Odliczenie składki zdrowotnej od podatku

Pytanie:

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było odliczyć składkę zdrowotną w rocznym rozliczeniu podatkowym i w jakiej kwocie? Czy składkę zdrowotną można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odliczenie składki zdrowotnej od podatku

27.5.2006

Zakładamy, iż przedmiotem pytania jest możliwość odliczenia składki zdrowotnej w przypadku opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne odlicza się od obliczonego podatku. Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne:

  1. opłaconej w roku podatkowym (a  więc w roku, za który obliczny jest podatek) bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
  2. pobranej w roku podatkowym (a  więc w roku, za który obliczny jest podatek) przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- obniżenie nie dotyczy składek:

  •  których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy (w artykułach tych są wskazane dochody, które są wolne od podatku dochodowego, takie jak, np. odszkodowania, świadczenia rodzinne, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. itp.)
  • oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Osoba prowadząca działalność nie może w zdeznaniu roczym odliczyć składek, które zostały potrącone z podatku w trakcie trwania roku podatkowego.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na składki zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem, pomimo iż wysokość składki w roku 2005 r. wynosiła 8,5 % , a w roku 2006 wynosi 8,75 % podstawy wymiaru, to odliczyć od podatku można tylko 7,75 %, podstawy wymiaru.

Można również dodać, że podobne jak wskazane powyżej zasady obowiązują przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, przy zryczałtowanym podatek od przychodów osób duchownych oraz przy karcie podatkowej (art. 13, 44 i 31 ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Potrzebujesz porady prawnej?