Podatek VAT w zakładach budżetowych

Pytanie:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe zadania nałożone do wykonywania przez Zakład, bez zawarcia dodatkowych umów cywilnoprawnych. Czy samorządowy zakład budżetowy, który świadczy usługi na rzecz macierzystej Gminy (Urzędu Gminy), wykonując zadania powierzone mu, powinien wystawić fakturę VAT dla Gminy (Urzędu Gminy), stosując zwolnienie o którym mowa w Rozporządzeniu R.M. z 22.12.2010r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 § 13 ust.1 pkt.13), czy powinien zastosować stawkę podstawową VAT tj. obecnie 23%? Naszym zdaniem skoro Zakład budżetowy został utworzony przez Gminę w celu wykonywania jej zadań własnych nie powinien obciążać Gminy podatkiem VAT. W przeciwnym przypadku powołanie odrębnego zakładu byłoby bezcelowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek VAT w zakładach budżetowych

Niestety podatek od towarów i usług (VAT) powoduje wiele wątpliwości również w ramach sektora publicznego. Wskazany w pytaniu przepis Rozporządzenia nie wskazuje wprost na zwolnienie usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wątpliwości takie powstawały zresztą również na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów  i część organów podatkowych stała na stanowisku o podleganiu opodatkowaniu VAT świadczeń zakładu budżetowego na rzecz macierzystej gminy.

Z racji tego, iż ani gmina, ani urząd gminy nie posiadają statusu żadnego z podmiotów  wymienionych w w § 13 ust. 1 pkt 13 wskazanego Rozporządzenia, można również obecnie prezentować pogląd, że świadczenie usług przez zakład budżetowy nie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania.

Zresztą w kwestii tej zajmowały stanowisko również sądu administracyjne, m.in. w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2009 roku (sygn. akt I SA/Rz 720/08).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: