Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

Pytanie:

Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, w niektórych przypadkach były to nadpłaty. Czy można te pieniądze odzyskać i jakie procedury należy podjąć? Czy można i na jakiej podstawie domagać się zwrotu wypłaconych pieniędzy od księgowej? Czy pracowników powiadamiać na piśmie o popełnionych błędach? Czy zawiadomić przebywająca na długotrwałym zwolnieniu księgową o popełnionych przez nią błędach w obliczaniu zasiłków chorobowych i wynagrodzeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.6.2003

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

Umowa o pracę jest umową starannego działania, toteż księgowa odpowiada za dołożenie wszelkich starań do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikom, którzy nie otrzymali należnych świadczeń róznicy pomiędzy kwotami wypłaconymi, a wynikającymi z dokonanych obliczeń. Natomiast wobec pracowników, którzy otrzymali większe świadczenia niż im przysługiwały pracodawca ma roszczenie zwrotne. Może on nienależne kwoty potrącać z kolejnych wynagrodzeń pracowników. Wskazanym jest poinformowanie pracowników o popełnionych błędach. Jedną z zasad prawa pracy jest tzw. ryzyko osobowe, które ponosi pracodawca. Pracodawcę właśnie obciążają skutki niezawinionych przez pracowników błędów w pracy, które pociągają za sobą szkody majątkowe. Pracownik - co do zasady ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody tylko wtedy, gdy zostały one wyrządzone z jego winy. W przedstawionym stanie faktycznym, aby księgowa ponosiła konsekwencje swoich błędów, konieczne byłoby udowodnienie, iż błędy były efektem jej zawinionych działań. Zgodnie z art. 114 kodeksu pracy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w kodeksie pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nieuczciwy pracodawca

6.2.2020 przez: monika33

odpowiedzialność materialna?

14.2.2018 przez: sylvii999

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

14.2.2018 przez: tomi20002