Opłata za stanowisko parkingowe

Pytanie:

Syn ma wykupione na własność mieszkanie oraz wykupiony udział w garażu podziemnym. Na udział w garażu był sporządzony oddzielny akt notarialny. W garażu jest 50 stanowisk parkingowych. W akcie syn ma zagwarantowane prawo do korzystania z oznaczonego stanowiska parkingowego. Wspólnota ustaliła opłaty eksploatacyjne za stanowisko parkingowe w wysokości 50zł./miesięcznie. Na stanowisku parkuje swój mały samochód i motocykl. Zarząd wspólnoty zażądał za parkowanie motocykla dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty podstawowej. Czy Wspólnota ma prawo żądać dodatkowej opłaty za parkowanie na własnym stanowisku oprócz samochodu również motocykla? Zaznaczam, że motocykl bez problemu mieści się na stanowisku wraz z samochodem.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za stanowisko parkingowe

Przedmiotowy garaż stanowi najprawdopodobniej lokal użytkowy. Może również nie być wyodrębniony jako lokal i stanowić nieruchomość wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali. W obu przypadkach reguły korzystania ze wspólnej własności ustalają co do zasady współwłaściciele. Jeżeli garaże stanowią lokalu użytkowy będący przedmiotem współwłasności, reguły zarządu określają przepisy k.c. o współwłasności (art. 195 - 221 k.c.). Jeżeli jest częścią nieruchomości wspólnej, reguły zarządu określają przepisy powołanej u.w.l. (art. 18-33 u.w.l.). Oczywiście współwłaściciele bądź członkowie wspólnoty mogą określić inne zasady zarządu.

Stąd stwierdzenie w umowie przenoszącej własność udziału w nieruchomości wspólnej bądź udziału w lokalu użytkowym, że nabywca ma prawo korzystania z oznaczonego stanowiska parkingowego ma co najwyżej takie znaczenie, że zbywca zobowiązał się takie korzystanie nabywcy zapewnić. Stroną umowy nie byli współwłaściciele czy członkowie wspólnoty, stąd takie zobowiązanie ich nie wiąże. Można więc domagać się wykonania zobowiązania od strony umowy, ale nie można domagać się od współwłaścicieli lub członków wspólnoty ustanowienia takich, a nie innych reguł zarządu nieruchomością czy lokalem wspólnym.

Porady prawne

Należy przy tym przypomnieć, że, co do zasady, zgodnie z art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną (w tym koszty zarządu i utrzymania rzeczy wspólnej). Również zgodnie z art. 13 u.w.l. Właściciel lokalu jest musi m.in. uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Podsumowując, zobowiązanie w umowie zbycia nie jest skuteczne względem współwłaścicieli lub członków wspólnoty. Reguły zarządu rzeczą wspólną (w tym ponoszenie kosztów jej utrzymania) są bowiem ustanawiane przez ogół uprawnionych do wspólnej rzeczy, bądź ustalone w ustawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne