Stowarzyszenia

Pytanie:

Zamierzamy założyć stowarzyszenie, którego celem będzie reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i okolicznych mieszkańców gminy. Jakie prawa i jakie ułatwienia w rozmowie z gminą zyskamy zakładając stowarzyszenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stowarzyszenia

Możliwość założenia stowarzyszenia jest realizacją konstytucyjnego prawa do zrzeszania się.

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszneiach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.


Główną korzyścią płynącą z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez organizację osobowości prawnej (art. 17 ust. 1). To z kolei znacznie poszerza możliwości działania:

- stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych (art. 34);

- może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej (art. 33 ust. 2),

- może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach (art. 35) - zasady te określono w ustawie o finansach publicznych. "Skrótowo można wskazać, że stowarzyszeniom mogą być udzielane z budżetu państwa dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (art 106 ust. 2 pkt 1 ppkt d). Oprócz tego dotacje mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego (art. 106 ust. 2 pkt 1 ppkt b)" (P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 504).

Zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą również otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie, to na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa wyżej.

- może łączyć się w związki stowarzyszeń.

Podsumowując, główną korzyścią płynącą z założenia stowarzyszenia jest możliwość wspólnego działania dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną staje się "pełnoprawnym partnerem" dla innych instytucji - ułatwia to wspólną organizację różnego rodzaju przedsięwzięć potrzebnych dla realizacji okreslonego celu, pozwala też na ubieganie się o dotacje, zarówno z budżetu gminy jak i budżetu państwa. Istotna jest także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoli na pozyskiwanie środków na realizację zadań. W sytuacjach gdy możliwe są konsultacje społeczne, stowarzyszenie w pełniejszy sposób może reprezentować interesy swoich członków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123