PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

Pytanie:

"Pracodawca polski zatrudnił pracownika w celu delegowania do pracy w Danii. W umowie o pracę pracownik ma wpisane jako miejsce świadczenia pracy miasto duńskie. Podatki i składki na ubezpieczenie są opłacane w Danii, ponieważ pracodawca przewiduje, że praca będzie wykonywana dłużej niż 183 dni; pracownik wyjechał do pracy 1.09.2008 r. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Danią przewiduje, że okres 183 dni rozpatruje się w ciągu kolejnych 12 miesięcy, więc dokładnie będzie wiadomo, czy pracownik powinien być opodatkowany w Polsce, czy za granicą dopiero 31.08.2009 r. (licząc według metody fizycznych dni przebywania zagranicą), już po dacie złożenia zeznania rocznego. Czy pracodawca, który nie pobiera zaliczek w Polsce, ma obowiązek sporządzić za tego pracownika PIT-11 do końca lutego, w jaki sposób, w której rubryce wykazać przychody pracownika, czy mają to być przychody brutto, czy przychody po potrąceniu diet, gdzie wykazać podatek zapłacony zagranicą i składki ubezpieczeniowe? A co jeśli po 30.04.2009 r. pracownik zrezygnuje z pracy zagranicą i w tej sytuacji nie osiągnie przebywania zagranicą 182 dni, co powinien wtedy zrobić pracodawca, a co pracownik?"

Odpowiedź prawnika: PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

W informacji PIT-11 płatnik zobowiązany jest wykazać wszystkie przychody danego pracownika, które na terenie Polski podlegają opodatkowaniu, a dane przekazane przez pracodawcę powinny pozwolić pracownikowi prawidłowo wypełnić i złożyć zeznanie roczne dla podatku dochodowego. W przypadku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą należy uwzględnić przy wyliczaniu wielkości przychodów także postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku umowy między Polską a Danią zastosowanie ma tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia, która oznacza, iż dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Ważne jest, że odliczenie to nie może przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. W związku z tym i z ograniczeniami formularza PIT-11 należy sporządzić dodatkowe zaświadczenie, pozwalające pracownikowi na prawidłowe wypełnienie zaznania rocznego. Informacje, jakie powinny znaleźć się w takim oświadczeniu, to: w jakiej części kwota przychodu wykazanego w informacji PIT-11 dotyczy przychodów uzyskanych na terenie Polski, a w jakiej na terenie innego kraju, czy przychód uzyskany za granicą, wykazany w PIT-11, pomniejszony został o odliczenie 30 procent diety, czy pracownikowi przysługuje prawo do tej ulgi, wysokość składek zapłaconych za granicą, o wysokości podatku zapłaconego za granicą, o okresie pracy za granicą. Oczywiście, jeśli po wystawieniu PIT-11 okazałoby się, iż przychód pracownika nie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce, płatnik powinien wystawić stosowną korektę PIT-11.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika