Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

Pytanie:

Jakie obowiązki, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nakłada na otwarty fundusz inwestycyjny w sytuacji śmierci jego uczestnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

W zgodzie z brzmieniem art. 111 ustawy o funduszach inwestycyjnych w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie:

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;

Porady prawne

2) osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz, odpowiednio do powyższych wartości nie wchodzą do spadku po uczestniku. Powyższe dyspozycje uzależnione są również od rodzaju funduszu. Podobną sytuację przewiduje art. 132 Ustawy o organizacji i ustroju funduszy emerytalnych, zgodnie z którym środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wypłacone małżonkowi - przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego a dopiero w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne