Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy agencyjnej (pośrednictwo sprzedaży) typu odszkodowanie, kara umowna, świadczenie wyrównawcze (zgłoszone do 1 roku)? Treść artykułu znałem wcześniej, a co ma wymagalność do przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności. Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania. Uzyskanie świadczenia wyrównawczego nie pozbawia agenta możności dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Możliwość dochodzenia roszczenia o świadczenie wyrównawcze zależy od zgłoszenia przez agenta lub jego spadkobierców odpowiedniego żądania wobec dającego zlecenie przed upływem roku od rozwiązania umowy. Zatem dochodzenie roszczeń jest dopuszczalne w ciągu roku od dnia rozwiązania umowy. Z dniem rozwiązania umowy możliwość dochodzenia roszczenie o wypłatę świadczenia wyrównawczego staje się możliwa. Zgłoszenie w tym czasie żądania spowoduje, że od dnia jego złożenia roszczenia ulegają trzyletniemu przedawnieniu. Odszkodowanie podlega natomiast przedawnieniu trzyletniemu od wygaśnięcia umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: