

Porady prawne

Przepisy kodeksu cywilnego o umowie rachunku bankowego nie określają szczególnych skutków nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dlatego też należy stosować ogólne przepisy kodeksu cywilnego o skutkach nie wykonania zobowiązań (art.471 i n. K.c.). Stanowią one o obowiązku dłużnika do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Obowiązek odszkodowawczy należy jednak badać ad casum, tj. w zależności od konkretnego przypadku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne