Postępowanie administracyjne

Pytanie:

Art. 65 par.1 K.p.a. nakłada na organ obowiązek bezzwłocznego przekazania podania do organu właściwego w sytuacji gdy ten uzna się za niewłaściwy w sprawie. Pojęcie to jest jednak nie ostre. Jak należy rozumieć pojęcie \\\" niezwłocznie\\\" w K.p.a.- czy jest ono równoznaczne z \\\"natychmiast\\\", proszę o wskazanie orzecznictwa rozstrzygającego tą kwestię.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie administracyjne

Pojęcie „niezwłocznie” należy interpretować jako równoznaczne z pojęciem „bez zbędnej zwłoki”. Z kolei „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”. „Niezwłocznie” oznacza, iż dana kwestia powinna zostać rozstrzygnięta bez niepotrzebnych zahamowań i przewlekłości w postępowaniu.

Określenie „bez zbędnej zwłoki” nie oznacza, że sprawa ma być załatwiona natychmiast, ale tak szybko, jak jest to możliwe. Pracownik organu nie może zatem odłożyć załatwienia sprawy do dnia upływu ustawowego terminu jej załatwienia, ale powinien załatwić ją w jak najkrótszym terminie (R. Hauser, Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, nr 1, s. 1) – tak również Piotr Przybysz w: Najnowsze wydanie:  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 504).

Porady prawne

W prawie administracyjnym orzecznictwo dotyczące omawianego pojęcia powstało głównie na kanwie art. 35 k.p.a. określającego terminy załatwiania spraw przez organy administracji. Nie ulega wątpliwości, iż również w tym znaczeniu termin „niezwłocznie” został użyty w art. 65 § 1 k.p.a. Zatem tezy dotyczące zastosowania art. 35 k.p.a. można w większości przypadków zastosować również na kanwie art. 65 § 1 k.p.a.

W piśmiennictwie prawniczym podkreśla się, że „załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki” oznacza, iż organy administracji powinny nie tylko dochowywać terminów przewidzianych w kodeksie, ale również - w miarę możliwości - załatwiać sprawy w terminach krótszych niż wyznaczone (R. Hauser: Terminy załatwiania spraw w kpa w doktrynie i orzecznictwie sądowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, z. 1, str. 3), oraz że sprawy nie powinny być przetrzymywane bez nadania im biegu i w toku postępowania nie powinno dochodzić do niepotrzebnych zahamowań (J. Borkowski, J. Jędrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, str. 128)­­z uzasadnienia Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r. II OSK 1424/2006.

Przedstawione okoliczności wskazują, że czynności uzupełnienia wniosku nie były podejmowane przez skarżącą niezwłocznie po otrzymaniu wezwań, ale dopiero po upływie kilku a nawet kilkunastu dni, co niewątpliwie miało również wpływ na termin rozpatrzenia wniosku. Istotnie organ administracji publicznej jest zobowiązany zgodnie z art. 12 § 1 kpa oraz z art. 35 kpa przeprowadzić postępowanie w sposób szybki, prosty i wydać rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki ­z uzasadnienia Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2009 r. II GSK 130/2009.

Jak zatem widać, pojęcie "niezwłocznie" jest różnie interpretowane. W praktyce może to oznaczać "od ręki", "kilka dni" a w wyjątkowych sytuacjach "kilkanaście dni". Wykazując, iż organ administracji nie przekazał sprawy organo właściwemu "niezwłocznie" należałoby skupić się na udowodnieniu, iż organ przeciągnął w czasie przekazanie, co nie znajduje usprawiedliwienia w okolicznościach sprawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

  Obligatoryjne zawieszenie postępowania Organ administracji publicznej z urzędu zawiesi postępowanie administracyjne: w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie występuje w ich imieniu (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Postępowanie administracyjne w sprawie użytkowania wieczystego

Postępowanie administracyjne w sprawie użytkowania wieczystego

Spory dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste mogą co do zasady trafić do sądu cywilnego. Nie dotyczy to jednak dodatkowej opłaty rocznej będącej swoistą sankcją za niedotrzymanie terminów zagospodarowania gruntu. Sąd Najwyższy w uchwale z 18 grudnia 2008 r.(sygn. III CZP 118/08) (...)

Pismo do urzędu można nadać także w UE

Pismo do urzędu można nadać także w UE

Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE jest niezgodny z prawem - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK 30 października 2019 r. Trybunał Konstytucyjny (...)

Zawarcie ugody administracyjnej

Zawarcie ugody administracyjnej

  Kiedy można zawrzeć ugodę administracyjną? Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Budowa tylko po uzyskaniu pozwolenia

Budowa tylko po uzyskaniu pozwolenia

20 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący prawa budowlanego (zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę). Trybunał Konstytucyjny orzekł: I. 1. Art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy − (...)

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Stan faktyczny W listopadzie 2003 roku nabyliśmy działkę w Katowicach, na Podlesiu, z zamiarem podjęcia budowy domu jednorodzinnego wiosną 2004 roku. W pierwszej kolejności plany nasze pokrzyżowała odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy, pomimo złożenia wniosku przed końcem ubiegłego (...)

Koniec wymiany papierów między urzędami

Koniec wymiany papierów między urzędami

W czerwcu 2017 r. nastąpiła ważna zmiana: podmioty publiczne wymieniają korespondencję postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny. Skąd wynika zmiana? 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy - czym jest i na czym polega? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób - na tym właśnie (...)

Grzywny za opieszałość urzędów

Grzywny za opieszałość urzędów

Jeśli urząd będzie prowadził postępowanie administracyjne w sposób przewlekły, to sąd administracyjny będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną. Umożliwi to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego – donosi Gazeta Prawna. Zmiana (...)

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 497 120,34 PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. (...)

Zadbaj o swoje odsetki

Zadbaj o swoje odsetki

Postępowanie administracyjne. Podatnik, który uzna, że organy wyliczyły mu zbyt niskie odsetki, powinien sam zażądać ich podwyższenia Jeśli tego nie zrobi, nie może zarzucać organom bezczynności tylko dlatego, że z własnej inicjatywy nie naprawiły swojego błędu. (...)Dodał, że chcąc (...)

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania - ponaglenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie (...)

Tarcza prawna czeka na podpis Prezydenta

Tarcza prawna czeka na podpis Prezydenta

Cel tzw. tarczy prawnej Tarcza prawna ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia biznesu. - "Na rozwiązaniach, jakie proponujemy w Tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Chcemy, aby procedury (...)

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

W aktualnej prasie co chwila pojawiają się informacje, że nowe konkursy na unijne granty będą uruchomione lada dzień. Istotnie większość programów pomocowych została już zatwierdzona przez Komisję Europejską i ogłoszone zostały już pierwsze konkursy. Kwota środków do rozdysponowania (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

  Obligatoryjne zawieszenie postępowania Organ administracji publicznej z urzędu zawiesi postępowanie administracyjne: w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie występuje w ich imieniu kurator masy spadkowej, wyznaczony przez sąd, a postępowanie nie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, Postępowanie (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 6 listopada 2003 r. pełnomocnik W. K. złożył wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Postępowanie administracyjne w sprawie użytkowania wieczystego

Postępowanie administracyjne w sprawie użytkowania wieczystego

Spory dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste mogą co do zasady trafić do sądu cywilnego. Nie dotyczy to jednak dodatkowej opłaty rocznej będącej swoistą sankcją za niedotrzymanie terminów zagospodarowania gruntu. Sąd Najwyższy w uchwale z 18 grudnia 2008 r.(sygn. III CZP 118/08) stwierdził, że gmina nie może w pozwie wniesionym przeciwko użytkownikowi wieczystemu domagać (...)

Pismo do urzędu można nadać także w UE

Pismo do urzędu można nadać także w UE

Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE jest niezgodny z prawem - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK 30 października 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (...)

Zawarcie ugody administracyjnej

Zawarcie ugody administracyjnej

  Kiedy można zawrzeć ugodę administracyjną? Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której strony tego postępowania zdolne są do porozumienia (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły będzie miał możliwość występowania przed sądem jako strona procesu? Kiedy postępowanie (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż płotów bocznych działki, w odległości  ok. 5-7 metrów od jej granic. Oprócz tych lin, diagonalnie, (...)

Budowa tylko po uzyskaniu pozwolenia

Budowa tylko po uzyskaniu pozwolenia

20 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący prawa budowlanego (zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę). Trybunał Konstytucyjny orzekł: I. 1. Art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy − Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej art. 28 ust. 1 ustawy (...)

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Stan faktyczny W listopadzie 2003 roku nabyliśmy działkę w Katowicach, na Podlesiu, z zamiarem podjęcia budowy domu jednorodzinnego wiosną 2004 roku. W pierwszej kolejności plany nasze pokrzyżowała odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy, pomimo złożenia wniosku przed końcem ubiegłego roku. Pozostało nam cierpliwie czekać na uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. (...)

Koniec wymiany papierów między urzędami

Koniec wymiany papierów między urzędami

W czerwcu 2017 r. nastąpiła ważna zmiana: podmioty publiczne wymieniają korespondencję postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny. Skąd wynika zmiana? 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Obcenie, zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy - czym jest i na czym polega? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób - na tym właśnie polega meldunek. Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana (...)

Grzywny za opieszałość urzędów

Grzywny za opieszałość urzędów

Jeśli urząd będzie prowadził postępowanie administracyjne w sposób przewlekły, to sąd administracyjny będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną. Umożliwi to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego – donosi Gazeta Prawna. Zmiana prawa ma usprawnić prowadzenie postępowań przez organy administracyjne. Jednym z udogodnień (...)

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 497 120,34 PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna jest ostateczna, jeżeli nie przysługuje stronie od niej żaden środek (...)

Zadbaj o swoje odsetki

Zadbaj o swoje odsetki

Postępowanie administracyjne. Podatnik, który uzna, że organy wyliczyły mu zbyt niskie odsetki, powinien sam zażądać ich podwyższenia Jeśli tego nie zrobi, nie może zarzucać organom bezczynności tylko dlatego, że z własnej inicjatywy nie naprawiły swojego błędu. (...)Dodał, że chcąc skutecznie zakwestionować wysokość odsetek, spółka mogła wystąpić o wszczęcie odrębnego (...)

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania - ponaglenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Do końca maja 2017 r. strona miała (...)

Tarcza prawna czeka na podpis Prezydenta

Tarcza prawna czeka na podpis Prezydenta

Cel tzw. tarczy prawnej Tarcza prawna ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia biznesu. - "Na rozwiązaniach, jakie proponujemy w Tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Chcemy, aby procedury administracyjne były załatwiane jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu (...)

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

W aktualnej prasie co chwila pojawiają się informacje, że nowe konkursy na unijne granty będą uruchomione lada dzień. Istotnie większość programów pomocowych została już zatwierdzona przez Komisję Europejską i ogłoszone zostały już pierwsze konkursy. Kwota środków do rozdysponowania z budżetu spójności zastrzeżona dla Polski w nowej perspektywie finansowej (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nawet 5 390 zł miesięcznie może otrzymać wybitny młody naukowiec Od 1 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się (...)

Jakość handlowa przetworów zbożowych

Jakość handlowa przetworów zbożowych

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w II kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych: mąki (pszennej, żytniej), kaszy (jęczmiennej, gryczanej, manny i kukurydzianej), płatków zbożowych (jęczmiennych, owsianych, żytnich, ryżowych i kukurydzianych), otrąb (...)

Co jemy? - Czyli jakość handlowa pieczywa

Co jemy? - Czyli jakość handlowa pieczywa

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w I kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności jakości wskazanego artykułu z deklaracją producenta.  CEL KONTROLICelem kontroli było sprawdzenie jakości (...)

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Przetwarzanie danych biometrycznych mocno ingeruje w prywatność osób, powoduje liczne zagrożenia, jak np. możliwość ujawnienia danych szczególnych kategorii czy doprowadzenie do dyskryminacji. Dlatego budowa każdego systemu przetwarzania danych biometrycznych powinna być poprzedzona przeprowadzeniem oceny skutków dla ochrony danych, a ostateczna decyzja o jego (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego (np. zasada praworządności, zasada dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej czy zasada szybkości postępowania) to najważniejsze dyrektywy dla organów administracji – podstawowe standardy, którymi administracja musi kierować się w codziennej praktyce. (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Tarcza prawna coraz bliżej

Tarcza prawna coraz bliżej

Ustawa przyjęta przez Sejm Sejm przyjął tzw. tarczę prawną, która jest jednym z kamieni milowych KPO. Ma ona na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tarcza przewiduje zmianę ponad 40 ustaw. Na rozwiązaniach zaproponowanych w tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Rządowy projekt ustawy o (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

  W jakich wypadkach Prezes Urzędu może zgodzić się na koncentrację? Konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady te omówione zostały szczegółowo w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Zgłoszenie zamiaru koncentracji rozpoczyna postępowanie administracyjne, (...)

Sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżyć do sądu administracyjnego

Sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżyć do sądu administracyjnego

Wyłączenie kognicji sądów administracyjnych w odniesieniu do postanowień wydanych w ramach rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy kontrolowanego w trybie przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest niezgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny za swobodą działalności gospodarczej 20 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił (...)

Jak liczyc terminy w postępowaniu?

Jak liczyc terminy w postępowaniu?

Niezachowanie wyznaczonego przez przepis prawa terminu dokonania określonych czynności może mieć wpływ na rozstrzygnięcie całego postępowania. Dlatego warto wiedzieć, jak je prawidłowo liczyć. Aby postępowanie administracyjne mogło się sprawnie toczyć, zarówno organ, jak i strony muszą dokonywać poszczególnych czynności w określonych terminach. Najczęściej są one podawane jako (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw (...)

Niechlubne statystyki – Polacy giną na drogach

Niechlubne statystyki – Polacy giną na drogach

Skąd bierze się problem wysokiej śmiertelności na polskich drogach? W porównaniu do innych krajów europejskich, na polskich drogach ginie najwięcej osób. W 2007 roku miało miejsce prawie pięćdziesiąt tysięcy wypadków w których śmierć poniosły 5 583 osoby. W porównywalnym czasie w Czechach zginęło ok. 1 200 osób a w Szwecji prawie 500 osób. Są oczywiście kraje europejskie (...)

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Jak ubiegać się, rozszerzyć lub zmienić koncesję w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia? Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia (wg art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób (...)

Zmniejszą się koszty kredytów konsumencki – tzw. ustawa antylichwiarska

Zmniejszą się koszty kredytów konsumencki – tzw. ustawa antylichwiarska

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o nadzorze finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 poz. 1357) Powyższa ustawa nowelizuje m. in. ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym (tzw. ustawę antylichwiarską) oraz ustawę o kredycie konsumencki. Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych (...)

Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Często zdarza się tak, że nie mamy możliwości osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po potrzebne nam wypisy aktów stanu cywilnego i w takich sytuacjach po prostu udzielamy pełnomocnictwa osobie trzeciej ażeby wniosła w naszym imieniu wniosek o sporządzenie aktów. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Czy jednak wniosek o wydanie (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – obowiązująca od 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe (...)

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Wśród cech, jakie sprzyjają właściwemu wykonywaniu doradztwa podatkowego można wymienić poniższe. Przyszły doradca powinien być pilny, skrupulatny, bystry, opanowany, towarzyski i pracowity. Wymagana jest szeroka i głęboka wiedza z zakresu prawa, rachunkowości i finansów – studia w tych kierunkach najlepiej przygotowują do zawodu doradcy podatkowego. Co zrobić, aby (...)

Znów deregulacja?

Znów deregulacja?

CO przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Teraz zajmuje się nim Sejm. Przewiduje on rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Dwa miesiące temu skierowałem skargę do rady powiatu na bezczynność starosty w sprawie nie wydania przez niego zaświadczenia o dacie wybudowania i fakcie istnienia od czasów przed wojennych mojego (...)

Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego

Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie administracyjne na żądanie strony w sprawie samowolnie dokonanej przebudowy budynku. W trakcie postępowania organ ustalił, iż wnioskodawca nie jest (...)

Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Burmistrz wypowiedział lokal użytkowy. Jak się wydaje nie miał konkretnego powodu. Przez wypowiedzenie lokalu gmina wyrzuca firmę na ulicę. Nikt nie troszczy się o to co będzie dalej z firmą, (...)

Budowa wiaty a postępowanie administracyjne

Budowa wiaty a postępowanie administracyjne

Czy budowa wiaty, która będzie chroniła mój samochód przed warunkami atmosferycznymi wymaga wszczęcia procedury administracyjnej? Budowa wiaty o powierzchni do 25 m²  (...)

Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Spółdzielnia a postępowanie administracyjne

Jakie przepisy regulują czas, w jakim spółdzielnia powinna udzielić odpowiedzi na złożone pismo? Czy ma tu zastosowanie kodeks postępowania administracyjnego? Niestety prawo nie zobowiązuje spółdzielni (...)

Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

Czy art. 63 par. 1 kpa umożliwia mi składanie do organu wyższej instancji zażaleń lub odwołań e-mailem? Czy za skrzynkę podawczą można uznać główny adres e-mailowy organu? Czy wniesienia podania (...)

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W moim posiadaniu jest kilka budynków. Część z nich to budynki przedwojenne gospodarskie. Budynek mieszkalny pochodzi z 1979r. a inne budynki gospodarskie z 1974 i 1981r. Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

Umorzenie zawieszonego postępowania

Umorzenie zawieszonego postępowania

Czy postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta w sprawie rozgraniczeniowej można uznać za prawomocnie zakończone (wydaje się że byłoby to w tej sytuacji postępowanie jednoinstancyjne-wyłącznie (...)

Czy obowiązuje postanowienie po uchyleniu decyzji

Czy obowiązuje postanowienie po uchyleniu decyzji

W 2000 roku Starostwo powiatowe na wniosek strony wszczęło postępowanie w stosunku do decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę. Wydało ono postanowienie o wszczęciu postępowania następnie drugie (...)

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

W toczącym się postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy chcę wystąpić - jako strona postępowania (Inwestor) - do organu gminy o zawieszenie postępowania. Czy w opisanym przypadku mogę od razu (...)

Termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

Termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

W jakim czasie organ ma obowiązek wszcząć postępowanie od chwili złożenia wniosku? Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że: Wszczęcie postępowania Art. 61. § 1. Postępowanie (...)

Właściwy zakres skargi do WSA

Właściwy zakres skargi do WSA

Osoba A po drugim odwołaniu od decyzji I instancji otrzymała niepomyślną i jej zdaniem niezgodną z prawem materialnym decyzję ARiMR od organu II instancji. Wszystkie decyzje były podejmowane wspólnie (...)

Budowa przyłączy

Budowa przyłączy

Ostatnia nowela Prawa budowlanego zwolniła wykonywanie przyłączy do budynków z obowiązku dokonywania zgłoszeń ich budowy. Czy obecnie organy nadzoru budowlanego mogą kontrolować legalność ich (...)

Przekształcenie wieczystego użytkowania

Przekształcenie wieczystego użytkowania

Złożyłem pod koniec ubiegłego roku do gminy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w oparciu o przepisy ustawy z 2005 roku. Przed złożeniem wniosku właściciele (...)

Opłata skarbowa - właściwość organu

Opłata skarbowa - właściwość organu

Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie właściwy do pobrania opłaty (...)

Rekultywacja terenu przy braku planu

Rekultywacja terenu przy braku planu

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów (...)

Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, gmina może (...)

Charakter orzeczeń WSA

Charakter orzeczeń WSA

Sprawa dotyczy naszego sporu z Urzędem Miasta Ref. ds. podatków lokalnych w przedmiocie klasyfikacji będącej moją własnością hali produkcyjnej do kategorii budowli zamiast budynków. Zaszeregowanie (...)

Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

Zgłosiłem wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej na sąsiedniej działce w lutym 2008r. PINB nie zawiadomił mnie o wszczęciu postępowania administracyjnego. (...)

Odmowa zeznań przez świadka

Odmowa zeznań przez świadka

Dostałam zawiadomienie z urzędu gminy, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu i wyznaczono termin na przesłuchanie. Sprawa dotyczy niezgodnego użytkowania działki o symbolu (...)

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Budynek mieszkalny jednorodzinny został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Budowa została zakończona w 1993r., a więc przed wejściem w życie obowiązującego Prawa budowlanego ( pod (...)

Prawomocność decyzji a przywrócenie terminu

Prawomocność decyzji a przywrócenie terminu

Zgodnie z Państwa wskazówkami złożyłem zażalenie do SKO na postanowienie wójta odmawiające mi przywrócenia terminu do zażądania przekazania sprawy rozgraniczenia z sąsiadem do sądu powszechnego. (...)

Postępowanie rozgraniczeniowe

Postępowanie rozgraniczeniowe

Ponad 28 lat temu moi rodzice dokonali zamiany części działek. Poszerzyli swoją działkę o około 3 m w jednym końcu kosztem sąsiada, a w zamian tyle samo oddali sąsiadowi w drugim końcu. Zostało (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

strona postępowania wznowieniowego w kpa

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, (...)

Postępowanie w sprawach pomocy społecznej

Postępowanie w sprawach pomocy społecznej

Jestem pracownikiem socjalnym. Aktualnie w naszym MOPSie jest praktyka którą pragnę zweryfikować. Mianowicie zdarzają sie przypadki, że dostaję informację, że ktoś potrzebuje pomocy, np. od sąsiada, (...)

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak wygląda postępowanie, dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? Aby cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (...)

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Strona złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy w trybie art 98 kpa. W przedmiotowej sprawie zachodzą jednak przesłanki zawieszenia postępowania (...)

Wezwanie pełnomocnika do złożenia wyjaśnień

Wezwanie pełnomocnika do złożenia wyjaśnień

Jestem pełnomocnikiem strony (strona jest moim kolegą) w sprawie dotyczącej naruszenia Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wezwał pełnomocnika do złożenia wyjaśnień "w charakterze pełnomocnika (...)

Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wszczęto postępowanie ustalając jego strony. W wyniku analizy, przed wydaniem decyzji, stwierdzono, że jeden podmiot nie jest stroną w przedmiotowym (...)

FORUM PRAWNE

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

Badania lekarskie- postępowanie administracyjne.

Badania lekarskie- postępowanie administracyjne. Witam serdecznie. W styczniu tego roku zostało mi zabrane prawo jazdy na okres jednego roku (za jazdę na kacu). W maju tego roku otrzymałem decyzję (...)

jak dlugo może trwać postępowanie administracyjne?

jak dlugo może trwać postępowanie administracyjne? Witam, 2 miesiace temu zlozylem wniosek do PINB w sprawie kontroli obiektu. PINB przeprowadzil kontrolę, przysłal pismo o wsczęciu postępowania, (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Postępowanie Administracyjne w sprawie nie chodzenia do szkoły

Postępowanie Administracyjne w sprawie nie chodzenia do szkoły Witam, mam 17 lat - chodzę do technikum w pierwszym semestrze trochę zaszalałem z nieobecnościami w szkole (miałem 45% obecności), (...)

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne Na czym polega różnica między prawem administracyjnym materialnym,a prawem administracyjnym formalnym? (mala) O prawie administracyjnym materialnym mówimy wtedy, jeżeli mamy (...)

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna Poszukuję materiałów dotyczących podanego tematu (Arni) JA TAKŻE POSZUKUJĘ MATERIAŁÓW O UGODZIE, MOGĘ PODAĆ SWÓJ INTERNETOWY ADRES TO NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ, PISZĘ (...)

prosze o pomoc w sprawie...

prosze o pomoc w sprawie... Forum Prawo administracyjne(58) Obywatelstwo (30), Dowód osobisty (25), Zmiana nazwiska (36), Ruch drogowy (54), Pozwolenie na broń (1), Dla cudzoziemca (10), Sądy administracyjne (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

błagam o pomoc

błagam o pomoc Dzień dobry nazywam się Bąk Tomasz mam 33 lata i w chwili obecnej jestem u szczytu załamania nerwowego poprzez sytuacje jaka nastała. Zacznę od początku co się stało i dlaczego. Jestem (...)

Wyłudzenie alimentów

Wyłudzenie alimentów Witam, moja sprawa rozwodowa trwa już kilka lat, tymczasowo Sąd zasądził ode mnie alimenty w wysokości 400 zł. Mam zaległości w płaceniu w wysokości około 1300 zł, niestety (...)

Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna

Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna Witam, Przepraszam jeśli zły dział ale kompletnie nie wiedziałem gdzie napisać owy wątek więc wsadziłem go w Orzeczeniach I interpretacjach (...)

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

Kupno mieszkania w którym zameldowana jest osoba...

Kupno mieszkania w którym zameldowana jest osoba... Dzień dobry, Chciałbym kupić pewne mieszkanie, w którym zameldowana jest osoba. W normalnych warunkach nigdy bym tego nie zrobił, gdyż słyszałem (...)

Brak realizacji prawomocnych wyroków sądowych przez organ administracji rządowej

Brak realizacji prawomocnych wyroków sądowych przez organ administracji rządowej Witam ! Jestem uczestnikiem na prawach strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez starostę powiatowego (...)

wywiad środowiskowy w postępowaniu administracyjnym

wywiad środowiskowy w postępowaniu administracyjnym Czy organ przeprowadzający postępowanie administracyjne ma prawo wystąpić o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, a jeśli toak to proszę o (...)

Dobry wieczór, zanim zadam pytanie opiszę swoją sytuację. Od Stycznia 2013 roku byłam zarejestrowana

Dobry wieczór, zanim zadam pytanie opiszę swoją sytuację. Od Stycznia 2013 roku byłam zarejestrowana Dobry wieczór, zanim zadam pytanie opiszę swoją sytuację. Od Stycznia 2013 roku byłam zarejestrowana (...)

nienależnie wpłacone alimenty od komornika

nienależnie wpłacone alimenty od komornika Witam Potrzebuję pomocy w sprawie nienależnie wpłaconych alimentów przez komornika jako zaległe. W październiku 2010 złożyłam do funduszu alimentacyjnego (...)

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r.

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r. Nietypowa sprawa więc na wstępie od razu nadmieniam, iż trochę się rozpiszę aby przedstawić sprawę w jak najmniej zawoalowany sposób. Witam Sprawa (...)

Porady prawne