Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Pytanie:

Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Zasady prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych określa ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsięborstw państwowych (Dz.U.1996 nr 118 poz. 561). Zgodnie z jej przepisami, prywatyzacja może przybrać formę bezpośredniej, która polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez: 1) sprzedaż przedsiębiorstwa, 2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, lub też w formioe prywatyzacji pośredniej, poprzez sprzedaz akcji. W tej drugiej formie (prywatyzacja pośrednia), pracownikom przysługują nieodpłatnie akcje prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza limit 15% wszystkich akcji, które mogą być przekazane nieodpłatnie pracownikom przedsiębiorstwa. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego. Szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 3 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 33 poz.200).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne