Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

Pytanie:

Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła pozew przeciwko lokatorce o zapłatę za niepłacony czynsz. Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym. Lokatorka ma wszystkie dowody wpłat, gdyż rok wcześniej również spółdzielnia mieszkaniowa domagała się zaległych opłat i wykazała wówczas, że zaległości nie ma. Nie ma ich również teraz. Złożyła więc sprzeciw od nakazu. Dziś Sąd wezwał lokatorkę do usunięcia braków formalnych, tj. uiszczenia opłaty sądowej (nie piszą ile), oraz złożenia sprzeciwu na właściwym formularzu. Kwota wynikająca z nakazu to ok. 2800 pln. Czy rzeczywiście sprzeciw od nakazu w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy na kwotę 2800 zł musi być składany na specjalnym formularzu? Trochę mnie to zaskoczyło, no i przy okazji, jaka jest opłata od sprzeciwu ?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

Postępowanie w sprawie o zapłatę czynszu, które toczy się przed sądem rejonowym jest postępowaniem uproszczonym. Zgodnie bowiem z art. 5051 kpc, przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

  1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, 

    Porady prawne
  2. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Zgodnie z art. 5052 kpc, pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. W przepisie tym nie wymieniono sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wziąwszy pod uwagę jednak fakt, że poszczególne postępowania odrębne nakładają się na siebie i krzyżują, należy uznać, iż w opisywanym przypadku znajdzie zastosowanie i art. 503 § 2 kpc dotyczący postępowania upominawczego, zgodnie z którym, jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Zatem, również i sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym powinien być wniesiony na urzędowym formularzu.

Odnosząc się natomiast to kwestii związanej z wniesieniem opłaty, to należy wskazać co następuje. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.  Jeżeli ustawa nie przewiduje pobrania opłaty od pewnej kategorii pism, to pisma te nie podlegają opłacie. W art. 3, gdzie wymieniono pisma podlegające opłacie, nie został wymieniony sprzeciw od nakazu zapłaty, a zatem naszym zdaniem, wnoszonego sprzeciwu się nie opłaca. Niemniej jednak, skoro zostali Państwo wezwani do opłacenia sprzeciwu, nie powinno się tego wezwania ignorować, być może sąd uznał, że powinna być wniesiona opłatę podstawową w wysokości 30 zł.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa jest jednak pobierana od pism, które co do zasady podlegają opłacie, a więc stwierdzenie, że sprzeciw od nakazu zapłaty podlega opłacie podstawowej powinno być oparte na stwierdzeniu, że sprzeciw co do zasady podlega opłacie. Być może taki pogląd sąd oparł na przepisie art. 19 ust. 4, zgodnie z którym, trzy czwarte części opłaty pobiera się od powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym. Zatem, być może na podstawie tego artykułu sąd uznał, że sprzeciw jest pismem, który podlega opłacie i skoro nie jest wskazana konkretna opłata, pozwany powinien wnieść opłatę podstawową. Naszym zdaniem, w celu wyjaśnienia tych wątpliwości i uniknięcia nieporozumień, należy skontaktować się z sądem i dopiero po uzyskaniu wiadomości podjąć odpowiednie kroki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie możliwe uzyskanie w taki sposób orzeczenia przeciwko pozwanemu bądź zostanie ono zaraz (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jak wydawane są nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym? E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji (...)

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

  Artykuł ma na celu przedstawienie możliwej drogi sądowej przedsiębiorcy, który nie może uzyskać należności od swojego dłużnika. Sytuacje, w których powstają zaległości w płatnościach ze strony kontrahenta wierzyciela są niestety dość częste. Wiele firm wyznaje (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  W procedurze cywilnej istnieją dwa podstawowe tryby postępowanie - proces (postępowanie procesowe) i postępowanie nieprocesowe. Ponadto w każdym z tych trybów przepisy przewidują tzw. postępowanie odrębne: W procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, w (...)

Co się zmienia w procedurze cywilnej od 5 lutego 2005 r.? Wielkie zmiany w postępowaniu przed sądem

Co się zmienia w procedurze cywilnej od 5 lutego 2005 r.? Wielkie zmiany w postępowaniu przed sądem

  Czy nadal sąd będzie pomagał osobom występującym bez adwokata? Niestety nie. Osoby, które będą przed sądem występować samodzielnie, bez pomocy adwokata czy radcy prawnego, nie mogą już liczyć na pomoc sędziego. Zniwelowana została zasada, zgodnie z którą sędzia ma (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Czym jest postępowanie nakazowe? Postępowanie nakazowe jest jednym ze szczególnych postępowań procesu cywilnego, którego skutkiem jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uzyskane w ten sposób orzeczenie sądu, ma szczególną moc, nawet bez konieczności (...)

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Jakie są ogólne warunki wnoszenia pism procesowych? Pisma procesowe wnosi się do sądu w sposób „tradycyjny”, tzn. napisane odręcznie, na maszynie, w formie wydruku komputerowego, podpisane przez strony i złożone na dzienniku podawczym danego sądu bądź wysłane (...)

Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych pozew należy skierować (...)

Lista wierzytelności

Lista wierzytelności

Sporządzenie listy wierzytelności następuje w trzech etapach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności, które mają być umieszczone na liście sędziemu-komisarzowi, który doręcza listę syndykowi, a ten wzywa upadłego, by się oświadczył co do zgłoszonej wierzytelności. (...)

Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. O ile koszty wierzyciele mogą wstępnie oszacować, o tyle na czas dochodzenia wierzytelności (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który (...)

Zwrot pism procesowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych niezgodny z Konstytucją

Zwrot pism procesowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył połączone skargi konstytucyjne spółki NZK Niezależny Zespół Konsultantów sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem i spółki "Pameni Polska" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych, a dokładnie zwrotu pism (...)

Jak odwołać decyzję e-sądu?

Jak odwołać decyzję e-sądu?

Sprzeciw przeciwko orzeczonemu nakazowi zapłaty musi być odpowiednio uargumentowany - donosi Rzeczpospolita. Od decyzji Sądu Rejonowego w Lublinie - który prowadzi elektroniczne postępowania upominawcze - w zdecydowanej większości pozwani się nie odwołują. Zwykle nie mają argumentów (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Opublikowano już uzasadnienie do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 126/07, o której pisaliśmy na stronach naszego serwisu. Stan faktyczny przedtawiał się następująco: sprzeciw od nakazu zapłaty złożył - w imieniu pozwanej spółki - (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Forma odpowiedzi na sprzeciw

Forma odpowiedzi na sprzeciw

W sprawie gospodarczej (kwota powyżej 10 tysięcy zł) wydany został nakaz zapłaty w trybie upominawczym. Sąd wezwał powoda do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Pozew wniesiono na urzędowym formularzu, (...)

Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

Złożyłem pozew na urzędowym formularzu w sprawie o zapłatę kwoty powyżej 10 tys. złotych (sprawa gospodarcza). Przeciwnik reprezentowany przez radcę prawnego złożył sprzeciw od nakazu na zwykłej (...)

Sprzeciw na urzędowym formularzu

Sprzeciw na urzędowym formularzu

Na nakaz zapłaty zostały w terminie złożone zarzuty zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd odrzucił sprzeciw, uzasadniając, że nie wniesiono go na formularzu SpN. Czy to jest zgodne (...)

Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

Otrzymałem dwa nakazy zapłaty w trybie upominawczym ze swojego powództwa. Przeciwnicy złożyli sprzeciw z brakami formalnymi. Obaj byli reprezentowani przez profesjonalnych radców prawnych, więc (...)

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

W jaki sposób doprowadzić do uchylenia nakazu zapłaty? Kodeks postępowania cywilnego wskazuje na kroki, jakie może podjąć pozwany w razie wydania nakazu zapłaty: Art. 502. § 1. W nakazie (...)

Sąd właściwy dla sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sąd właściwy dla sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sąd Rejonowy Wydział Pracy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zasądzona został sporna kwota tytułem nieuzasadnionego potrącenia wynagrodzenia. Pozew został wniesiony na urzędowym (...)

Nakaz zapłaty za przedłużenie prenumeraty

Nakaz zapłaty za przedłużenie prenumeraty

Od dawna prenumeruje jedną z gazet. Umowa o prenumeratę dobiegła końca w 2011 roku, w miesiącu styczniu. W związku z tym wypowiedziałem pisemnie dalszy ciąg tej prenumeraty. W tym miesiącu- marcu (...)

Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym

Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym

Wysłałem do sądu pozew w trybie uproszczonym (sprawa gospodarcza). Sąd rozpatruje teraz pozew w sekcji nakazowej. Ostatnio przeciwnik wysłał do mnie pismo z nowymi zarzutami, przeciwko którym z (...)

Czy umowa może być uznaniem długu?

Czy umowa może być uznaniem długu?

Sprzedałem spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Ponieważ czasowo mieszkam za granicą, dokonałem tej czynności za pośrednictwem pełnomocnika. Niestety, pełnomocnik oddał mi tylko część (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Zarzuty w postępowaniu nakazowym

Zarzuty w postępowaniu nakazowym

W jaki sposób i w jakiej formie można wnieść zarzuty przeciw nakazowi zapłaty? Zarzuty od nakazu zapłaty przysługują, jeżeli nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym. Jeżeli zaś (...)

Pozew na urzędowym formularzu

Pozew na urzędowym formularzu

Pozew o zapłatę faktury należy złożyć na urzędowym formularzu (P). Czy formularz jest taki sam bez względu na to, czy postępowanie będzie uproszczone, czy nakazowe oraz czy opłatę (wpis) należy (...)

Sprzeciw w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw w postępowaniu upominawczym

Jak przeprowadzić sprzeciw, jeśli otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jeśli nie mam żadnych środków na zapłatę, nie pracuję, nie mam stałego miejsca zamieszkania, często (...)

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Dostałem właśnie wyrok nakazowy wydany w postępowaniu nakazowym, gdzie uznano mnie winnym wykroczenia drogowego i nakazano zapłacić grzywnę oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie. Nie zgadzam (...)

Skutki nakazu zapłaty w post. upominawczym

Skutki nakazu zapłaty w post. upominawczym

Jako jeden z kilku pozwanych (członków zarządu spółki z o.o.) otrzymałem na skutek pozwu wierzyciela nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W treści nakazu sąd nakazał wszystkim pozwanym, (...)

FORUM PRAWNE

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze Byłem klientem firmy Orange. Miałem telefon na abonament od wielu lat w tej sieci. Uległem ciężkiemu wypadkowi i 2 miesiące leżałem w szpitalu, bez możliwości przemieszczania (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne -Niesłuszny wyrok

Powództwo przeciwegzekucyjne -Niesłuszny wyrok Mam wyrok wskazujący na bezprawność roszczeń wierzyciela . Czy w związku z tym pogę wystąpić z powództwem - Czy mimo tego muszę zapłacić komuś (...)

nakaz zapłaty w trybie upominawczym- mandat z dnia kiedy nie było mnie w mieście

nakaz zapłaty w trybie upominawczym- mandat z dnia kiedy nie było mnie w mieście Moi drodzy mam ważną sprawę, pilnie proszę o pomoc... 7 lutego bieżącego roku otrzymałam z sądy nakaz zapłaty (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE Witam, 8 lat temu przerwałam naukę w szkole wyzszej na 3 semestrze, za który zapłaciłam. Za 4 nie płaciłam, a na nim kończył się rok akademicki. Po 5 latach (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Mam pytanie... Jeśli została zlożony sprzeciw ale z jedno dniowym opóznieniem,został złozony wniosek o przywrócenie tego terminu (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

Przeterminowany mandat.Komornik zciąga nadal należność.

Przeterminowany mandat.Komornik zciąga nadal należność. Witam.Mam problem z przeterminowanym mandatami z Zakładu komunikacji Miejskiej.Są to cztery mandaty z 2006(pierwszy)reszta z 2009 roku.Nakaz (...)

Porady prawne