Płatny urlop zdrowotny a działalność gospodarcza

Pytanie:

Jestem nauczycielem i jednocześnie prowadzę działalnośc gospodarczą (sklep osiedlowy). Chciałbym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy na czas urlopu muszę zawiesić działalność gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Płatny urlop zdrowotny a działalność gospodarcza

Art. 73 ust. 1b ustawy Karta Nauczyciela przewiduje, że w przypadku stwierdzenia, iż w okresie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel wykonuje zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celami udzielonego urlopu, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Minister właściwy do spraw zdrowia pomimo nałożenia na niego w ustawie obowiązku wydania rozporządzenia określającego tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, uwzględniającego w szczególności indywidualne wskazanie w orzeczeniu rodzajów zatrudnienia i działalności sprzecznych z celami urlopu dla poratowania zdrowia, rozporządzenie to nie zostało dotychczas wydane, dlatego odpowiedź na pytanie musi być oparta na przepisach ustawowych. Działalność gospodarcza, którą Pani opisuje może być uznana za "prowadzenie działalności sprzecznej z celami udzielonego urlopu", jeżeli np. wniosek o urlop zakładał konieczność stałego leczenia ambulatoryjnego, wówczas prowadzenie sklepu zdecydowanie stoi "w sprzeczności z celami udzielonego urlopu". Ocena zatem sytuacji wymaga stwierdzenia, czy dalsze prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza realizacji celów urlopu na poratowanie zdrowia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: