Skarga na przewlekłość

Pytanie:

Na podstawie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego złożyłem do Prezydenta Miasta skargę na przewlekłość oraz nienależyte wykonywanie działań przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w sprawie mojego wniosku o wskazanie lokalu socjalnego dla lokatorów z wyrokiem eksmisyjnym. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy do zadań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych należy zawieranie umów najmu lokali socjalnych w ramach realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję. Pismem z dnia 15 lutego 2007 r., zwróciłem się do ZKZL z wnioskiem o dostarczenie lokalu socjalnego. Jako podstawę mojego działania wskazałam wyrok Sądu Rejonowego w sprawie eksmisji lokatorów, którego kopię załączyłem do pisma. Na moje pismo nie udzielono odpowiedzi. Pismem z dnia 12 kwietnia 2007 r. ponownie zwróciłem się do ZKZL o udzielenie odpowiedzi oraz o wyjaśnienie przyczyn powstałego opóźnienia. Do dnia dzisiejszego również nie uzyskałem odpowiedzi. Na pismo ze skargą do Prezydenta z 12 czerwca 2007 r. również nie uzyskałem odpowiedzi. Czy w tej sytuacji mam złożyć skargę na Prezydenta do Rady Gminy? Jeśli tak to w jakim trybie?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.7.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga na przewlekłość

Art. 227 kpa dotyczy skarg, będących zagwarantowanym w Konstytucji prawem. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  • rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
  • wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - jest rada gminy. 

Wydaje się, że skarga na działania ZKZL powinna być złożona do rady gminy; prawdopodobnie bowiem ZKZL funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy. Nawet błędne skierowanie skargi nie powinno mieć jednak znaczenia, gdyż organ, który otrzymał skargę, nie będąc właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

W takim wypadku można skierować skargę na prezydenta miasta dotyczącą zaniechania przekazania poprzedniej skargi oraz na działania ZKZL - obie do rady gminy. Będzie to cały czas tryb skarg i wniosków. 

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Gdy skarga dotrze do właściwego organu, czyli do rady gminy, a ta nie odpowie w powyższym terminie na skargę, można złożyć zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego (będzie to zażalenie na  niezałatwienie skargi w terminie).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx