Przekazanie pozwu do postępowania odrębnego

Pytanie:

Złożyłam w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym pozew przeciwko pozwanemu, który jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (nie wpisanym w rejestr przedsiębiorców). Sąd przysłał mi postanowienie o przekazaniu sprawy Sądowi Gospodarczemu, gdyż uznał iż SP Zakład Opieki Zdrowotnej winien być uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą (pozew dotyczył należności za dostawy sprzętu medycznego). Czy na takie postanowienie Sądu przysługuje zażalenie? Czy powinnam takie zażalenie złożyć i czy składa się ono wraz z odpisem z KRS Pozwanego? Czy jeśli takie zażalenie przysługuje, to czy podlega opłacie sądowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekazanie pozwu do postępowania odrębnego

Przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym, i wydaje odpowiednie zarządzenia. W wypadkach przewidzianych w ustawie przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Decyzje przewodniczącego dotyczące skierowania sprawy do właściwego trybu lub do postępowania odrębnego zapadają w formie zarządzeń, na które nie przysługuje zażalenie (por. uchw. SN z 22 lipca 1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 5, OSP 1995, nr 3, poz. 60).

Na postanowienie sądu o przekazaniu sprawy do innego trybu przysługuje zażalenie. W tym przypadku nie doszło do zmiany trybu, lecz do zmiany postępowania w zakresie tego samego trybu. Zatem nie przysługuje zażalenie na zmianę postępowania na inne odrębne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne