Po zniesieniu współwłasności

Pytanie:

Znosząc współwłasność nieruchomości sąd wydzielił trzy działki i dwie niezależne nieruchomości w budynku mieszkalnym. Postanowienie jest prawomocne. Mamy więc działkę wspólną pod budynkiem mieszkalnym oraz po działce na wyłączność wraz z samodzielną nieruchomością lokalową dla każdego z byłych współwłaścicieli. W księdze wieczystej widnieje nadal współwłasność ze wskazaniem ułamkowym udziałów. Jak dostosować treść księgi wieczystej do nowej sytuacji? Czy oznaczać to będzie założenie dwóch nowych ksiąg wieczystych dla działek na wyłączną własność byłych współwłaścicieli i modyfikację już istniejącej, pozostawionej we współwłasności? Jakie będą koszty tego wpisu? Kto je poniesie? Czy jako strona składam wniosek o wpis tylko mojej działki czy wszystkich trzech? Czy istnieje wzór takiego wniosku? Co z hipoteką przymusową na udziale z jednego z współwłaścicieli ? Czy musi zostać wykreślona zanim możliwe będą jakiekolwiek zmiany?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Po zniesieniu współwłasności

W przedstawionej sytuacji doszło do podziału nieruchomości na pięć nieruchomości - trzy nieruchomości gruntowe, z których jedna jest objęta współwłasnością, oraz dwie nieruchomości lokalowe. Każda z nich powinna mieć księgę wieczystą.

Założenie księgi wieczystej następuje przez dokonanie pierwszego wpisu. Wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie, do której uiszczenia zobowiązany jest wnioskodawca. Zgodnie z art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o wpis własności należy wnieść opłatę w wysokości 200 zł. W przypadku udziału w prawie (np. współwłasności) pobiera się opłatę proporcjonalną do wielkości tego udziału, ale nie mniej niż 100 zł. Skoro udział w nieruchomości wspólnej wynosi ½ opłata będzie wynosiła 100 zł. Wobec opłaty tytułem wniosków o wpis wspomnianych 5 nieruchomości wyniosą 1000 zł.

Właściciel powinien dokonać wpisu swojego prawa - wobec tego, co do zasady, właściciel jednej działki, lokalu i współwłaściciel drugiej działki powinien złożyć wnioski o wpis tych praw do księgi wieczystej (opłata wyniosłaby 500zł - własność nieruchomości lokalowej, gruntowej, oraz współwłasność nieruchomości gruntowej). To samo dotyczy właściciela pozostałej części nieruchomości, której współwłasność została zniesiona.

Wniosek w wpis w księdze wieczystej ma formę standardowego formularza (formularz KW-WPIS). Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, konieczne będzie złożenie formularza „wniosek o założenie księgi wieczystej" (formularz KW-ZAL), dostępnego w sądach lub na stronie www.ms.gov.pl. Wniosek taki składa się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jeżeli chodzi o hipotekę przymusową obciążającą udział w nieruchomości to należy zauważyć, że zgodnie z art. 76 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Jednakże po zniesieniu współwłasności nieruchomości przez umowny podział fizyczny hipoteka na udziale współwłaściciela obciąża nowo powstałe nieruchomości w części odpowiadającej pierwotnie obciążonemu udziałowi (Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 marca 2003 r., sygn. akt III CZP 1/2003, LexPolonica nr 360499). Wobec tego hipoteka przymusowa obciąża ½ wszystkich 5 nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: