Rozpoczęcie biegu przedawnienia

Pytanie:

Faktura została zapłacona z np. miesięcznym opóźnieniem. Po kolejnym miesiącu kontrahent wystawił notę odsetkową, która nie została zapłacona. Od którego dnia liczy się przedawnienie tej noty - od dnia rocznicy uiszczenia zapłaty za fakturę czy wystawienia tej noty?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozpoczęcie biegu przedawnienia

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, iż ewentualnemu przedawnieniu ulega nie tyle wystawiona przez kontrahenta nota, lecz zobowiązanie, które jest przez nią dokumentowane (w omawianym przypadku - odsetki). Odnośnie terminu przedawnienia odsetek wskazać należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2001 r. (sygn. akt III CKN 369/00, niepubl.), w którym Sąd wyjaśnił, że odsetki z chwilą powstania uzyskują byt niezależny od długu głównego. Powoduje to odrębny bieg terminu przedawnienia tego roszczenia, przy czym roszczenie to ma charakter okresowy i przedawnia się z upływem lat trzech, ale przedawnienie następuje za każdy dzień z osobna - art. 118 k.c.”. Podobnie Sad Najwyższy w uchwale z dnia 5 kwietnia 1991 r. (sygn. akt III CZP 20/91, publ. OSNC 1991/10-12/120) „roszczenie o odsetki za opóżnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia”. Oznacza to, że początek biegu okresu przedawnienia nie rozpoczyna swojego biegu z dniem rocznicy uiszczenia zapłaty za fakturę, ani również wystawienia noty odsetkowej, lecz za każdy dzień, za który należą się odsetki z osobna. Termin przedawnienia w przypadku odsetek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (por. art. 118 Kodeksu cywilnego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne