Postępowanie cywilne - zawieszenie postępowania

Pytanie:

Przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. W postępowaniu bierze udział wnioskodawczyni i kilkoro uczestników. W sierpniu ubiegłego roku zmarła jedna z uczestniczek postępowania. Zostało jednak przeprowadzone postępowanie spadkowe i w kwietniu br. sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tej uczestniczce. Pomimo to sąd prowadzący postępowanie o zasiedzenie 1 czerwca br. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania uzasadniając je śmiercią jednej z uczestniczek. Czy pomimo tego, iż znani są spadkobiercy zmarłej uczestniczki (jest stwierdzenie nabycia spadku) sąd musi zawiesić postępowanie? Jeśli tak, to czy musi ono trwać co najmniej 3 miesiące? Czy wniesienie zażalenia na postanowienie sądu uzasadnione postępowaniem spadkowym po zmarłej uczestniczce może być skuteczne? Czy zażalenie na postępowanie musi być wniesione w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie cywilne - zawieszenie postępowania

W postępowaniu nieprocesowym, jakim jest stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, sąd zawiesza postępowanie w razie śmierci uczestnika postępowania, gdy udział następców prawnych zmarłego uczestnika jest w sprawie konieczny. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po śmierci uczestnika. Zawieszenie w tym wypadku można tłumaczyć koniecznością uchylenia orzeczeń wydanych po śmierci zmarłej uczestniczki.

Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego. W myśl przepisów postępowania cywilnego następcy prawni mogą wejść do procesu z własnej inicjatywy lub z inicjatywy uczestnika postępowania nieprocesowego. Nie wydaje się konieczne wnoszenie zażalenia. Wystarczającym do podjęcia postępowania będzie zgłoszenie następców prawnych zmarłej uczestniczki.

Do pisma procesowego (tu zażalenia) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom (art. 128 k.p.c.). Ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: