Odsetki za opóźnienie w zapłacie weksla

Pytanie:

Czy w postępowaniu nakazowym z weksla można skutecznie dochodzić zapłaty odsetek ustawowych już od dnia następującego po terminie określonym w wekslu, jeżeli posiadacz weksla nie przedstawił go wystawcy do zapłaty, tylko zawiadomił wystawcę o wypełnieniu weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową i wezwaniu do jego zapłaty? Czy może odsetek można dochodzić dopiero od dnia, w którym wystawca weksla otrzymał odpis pozwu z odpisem weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odsetki za opóźnienie w zapłacie weksla

Decydujące znaczenie w opisywanym przypadku odgrywać będzie treść deklaracji wekslowej w przypadku weksla in blanco lub - w przypadku, gdyby weksel wystawiony był na zabezpieczenie określonej wierzytelności - stosunku prawnego, który ów weksel zabezpiecza (np. umowy). Jeżeli treść deklaracji wekslowej przewiduje termin spełnienia określonego świadczenia (pod rygorem wypełnienia weksla), to niespełnienie świadczenia przez dłużnika w określonym terminie będzie skutkować powstaniem wymagalności roszczenia o zapłatę sumy wekslowej oraz możliwością żądania przez wierzyciela odsetek ustawowych począwszy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (roszczenie staje się wymagalne z chwila upływu terminu płatności). Prezentowane uwagi, które znajduje pełne odniesienie do weksli, oparte są na ogólnych zasadach prawa cywilnego, w szczególności art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego, który przewiduje, iż jeśli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: