Rekultywacja powierzchni ziemi

Pytanie:

Art. 6.1. ustawy o ochronie środowiska nakazuje zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Art. 7.1. ww. ustawy mówi o tym, kto ponosi koszty usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska. Poza tym cały rozdział omawia kary za różnego typu działania negatywnie oddziaływające na środowisko. W ustawie nie znalazłem przepisu zobowiązującego sprawcę dewastacji środowiska naturalnego do usunięcia skutków tej dewastacji - np. rekultywacji zniszczonego terenu lub likwidacji skutków zabronionych robót ziemnych. Czy istnieje przepis, który wprost zobowiązuje sprawcę degradacji środowiska naturalnego do naprawienia szkody, o ile takie naprawienie jest fizycznie wykonalne. Jeśli np. sprawca wykonał nielegalną żwirownię, to czy oprócz kary finansowej zobowiązany jest do zasypania ubytku ziemi i jej rekultywacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rekultywacja powierzchni ziemi

Zgodnie z art. 102 ustawy o ochronie środowiska, władający powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany do przeprowadzenia ich rekultywacji. Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny wskazany podmiot, to obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie.  Jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie terenu odbyło się za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do ich rekultywacji solidarnie ze sprawcą.

Starosta dokonuje rekultywacji, jeżeli:  

  1. podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie - w tym przypadku koszty rekultywacji ponosi podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, lub
  2. nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna, lub 
  3. zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej.  

Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie.  

Rekultywacja w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu polega na jego przywróceniu do stanu poprzedniego.  Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości.

Obowiązany do rekultywacji powinien nie będący starostą uzgodnić jej warunki z organem ochrony środowiska. Uzgodnienie następuje w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji. Postępowanie w przedmiocie wydania tej decyzji wszczyna się z urzędu.  Kto nie przeprowadza rekultywacji powierzchni ziemi podlega karze grzywny.  

Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ponadto, zgodnie z art. 323 prawa o ochronie środowiska, każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: