Odwołanie skarbnika powiatu

Pytanie:

Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności jakie czynności muszą być wykonane, jaki jest sposób głosowania (tajny czy jawny) i jaka musi być większość głosów?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie skarbnika powiatu

Zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (u.s.p.), odwołanie skarbnika powiatu należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów (tzn. więcej ważnych głosów oddano za uchwałą, niż przeciw niej) w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, ponieważ nie ma w ustawie przepisu szczególnego nakazującego głosowanie tajne (art. 13 u.s.p.). Ustawa milczy w kwestii wymogu uzasadnienia. Stosownie do art. 37 ust. 1 u.s.p., odwołanie skarbnika powiatu może jednak nastąpić na wniosek starosty.
Porady prawne
W literaturze wyrażany jest pogląd, iż podjęcie przez radę uchwały w tej sprawie bez wniosku lub niezgodnie z nim stanowi istotne naruszenie prawa (zob. M. Kotulski [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne