Objęcie w posiadanie nieruchomości z licytacji

Pytanie:

Kupiłem na licytacji komorniczej nieruchomość składającą się między innymi z budynku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków (w księgach wieczystych oznaczonego jako budynek administracyjny), jest to budynek kilkupiętrowy o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych. Otrzymałem właśnie dzisiaj uprawomocnione postanowienie o przysądzeniu własności tej nieruchomości. W budynku, mimo że pełnił on funkcje biurowca byłego PGR, od kilku lat mieszka nie posiadając do tej nieruchomości żadnego tytułu prawnego kobieta z pełnoletnim synem. Czy mając już prawomocny tytuł mogę wejść do tego budynku siłą, tzn. wyłamując drzwi i zamek? Ta kobieta na pewno wezwie policje. Co w takim razie zrobi policja, kiedy przyjedzie na wezwanie, a ja przedstawię postanowienie sądu i powiem że po prostu wszedłem do swojego budynku oraz że zamierzam zostać tutaj lub wchodzić kiedy będę chciał?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Objęcie w posiadanie nieruchomości z licytacji

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości. Wierzyciel posiadający taki tytuł egzekucyjny może wystąpić do komornika właściwego dla tej nieruchomości o wprowadzenie go w posiadanie tej nieruchomości. W tym celu należy złożyć do komornika stosowny wniosek. Ponieważ nieruchomość nie znajduje się już w rękach dłużnika egzekwowanego tylko innej osoby, wierzyciel żądający wydania nieruchomości powinien wystąpić do sądu, który wydał postanowienie o przysądzeniu własności, o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie zajmującej nieruchomość, której dotyczyło postępowanie egzekucyjne (§ 217.1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych Dz.U. z 1987 r. Nr 38 poz. 218). Dopiero posiadając prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności opatrzone klauzulą wykonalności na osobę zajmującą nieruchomość można wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości (uchwała Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 10 lutego 2006 r. III CZP 127/05).

Porady prawne

Ponieważ osoby te zajmują nieruchomość na cele mieszkaniowe, konieczny będzie wyrok sądu o opróżnieniu lokalu, w którym sąd orzeknie o uprawnieniu lub braku uprawnienia do lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 r. Nr 71 poz. 733) prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która zajmuje lokal bez żadnego tytułu prawnego. Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 20 maja 2005 r. (III CZP 6/05), która precyzuje treść art. 24 ustawy o ochronie praw lokatorów, za osobę zajmującą lokal bez żadnego tytułu prawnego uważa się osobę, której nigdy nie przysługiwał żaden tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Jeżeli więc osoba ta nigdy nie była najemcą lokalu, ani nie przysługiwał jej żaden inny tytuł prawny do lokalu, nie będzie przysługiwało tej osobie prawo do lokalu zastępczego. Przyspieszy więc to znacznie procedurę eksmisji tej osoby z zajmowanego lokalu.

Działanie opisane w pytaniu może spełniać znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister (...)

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę od kilku lat działalność gospodarczą – hurtownię części samochodowych. W czasie prowadzenia działalności nawiązałem stałą współpracę handlową z jednym z klientów. Początkowo mój kontrahent zamawiał nieznaczne ilości towarów, (...)

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Stan faktycznyBrak wpisu w księdze wieczystej z powodu nie uiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy kupna sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 roku w kancelarii notarialnej w Krościenku, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań (...)

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Stan faktyczny Brak wpisu w księdze wieczystej z powodu nieuiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 r. w kancelarii notarialnej, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań poprzedniego właściciela (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak wyliczyć termin zasiedzenia? Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy (...)

Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

Jest to trzeci etap egzekucji z nieruchomości (po zajęciu oraz opisie i oszacowaniu). W zasadzie odbywa się w sądzie, przy udziale sędziego i komornika, który prowadzi licytację. Może w niej uczestniczyć każda osoba pełnoletnia – licytacja ma bowiem charakter publiczny. Dla jej (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Aby móc sprzedać nieruchomość w drodze licytacji, komornik musi powiadomić zainteresowanych o tej okoliczności. Obwieszczenie o licytacji jest instytucją pozwalającą na dotarcie wiadomości o toczącym się postępowaniu do szerszego grona odbiorców. Oczywiście zasady obwieszczania (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą

24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej Z. W. dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt SK 39/19). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć (...)

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Duńczyk mówiący również po angielsku chce kupić działkę w Polsce na licytacji komorniczej. Razem z nim będzie Polak mówiący po polsku i angielsku niebędący tłumaczem przysięgłym. Czy możliwa (...)

Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Ma być przeprowadzona licytacja. Komornik przyjeżdża, stwierdza, że brama jest zamknięta i odwołuje licytacje. Czy w takim wypadku ma prawo zerwać kłódkę (...)

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

W jakich przypadkach może być prowadzona egzekucja administracyjna z nieruchomości? Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu wyegzekwowania należności pieniężnych (...)

Licytacja nieruchomości a zaspokojenie wierzyciela

Licytacja nieruchomości a zaspokojenie wierzyciela

Chcę kupić nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Obciążenia na hipotece tej nieruchomości przekraczają znacznie wartość nieruchomości. Czy cena wylicytowana przeze mnie w drodze licytacji (...)

Przejęcie majątku - eksmisja dłużnika

Przejęcie majątku - eksmisja dłużnika

Po drugiej bezskutecznej licytacji majątku przysługuje mi prawo przejęcia majątku dłużnika - chciałbym z niego skorzystać lecz w domku jednorodzinnym stanowiącym własność dłużnika zamieszkuje (...)

Posiadanie samoistne a zasiedzenie

Posiadanie samoistne a zasiedzenie

Jak spadkobiercy współwłaściciela mogą podnieść zarzut, że np moja babcia i następnie ja nie byliśmy posiadaczami samoistnymi? Ja nie chcę zasiedzieć ich udziałów tylko innych osób nie mających (...)

Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia

Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia

Co znaczy: zarządzanie samoistne nieruchomością; tzn. samodzielne, bez obecności innych lokatorów? Czy chodzi o samodzielne (własna latami praca, wkład przy tej nieruchomości, dbanie o nieruchomość (...)

Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

Czy prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu nieruchomości (wydane w wyniku zakupu na licytacji komorniczej) jest wystarczającą podstawą prawna do przeprowadzenia eksmisji, czy też konieczne (...)

Unieważnienie licytacji

Unieważnienie licytacji

Wierzyciel wpisany na hipotekę zakupionej przeze mnie nieruchomości na licytacji złożył zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności. Jako uzasadnienie podaje, że nie został poinformowany (...)

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej

W jaki sposób przebiega sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej? Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Termin (...)

Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

Przewlekłość egzekucji z nieruchomości

Na skutek wszczęcia przeze mnie egzekucji z nieruchomości nieruchomość została sprzedana na licytacji. Został sporządzony juz plan podziału i uprawomocnił się. Od tego czasu płynęło 2 miesiące (...)

Przysądzenie własności a eksmisja

Przysądzenie własności a eksmisja

Kupiłem nieruchomość stanowiącą budynek administracyjny o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych na licytacji komorniczej. W budynku tym zameldowana na stale jest kobieta w wieku lat 50 z pełnoletnim (...)

Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

W księdze wieczystej na 1/2 udziale w mojej nieruchomości zabudowanej w wyniku wcześniej uzyskanych kredytów, są wpisane hipoteki trzech banków, w których uzyskałem kredyty bankowe przed pięcioma (...)

FORUM PRAWNE

alimenty z licytacji nieruchomości

alimenty z licytacji nieruchomości Prosze państwa potrzebuje pilnego doradctwa w sprawie ktorą opisze. O tóz ojciec nie placil alimentow uzbieralo sie dla mnie i dla brata po 6,700 zł, zlozylismy (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Zażalenie na przybicie własności nieruchomości podczas licytacji

Zażalenie na przybicie własności nieruchomości podczas licytacji Cześć. Czy w przypadku kiedy cena nieruchomości była w 2014 roku oszacowana na 300 tys, a komornik podczas licytacji w październiku (...)

Zasiedzenie - przeniesienie sprawy, powołanie świadków

Zasiedzenie - przeniesienie sprawy, powołanie świadków Witam serdecznie. Bardzo proszę o poradę, ponieważ jestem załamana i nie wiem co mam robić 8 sierpnia dostałam (na swój nieaktualny adres (...)

mieszkanie/lokal z licytacji komorniczej

mieszkanie/lokal z licytacji komorniczej Witam Mam mały problem... Kupiłem mieszkanie na licytacji komorniczej. Mieszkanie (odrębna własność) a dodatkowo udział w gruncie i częściach wspólnych (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. Teraz po zmodernizowaniu wjazdu (brama (...)

Czy komornik informuje dłużnika o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji i poza licytacją?

Czy komornik informuje dłużnika o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji i poza licytacją? Witam.Jestem tu nowy. Jestem dłużnikiem i odbyła się II licytacja mojej nieruchomości. Kilka dni (...)

Właściciel żąda pieniędzy za najem mieszkania

Właściciel żąda pieniędzy za najem mieszkania Witam Serdecznie! Mam problem. Wynajmuje mieszkanie od ponad 9 miesięcy. Z umowy wynika, że powinien zapłacić za wynajem mieszkania 10 dnia każdego (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne Chcę wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko tytułowi wykonawczemu z klauzulą, wystawionemu przez Urząd Skarbowy.Jako zarzut chcę przedstawić do potrącenia (...)

licytacja komornicza - cena wywoławcza.

licytacja komornicza - cena wywoławcza. Witam serdecznie, potrzebuje informacji co do ceny minimalnej jaką komornik powinien wyznaczyć za daną nieruchomość ile % ma ona wynosić? Jaka może być (...)

Porady prawne