Poinformowanie sprzedawcy o wadzie

Pytanie:

Jaki termin jest przewidziany na poinformowanie sprzedawcy o wadzie rzeczy sprzedanej, aby można było realizować uprawnienia z rękojmi, w stosunkach między przedsiębiorcami?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Poinformowanie sprzedawcy o wadzie

Od kupującego wymagane wykonanie tzw. aktów staranności określonych w art. 563 Kodeksu cywilnego:

Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

W przypadku przedsiębiorcy ustawodawca określa ostrzejsze przesłanki skorzystania z rękojmi w § 2. Ustawy nie wskazują dokładnie na czym ma polegać owe badanie rzeczy, a także w jakim terminie powinno być przeprowadzone. Nie da się przy obecnym stanie prawa sformułować uniwersalnych kryteriów co do badania rzeczy w stosunkach danego rodzaju. Zgodzić się trzeba z zapatrywaniem, że w tym zakresie pierwszorzędne znaczenie należy przyznać zdrowemu rozsądkowi, wiedzy, doświadczeniu życiowemu i dbałości o własne sprawy (W.J. Katner (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2001, s. 111).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97