Potwierdzenie nadania numeru NIP

Pytanie:

NIP uzyskałem ponad 10 lat, w moim rodzinnym mieście. Obecnie mieszkam w Warszawie. Chciałbym otrzymać potwierdzenie nadania NIP-u. Do którego urzędu skarbowego mam się zgłosić? Jakie pismo należy skierować do urzędu?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potwierdzenie nadania numeru NIP

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o nadaniu NIP, wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku. W celu uzyskania potwierdzenia, należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu. Właściwym urzędem w sprawach ewidencji podatkowej, zgodnie z art. 4 ustawy dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług, dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności, a dla pozostałych podatników będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku.  Wniosek ten składa się w dwóch egzemplarzach. Ten tryb ma na celu wyłącznie potwierdzenie nadania NIP wskazanego we wniosku, a naczelnik urzędu skarbowego dokonuje potwierdzenia, czy konkretny NIP wskazany przez zainteresowanego w formularzu został rzeczywiście przyznany podmiotowi, którego dotyczy wniosek. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiadając na wniosek może stwierdzić:

  • że potwierdza nadanie NIP,
  • nie potwierdza nadania NIP,
  • nie może potwierdzić podanego NIP ze względu na podanie niewystarczających danych o podmiocie, którego dotyczy wniosek.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert