Rolnik a refundacja składek z PFRON

Pytanie:

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez lekarza orzecznika z KRUS. Prowadzę równocześnie działalność gospodarczą i opłacam składki na fundusz społeczny i zdrowotny. Czy mam prawo do refundacji z PFRON-u?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rolnik a refundacja składek z PFRON

Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:
  •  osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  •  pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundusz refunduje:
  1. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm ),
  2. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
- pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Składki odprowadzane do ZUS przez rolnika- rencistę prowadzącego działalność gospodarcza nie są składkami obowiązkowymi, a tylko takie są objęte refundacją. W zakresie płaconych składek ZUS nie może się Pan zatem starać o refundację. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: