Skutki zawieszenia egzekucji z nieruchomości

Pytanie:

Z mojego wniosku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które toczy się w stosunku do nieruchomości dłużnika. Niedawno odbyła się licytacja i sąd udzielił przybicia na rzecz licytującego. Po wydaniu postanowienia o przybiciu, a przed jego uprawomocnieniem złożyłem wniosek o zawieszenie egzekucji. Z informacji, jakie uzyskałem wynika, iż mój wniosek nie będzie skutkował wstrzymaniem egzekucji, co za tym przybicie może się uprawomocnić otwierając tym samym drogę do przysądzenie własności. Jeśli egzekucja będzie trwać dalej, to czy mój wniosek o jej zawieszenie nie spowoduje tego, iż zostanę pominięty przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji ? Czy mogę w każdej chwili wznowić postępowanie egzekucyjne i uczestniczyć w nim dalej jako pełnoprawny jego uczestnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki zawieszenia egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z art. 820 kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Z brzmienia tego przepisu wynika, że jeśli wierzyciel złoży stosowny wniosek, to organ prowadzący egzekucję ma obowiązek go uwzględnić. Wyjątek od tej reguły ustalił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 22 października 2004 r. (sygn. II CK 96/2004), który stwierdził, że „Po wydaniu postanowienia o udzieleniu przybicia (art. 987 i 988 kpc) wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie może być uwzględniony". W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że wniosek o zawieszenie postępowania zgłoszony przez wierzyciela nie może być przez niego skutecznie zgłoszony w każdym etapie postępowania egzekucyjnego bez względu na stan zaawansowania tego postępowania. Sędziowie uznali, że zamknięcie przetargu (a po nim wydaje się postanowienie o udzieleniu przybicia) ma istotne znaczenie w zakresie określenia sytuacji prawnej egzekwującego wierzyciela. Stąd jeśli po zamknięciu przetargu zostało wydane odpowiednie postanowienie o udzieleniu przybicia na rzecz określonych licytantów, to wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania nie może być uwzględniony bez względu na przyczynę złożenia wniosku.

Złożony przez Pana wniosek o zawieszenie egzekucji jest więc bezskuteczny. Postępowanie będzie się dalej toczyło według reguł określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Nie będzie możliwe wznowienie postępowania egzekucyjnego, bowiem nie zostanie ono zawieszone.

Jeśli chodzi o kwestię Pana udziału przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji to reguluje ją art. 1036 kpc. Przepis ten wymienia krąg osób, które uczestniczą w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. Będą nimi:

  • wierzyciel egzekwujący (ten, z którego wniosku była wszczęta egzekucja) - nie musi on zgłaszać swoich wierzytelności (przyp. red.)

  • wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty

  • wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości

  • osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu

  • pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału

Zatem będzie Pan uczestniczył w podziale sumy uzyskanej z egzekucji niejako „z urzędu", a fakt składania wniosku o zawieszenie postępowania nie będzie miał żadnego znaczenia dla tej kwestii.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Czego dotyczy projekt ustawy? Znajdujący się obecnie w Sejmie poselski projekt ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dotyczy wprowadzenia możliwości zawieszenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej poprzez kompleksowe ujęcie tego zagadnienia w jednym akcie (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Stan faktycznyBrak wpisu w księdze wieczystej z powodu nie uiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy kupna sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 roku w kancelarii notarialnej w Krościenku, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań (...)

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Stan faktyczny Brak wpisu w księdze wieczystej z powodu nieuiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 r. w kancelarii notarialnej, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań poprzedniego właściciela (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich (...)

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z art. 823 k.p.c., postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Przepis ten - na podstawie art. 1086 § 5 zd. drugie (...)

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę od kilku lat działalność gospodarczą – hurtownię części samochodowych. W czasie prowadzenia działalności nawiązałem stałą współpracę handlową z jednym z klientów. Początkowo mój kontrahent zamawiał nieznaczne ilości towarów, (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny  Mam wpis do hipoteki na kilku nieruchomościach, gdzie wierzycielem jest ZUS oraz firma prywatna. W/w nieruchomości sprzedałem w styczniu razem z zadłużeniem na tych nieruchomościach teściowi. Teraz doszła jeszcze jedna firma, u której mam zadłużenie i prawdopodobnie komornik (...)

Hipoteka na użytkowaniu wieczystym a nabycie nieruchomości na własność - opinia prawna

Hipoteka na użytkowaniu wieczystym a nabycie nieruchomości na własność - opinia prawna

Stan faktyczny W 1998 r dłużnik A ustanowił na rzecz wierzyciela C hipotekę kaucyjną na nieruchomości, której jest współwłaścicielem w 3/4 nie wydzielonej części z osobą B w 1/4 zęści. Osoba B nie jest dłużnikiem wobec C, ale wyraziła zgodę na dokonanie wpisu. (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy (...)

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku (...)

Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji

Komornik sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości z wniosku wierzyciela - Banku. W niedługim czasie Urząd Skarbowy wszczął do tego samego dłużnika egzekucję z tytułu niezapłaconych podatków. (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Na podstawie tytułu wykonawczego X została wszczęta egzekucja do nieruchomości nie będącej własnością dłużnika. Po dwóch latach wierzyciel dołączył nowy tytuł wykonawczy Y do egzekucji (...)

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? (...)

Zabezpieczenie nieruchomości dłużnika

Zabezpieczenie nieruchomości dłużnika

Czy jako wierzyciel hipoteczny mam prawo podjąć postępowanie egzekucyjne z drugiej nieruchomości dłużnika w innym rejonie (mieście)? Nadmieniam, że egzekucja z jednej nieruchomości jest na etapie (...)

Realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości

Realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości

W jaki sposób następuje realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości? Realizacja hipoteki następuje według przepisów części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu (...)

Egzekucja z kilku nieruchomości w różnych okręgach

Egzekucja z kilku nieruchomości w różnych okręgach

Prowadzę postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (mieszkania) dłużników. Niedawno otrzymałem informację, że dłużnicy posiadają działkę rekreacyjną w okolicach X, więc złożyłem u komornika (...)

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Wynajmowałem lokal handlowy, niestety nie zapłaciłem czynszu za miesiące styczeń - czerwiec 2001 rok. Właścicielka pozwalała na opóźnienia i mówiła, że "spokojnie" jeszcze poczeka. Nagle pewnego (...)

Zaległe składki w ZUS a hipoteka na nieruchomości

Zaległe składki w ZUS a hipoteka na nieruchomości

Mój tata prowadzi działalność gospodarczą. Zalega ze składkami ZUS. ZUS rozpisał zaległość na raty. Jednocześnie sąd ustanowił hipotekę przymusową kaucyjną na dom jednorodzinny, którego (...)

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości a odpis KW

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości a odpis KW

W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym na nieruchomości mojego dłużnika, otrzymałam od komornika wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma w postaci obowiązku dostarczenia do niego (...)

Spłata zadłużenia a egzekucja komornicza

Spłata zadłużenia a egzekucja komornicza

Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty z weksla i wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Dłużnik nie wiedząc o tym fakcie dokonał spłaty długu na rachunek wierzyciela (już po wydaniu (...)

Sprzedaż mieszkania a egzekucja

Sprzedaż mieszkania a egzekucja

Zakupiłam mieszkanie, wpłaciłam całą sumę pieniędzy, ale sprzedający do tej pory nie wywiązali się z przyrzeczenia podpisania aktu notarialnego. Na mieszkaniu jest zadłużenie, wpisane na hipotekę (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Przedawnienie wyroku

Przedawnienie wyroku Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości Czy komornik ma prawo odmówić wszczęcia egzekucji z nieruchomości, jeżeli prawo jej właśności nie zostało jeszcze wpisane do księgi wieczystej (sąd zwrócił wniosek (...)

Egzekucja z nieruchomości - koszty !

Egzekucja z nieruchomości - koszty ! witam. chciałbym się dowiedzieć z jakimi kosztami wiąże się egzekucja z nieruchomości? z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi!

Egzekucja z nieruchomości- przedawnienie

Egzekucja z nieruchomości- przedawnienie Rodzice prowadzili działalność rolniczą - hodowali drób na skale przemysłową. W roku 1989 r. mieli kilka kredytów. W momęcię przemian ustrojowych odsetki (...)

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości Witam. Mam następujące pytanie - czy zmiana właściela nieruchomości na skutek wyroku sadu (efekt powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej) dokonana w trakcie postępowania (...)

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości Czy komornik ma prawo odmówić wszczęcia egzekucji z nieruchomości, jeżeli prawo jej właśności nie zostało jeszcze wpisane do księgi wieczystej (sąd zwrócił wniosek (...)

Egzekucja z nieruchomości - koszty !

Egzekucja z nieruchomości - koszty ! witam. chciałbym się dowiedzieć z jakimi kosztami wiąże się egzekucja z nieruchomości? z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi!

Egzekucja z nieruchomości- przedawnienie

Egzekucja z nieruchomości- przedawnienie Rodzice prowadzili działalność rolniczą - hodowali drób na skale przemysłową. W roku 1989 r. mieli kilka kredytów. W momęcię przemian ustrojowych odsetki (...)

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości Witam. Mam następujące pytanie - czy zmiana właściela nieruchomości na skutek wyroku sadu (efekt powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej) dokonana w trakcie postępowania (...)

egzekucja z nieruchomości za długi męża

egzekucja z nieruchomości za długi męża Witam, Chciałabym poprosic o poradę w trudnej dla mnie kwestii. Opisze po krótce. Byłam w małżeństwie 8 lat. Mąż narobił długów w tajemnicy przede (...)

EGZEKUCJA KOMORNICZA Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ MAŁŻONKÓW

EGZEKUCJA KOMORNICZA Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ MAŁŻONKÓW Proszę o pomoc , Komornik prowadzi egzekuję względem mojego małżonka ( wspólnota majątkowa ustawowa) i skierował egzekucje do naszej (...)

Egzekucja z nieruchomości _ P O M O C Y !!!!

Egzekucja z nieruchomości _ P O M O C Y !!!! Czy komornik może zająć nieruchomość , której wartość to około 250.000zł , jeżlei całość długu wynosi nie całe 13.000zł? Błagam pomóżcie! (pawel25) (...)

Ściągnięcie alimentów przez komornika

Ściągnięcie alimentów przez komornika w lutym zapadł wyrok w sprawie o alimenty. tatuś mojego dziecka nie płaci ich do tej pory. chcę udać się do komornika. co mam ze sobą zabrać? gdzie szukać (...)

Alimenty w rodzinie zastępczej - pilne!!!!!!

Alimenty w rodzinie zastępczej - pilne!!!!!! Witam. Mam problem i bardzo proszę o pilną odpowiedź!!! Od listopada jestem ustanowiona rodziną zastępczą dla mojej siostrzenicy. Pracownik MOPS-u zobowiązał (...)

Alimenty w rodzinie zastępczej - pilne!!!!!!!

Alimenty w rodzinie zastępczej - pilne!!!!!!! Witam. Mam problem i bardzo proszę o pilną odpowiedź!!! Od listopada jestem ustanowiona rodziną zastępczą dla mojej siostrzenicy. Pracownik MOPS-u zobowiązał (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Porady prawne