Przerwanie biegu zasiedzenia

Pytanie:

Sprawa dotyczy budynku mieszkalnego dwurodzinnego będącego własnością jednej rodziny mieszkającej na parterze. Na piętrze mieszka druga rodzina, która chce to mieszkanie zasiedzieć. Wcześniej cały dom był własnością rodziców obecnych mieszkańców, którzy cały dom zapisali rodzinie mieszkającej na parterze, a rodzina mieszkająca na piętrze mogła tam mieszkać, ale nie była właścicielem. W jaki sposób można przerwać bieg zasiedzenia, ustawowy okres 30 lat na zasiedzenie w złej wierze kończy się w 2007 roku, jak nie dopuścić do zasiedzenia? Nawiązując do poprzedniego pytania, czy można w jakiś sposób pozwolić mieszkać jednej z osób mieszkających na piętrze do jej śmierci, tak by po jej śmierci jej spadkobierca musiałby opuścić to mieszkanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przerwanie biegu zasiedzenia

Aby doszło do zasiedzenia, posiadacz musi posiadać ją jako posiadacz samoistny (tzn. władać rzeczą jak właściciel i traktować ją jako swoją własność, innymi słowy: faktycznie ją posiadać i wyrażać zamiar wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela). Jeżeli mieszkanie na piętrze stanowi odrębny lokal, rodzina tam mieszkająca traktuje ją jako swoją własność, a faktyczny właściciel toleruje ten stan, to może dojść do zasiedzenia. Jeżeli właściciel chce przerwać bieg zasiedzenia, a posiadacz jego rzeczy nie chce dobrowolnie zrezygnować z posiadania, to należy wnieść do sądu powództwo windykacyjne. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana. To przerwie bieg okresu posiadania samoistnego.

Porady prawne

Jeśli rodzina mieszkająca na piętrze zajmuje lokal na podstawie umowy użytkowania, to nie może dojść do zasiedzenia, gdyż nie jest wtedy posiadaczem samoistnym.

Jeżeli właściciel chce, by dana osoba mogła korzystać z jego rzeczy tylko do śmierci tejże osoby, to możliwe jest zawarcie umowy najmu, w której jako czas trwania umowy oznaczony zostanie okres do śmierci najemcy. Gdy najemca umrze, najem wygaśnie i jego spadkobiercy nie będą mieli prawa do wynajętej rzeczy. Jeśli jednak osoby nie będą chciały opuścić lokalu niebędna będzie eksmisja.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy nie można sumować okresu zasiedzenia?

Kiedy nie można sumować okresu zasiedzenia?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność ma w praktyce taki skutek jak przerwanie biegu zasiedzenia. Sąd Najwyższy w podjętej uchwale (sygn. III CZP 68/08) uznał, że do okresu posiadania samoistnego prowadzącego do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie nie dolicza (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak wyliczyć termin zasiedzenia? Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy (...)

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie? Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) oraz każdej rzeczy ruchomej. Można zasiedzieć także służebność (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia jest w ogóle brak możliwości dochodzenia zobowiązania - zobowiązanie wygasa lub (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

Uchwała Sądu Najwyższego 17 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 100/17, podjął uchwałę następującej treści: Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich (...)

Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Natomiast po upływie lat trzydziestu (...)

Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Rynek wierzytelności w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Jego wartość nominalna w połowie 2016 roku wynosiła w przybliżeniu 85 mld złotych. Wierzytelności sprzedają zarówno banki, jak i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe oraz w coraz większym stopniu dostawcy (...)

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie: "czy Państwo władając nieruchomością nabytą w ramach sprawowania władztwa publicznego (imperium), wykonuje jednocześnie władztwo właścicielskie, które ze względu na swój charakter może być (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: „Czy i w jakim zakresie podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia?". To zadnienie prawne dotyczy (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. "roszczenia niezupełnego", czyli takiego, które (...)

Każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia

Każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną, stwierdził, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Co orzekł SN? W dniu 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt II CSKP 104/21 (...)

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Uchwała NSA 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę (sygn. I FPS 5/17): Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (...)

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca może uchylić się od jego zaspokojenia. KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE?        (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Ustawą zmieniającą ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy i Prawo celne (Dz.U.2013.1149) , która weszła w życie 15.10.2013 r. został zmieniony przepis art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zmiana ta została spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2012 (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Co może przerwać bieg zasiedzenia nieruchomości? Czy po ustaniu przyczyny przerwania czas zasiedzenia liczy się od nowa? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, do przerwania biegu terminu zasiedzenia (...)

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

W jakich wypadkach dochodzi do przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości? Do biegu terminu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o przedawnieniu roszczeń, zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. (...)

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Czy bieg zasiedzenia przerywa wniesienie do Sądu wniosku o nabycie spadku? Z zadanego pytania domyślamy się, iż chodzi najprawdopodobniej o sytuację, w której po jakimś dłuższym czasie (...)

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Czy złożenie do sądu wniosku o zasiedzenie przez współwłaściciela nieruchomości powoduje ustanie biegu zasiedzenia? Czy po złożeniu tego wniosku można wycofać go przed pierwszą rozprawą i (...)

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa

Co zrobić w sytuacji, gdy sąsiedzi wybudowali część domu na mojej działce, a ja na tą działkę mam zaciągnięty w banku kredyt hipoteczny pod budowę domu, który miał stanąć na niej? Sąsiedzi (...)

Chwila wytoczenia powództwa

Chwila wytoczenia powództwa

Czy datą wytoczenia powództwa jest data wysłania pozwu przez powoda czy data jego otrzymania przez sąd? Chwilą wytoczenia powództwa jest chwila wniesienia go do sądu. Zgodnie z przepisami kodeksu (...)

Stwierdzenie nabycia spadku a przerwa zasiedzenia

Stwierdzenie nabycia spadku a przerwa zasiedzenia

Proszę o wskazanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku (i tylko takiej, nie sprawy o dział spadku) przerywałoby bieg terminu (...)

Zasiedzenie i dział spadku

Zasiedzenie i dział spadku

Dnia 22.06.1970 roku dziadek kupił nieruchomość na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego (posiadanie w złej wierze) do swojej śmierci nieprzerwanie był posiadaczem samoistnym (tak (...)

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć (...)

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Czy po każdym przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo w pełnej wysokości dla danego rodzaju czynności prawnej bez względu na to, ile czasu upłynęło od wymagalności roszczenia oraz bez (...)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

1 września zmieniły się przepisy Ordynacji podatkowej. W tym także art. 70 § 4.: Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został (...)

Spadek po samoistnych posiadaczach - zasiedzenie

Spadek po samoistnych posiadaczach - zasiedzenie

Moi rodzice kupili ziemię na umowę (bez zachowania formy aktu notarialnego) przed rokiem 70. Od tamtego czasu zamieszkali na niej oraz pobudowali budynek rodziny. Płacili też podatki. Zamieszkali tam (...)

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? (...)

Ustalenie spadkobierców uprawnionych do spadku

Ustalenie spadkobierców uprawnionych do spadku

Właściciel kamienicy czynszowej zmarł 50 lat temu bezpotomnie, a dom przeszedł pod de facto przymusowy zarząd Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości. Ten stan rzeczy trwa do dzisiaj - nie ujawnili (...)

Podatek od zasiedzenia

Podatek od zasiedzenia

Pięć lat temu nabyłem aktem notarialnym niezabudowaną działkę gruntu. Po wszystkim okazało się, że sąd nie uznał prawa sprzedających do niej i odmówił założenia księgi wieczystej. Niedawno (...)

FORUM PRAWNE

PRZERWANIE BIEGU ZASIEDZENIA

PRZERWANIE BIEGU ZASIEDZENIA W 1934 roku moi rodzice kupili w Warszawie plac i wybudowali na nim dom. Po wojnie nieruchomość została przejęta przez Państwo dekretem Bieruta z 1945 roku. Stan ten trwa (...)

przerwanie zasiedzenia / art. 123 kc - post. spadkowe vs dział spadku

przerwanie zasiedzenia / art. 123 kc - post. spadkowe vs dział spadku Czy przerwanie zasiedzenia nieruchomości prowadzonego przez jednego ze spadkobierców następuje gdy w międzyczasie (chodzi o okres (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

W trakcie biegu zasiedzenia złożyłem wniosek o przeprowadzenie sprawy spadkowej. Czy to przerwało

W trakcie biegu zasiedzenia złożyłem wniosek o przeprowadzenie sprawy spadkowej. Czy to przerwało W trakcie biegu zasiedzenia złożyłem wniosek o przeprowadzenie sprawy spadkowej. Czy to przerwało (...)

czy cofnięcie wniosku egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia?

czy cofnięcie wniosku egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia? czy cofnięcie wniosku egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia?

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

zasiedzenie?

zasiedzenie? Witam, zwracam się z ogromną prośbą o udzielenie mi pomocy prawnej. Moi rodzice zamieszkują posesję od ponad 50lat. Stoi na niej dom jednorodzinny, który został zamieszkany przez (...)

KRUK -czy mnie tylko straszą?

KRUK -czy mnie tylko straszą? Kiedy nastąpi, lub nastąpiło przedawnienie: 01.07.2001 r. Telefonia komórkowa wymówiła mi umowę za niepłacenie r-ków. 24.09.2001 r. zapłaciłam znikomą część (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

zasiedzenie działki z domkiem czy postepowanie spadkowe?

zasiedzenie działki z domkiem czy postepowanie spadkowe? Czy w poniższej sytuacji mój ojciec moze składać wniosek do sądu o zasiedzenie działki którą później chcę sprzedać? Mój ojciec płaci (...)

Porady prawne