Niegodność towaru z umową - filtry do wody

Pytanie:

Zakupiłem filtry do wody wraz z instalacją, jako osoba prywatna. Otrzymałem ofertę od firmy w której podane były warunki finansowe oraz funkcje jakie miały spełniać filtry. Po zamontowaniu okazało się że filtr nie spełnia całkowicie swojej funkcji. Woda cały czas nie nadaje się do użytkowania co potwierdzają badania przeprowadzone w stacji sanepidu. Jaki termin mogę wyznaczyć na usunięcie wad? Czy jeśli te wady nie zostaną usunięte będzie mógł żądać od firmy zabrania urządzeń i zwrotu zapłaconych pieniędzy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niegodność towaru z umową - filtry do wody

W opisanej sytuacji, w związku z tym, iż towar został zakupiony przez osobę fizyczną, zastosowanie znajdą zapisy ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wedle zapisów tej ustawy może Pan skorzystać z dwóch instytucji: rękojmi oraz gwarancji (jeśli towar został objęty ochroną gwarancyjną).

Zasadnicza różnica między tymi dwiema instytucjami polega na tym, iż dochodzenie praw z rękojmi skierowane jest do sprzedawcy, natomiast dochodzenie praw z gwarancji (na podstawie dokumentu gwarancji) – przeważnie w stosunku do producenta.

Jeśli będzie chciał Pan skorzystać z pierwszego rozwiązania (rękojmia), zasady skorzystania z tegoż prawa są następujące.

Towar musi mieć wadę . Wada oznaczać będzie, iż towar:

  • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, 

  • jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, np. w zakresie energochłonności, odporności, estetyki, wydajności, 

  • nie odpowiada oczekiwaniom kupującego, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności nie uwzględnia zapewnień wyrażonych w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszących się do właściwości towaru. 

Z opisu sytuacji wynika, iż zasadniczo spełnione są wszystkie trzy przesłanki niezgodności towaru z umową (filtry nie nadają się do filtrowania wody – woda nie nadaje się do spożycia, filtry niedostatecznie filtrują wodę, filtry nie spełniają wymogów o których zapewniał sprzedający).

Aby można było skorzystać z uprawnień jakie zapewnia rękojmia, konieczne jest wykazanie, iż towar nie jest zgodny z umową – a ten obowiązek spoczywa na kupującym. Wydaje się, że w Pana przypadku nie będzie z tym większych komplikacji – posiada Pan bowiem wyniki badań, które odbiegają od zapewnień (ofertowych) składanych przez sprzedającego.

Dodatkowo ustawa przewiduje domniemanie niezgodności towaru z umową w sytuacji, gdy niezgodność została przez kupującego stwierdzona w terminie 6 miesięcy od dnia wydania towaru. Jeśli więc niezgodność została stwierdzona w powyższym terminie nie będzie Pan musiał nawet niczego dowodzić.

W przypadku niezgodności towaru z umową może Pan żądać:

  1. doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia, (prosimy pamiętać, iż sprzedawca musi wypowiedzieć się w terminie 14 dni, jeśli tego nie uczyni uznaje się, że sprzedawca uznał za uzasadnione żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy),

  2. jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu nieodpłatnej naprawy albo wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Pana na znaczne niedogodności, ma Pan prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna (ta okoliczność nie znajdzie zastosowania gdyż naszym zdaniem niezgodność jest istotna w opisanej sytuacji). Odstąpienie od umowy oznacza, iż składa Pan oświadczenie (pisemne), iż odstępuje od umowy. Skutek takiego oświadczenia jest taki, iż obie strony umowy (Pan i sprzedawca) są zobowiązane zwrócić to co świadczyły drugiej stronie (Pan zwraca filtry, sprzedawca cenę).

Warto wspomnieć, iż sprzedawca musi wypowiedzieć się w terminie 14 dni – jeśli tego nie uczyni uznaje się, że sprzedawca uznał za uzasadnione żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

W aktualnej sytuacji, Pana obowiązkiem jest zawiadomienie sprzedawcy o zaistniałej niezgodności – najlepiej pisemnie aby posiadał Pan dowód nadania pisma. Ważne jest aby dokonał Pan tego przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności – w innym przypadku straci Pan uprawnienia przysługujące Panu z rękojmi. Ważna dla Pana jest także informacja, iż sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Podsumowując:

W opisanej sytuacji powinien Pan poinformować sprzedawcę o niezgodności towaru z umową. Może się Pan domagać:

  • doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo

  • wymianę na nowy.

Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu nieodpłatnej naprawy albo wymiany w odpowiednim czasie (14 dni) lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Pana na znaczne niedogodności może Pan dochodzić:

  • stosownego obniżenia ceny albo

  • odstąpienia od umowy.

Prosimy pamiętać o terminach wykonania czynności wskazanych powyżej.

Drugim środkiem z którego może Pan skorzystać jest instytucja gwarancji. Pana uprawnienia w tym zakresie będzie opisywał dokument gwarancji, jak bowiem wskazuje ustawa, w dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z dokumentem gwarancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97