Podatek od stypendium

Pytanie:

Syn mój pracuje. Umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie studiuje zaocznie na studiach magisterskich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Otrzymuje od października 2009 roku stypendium naukowe za dobre wyniki w nauce. Czy będzie musiał odprowadzić od tego stypendium podatek? Wiem, że 4 - 5 lat temu dochody takie były zwolnione od podatku. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od stypendium

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są:

- stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

Zatem świadczenia wypłacane studentowi przez uczelnię z powyższych tytułów są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, że student jest studentem zaocznym i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: