Opodatkowanie pomiarów elektrycznych

Pytanie:

Firma wykonuje pomiary elektryczne, np. sprawdzanie napięcia w sieci w nowych i starszych budynkach - zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Jaką stawką ryczałtu i VAT opodatkowane są te usługi? Czy są to usługi budowlane?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie pomiarów elektrycznych

Zdaniem organów podatkowych wykonanie usług pomiaru elektrycznego nie wchodzi w zakres robót budowlano-montażowych, remontów i konserwacji. Przedmiotowe usługi należy zaklasyfikować do usług nadzoru budowlanego, które bez względu na klasyfikacje statystyczne budynku opodatkowane są podstawową stawką podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak: informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 8 listopada 2004 r., sygn. PP/443-271/04).

Jednakże zarówno w powyższej informacji, jak też w innych interpretacjach, w których podatnicy pytali o klasyfikację usług wykonywania pomiarów elektrycznych (por. postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. PP2-1-443-87/05), organy podatkowe wskazywały, iż do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do odpowiedniego grupowania są upoważnione wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

W zakresie ryczałtu ewidencjonowanego należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyłączeniu z opodatkowania w formie ryczałtu podlegają podatnicy, którzy osiągają w całości lub w części przychody z tytułu m.in. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik ten w pkt 16 wymienia „usługi w zakresie badań i analiz technicznych” sklasyfikowanych w grupie 74.3 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, przez które należy rozumieć usługi w zakresie badań i analiz składu, właściwości fizycznych, parametrów mechanicznych i elektrycznych urządzeń, badań technicznych okresowych dla pojazdów i w zakresie innych przeglądów technicznych. Powyższe oznacza w praktyce, że rozpoczęcie działalności gospodarczej we wskazanym zakresie uniemożliwi jej opodatkowanie na zasadach przytoczonej wyżej ustawy (tak: decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 września 2005 r., sygn. BD-G/415-110/05).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: