Opodatkowanie nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Czy od nagród jubileuszowych, które pracownik otrzymuje co pięć lat, należy potrącać podatek dochodowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie nagrody jubileuszowej

Opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych podlega dochód definiowany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztem uzyskania przychodów.

W myśl art. 11 Ustawy o podatku od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Artykuł 12 Ustawy precyzuje definicję przychodu ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego,  pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, stwierdzając, iż za takie przychody uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

W szczególności przychodami są:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki,
  • nagrody,
  • ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop
  • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
  • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ustawa w żadnym ze swoich przepisów nie zwalnia od podatku nagród jubileuszowych. Z powyższego wynika, iż wartość nagród jubileuszowych jest przychodem ze stosunku pracy, a w konsekencji podlega opodatkowniu podatkiem od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: