Taras - część wspólna czy przynależność mieszkania

Pytanie:

Właściciele mieszkania na ostatnim piętrze budynku zaadaptowali na cele mieszkalne taras sąsiadujący z ich mieszkaniem. Taras ten stanowi dach mieszkania położonego piętro niżej, a jego powierzchnia jest większa niż powierzchnia całego mieszkania inwestorów. Właściciele mieszkania (inwestorzy) dokonali zabudowy tarasu w oparciu o pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury. Wspólnota Mieszkaniowa zaskarżyła powyższą decyzję. W wyniku prowadzonego postępowania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił zaskarżoną decyzję, na podstawie której dokonano zabudowy tarasu, uzasadniając, iż inwestorzy nie wykazali się prawem do dysponowania tarasem. Mieszkanie stanowiące własność inwestorów zostało wykupione od Gminy. W akcie notarialnym podana została powierzchnia mieszkania tj. 35 m. (w akcie nie ma żadnych informacji o tarasie). Obecnie inwestorzy wnieśli pozew do sądu przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej i Gminie, twierdząc, że taras stanowi ich własność. W uzasadnieniu pozwu powołują się m.in. na art. 47 kc oraz na art. 3 ustawy o własności lokali twierdząc, że taras stanowi część składową lokalu mieszkalnego i został przez nich nabyty razem z mieszkaniem. Wspólnota Mieszkaniowa podnosi, że taras stanowi część wspólną nieruchomości i jest co najwyżej częścią składową budynku, a nie mieszkania. Czy taras, o powierzchni większej niż powierzchnia mieszkania, który nie został w ogóle ujęty w akcie notarialnym (inwestorzy wykupili od Gminy jedynie mieszkanie o pow. 35m) może zostać uznany za część składową lokalu mieszkalnego i tym samym za własność inwestorów? Inwestorzy podnoszą, że w aktach notarialnych nie wpisuje się balkonów - czy w opisanej sytuacji taki argument może być uwzględniony? Czy Wspólnota może powołać się np. na art. 2 par. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Taras - część wspólna czy przynależność mieszkania

Ustawa o ochronie praw lokatorów zawiera definicję powierzchni użytkowej lokalu. Jest ona jednak stworzona na potrzeby powyższej ustawy. Powoływanie się więc na art. 2 par. 1 pkt 7 tej ustawy nie jest adekwatne. W rozstrzygnięciu opisanej sytuacji należy się odwoływać do przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym ostatnim aktem prawnym, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest natomiast wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Porady prawne

Nie oznacza to, że balkon czy taras zawsze będzie częścią składową mieszkania. Architekt może bowiem przewidzieć w projekcie budynku budowę balkonów lub tarasów, do których dostęp będą mieli wszyscy mieszkańcy bloku. W takim przypadku taras rzeczywiście stanowi część wspólną nieruchomości. Jeśli jednak taras jest związany z jednym tylko mieszkaniem, w szczególności, gdy wyjście na taras prowadzi wyłącznie przez to mieszkanie, należy go uznać za część składową danego lokalu. Takie rozwiązanie powyższego problemu zaproponował także SN w orzeczeniu z dnia 3 października 2002 r., sygn. III RN 153/01, opubl. w OSNP 2003/18/423. Zgodnie z nim „przepis art. 3 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowi, że w razie wyodrębnienia własności lokali wchodzących w skład danej nieruchomości przysługuje ich właścicielom udział w nieruchomości wspólnej, który obejmuje grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wynika stąd a contrario, że urządzenia i części budynku, w tym balkony, służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej. W takiej sytuacji balkon jest częścią składową lokalu mieszkalnego jako rzeczy w rozumieniu ogólnego przepisu art. 47 § 2 k.c., gdyż nie może być od niej odłączony bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu. (...)Innymi słowy, balkony mogą zależnie od koncepcji architektonicznej danego budynku być zarówno częścią elewacji spełniającą jedynie funkcję zdobniczą lub zostać przeznaczone do użytku ogółu właścicieli albo przynależeć do poszczególnych lokali mieszkalnych i być przeznaczone do wyłącznego użytku ich właścicieli. W tym drugim wypadku, w zakres kosztów utrzymania lokalu w należytym stanie wchodzą również koszty utrzymania i ewentualnego odtworzenia balkonu, co zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali obciąża właściciela lokalu”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części (...)

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego. Wspólnotą mieszkaniową zarządza (...)

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Stan faktyczny Kupiłem mieszkanie własnościowe, nie wiedząc że poprzedni właściciel tego mieszkania nie płacił czynszu i jest winien Wspólnocie Mieszkaniowej pieniądze. Czy to zadłużenie obciąża mnie w jakikolwiek sposób? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna sporządzona została (...)

Wspólnota nie zlicytuje mieszkania komunalnego

Wspólnota nie zlicytuje mieszkania komunalnego

Wspólnota nie może zlicytować mieszkania komunalnego, nawet gdy gmina nie płaci zaliczek, a lokator demoluje budynek. Jedna ze wspólnot chce z tym walczyć.(...) Wspólnota przegrała zarówno w sądzie okręgowym, jak i apelacyjnym, a ostatnio także w Sądzie Najwyższym (sygn. akt II CSK442/08). (...)

Czy wspólnota może dokonać napraw na koszt dewelopera?

Czy wspólnota może dokonać napraw na koszt dewelopera?

Choćby woda lała się przez dach, a budynkowi groziło zawalenie, wspólnota mieszkaniowa nie może wystąpić do sądu, by upoważnił ją do wykonania prac zabezpieczających na koszt dewelopera (...)Wspólnota mogłaby dochodzić tego roszczenia też na ogólnych zasadach, ale też musiałaby wykazać, (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem – właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Wszyscy zamieszkujący wspólną nieruchomość budynkową właściciele lokali użytkują na co dzień nie tylko swój samodzielny lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy (...)

Czy płatnikiem podatku jest wspólnota mieszkaniowa?

Czy płatnikiem podatku jest wspólnota mieszkaniowa?

Właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia zarządcy do płacenia podatku od nieruchomości. Pytanie, czy w takiej sytuacji płatnikiem podatku będzie wspólnota. Dotychczas właściciele płacili podatek indywidualnie, na podstawie imiennych (...)

Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie żądać odszkodowania za wady fizyczne nieruchomości wspólnej

Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie żądać odszkodowania za wady fizyczne nieruchomości wspólnej

Art. 9 ust. 3 ustawy o własności lokali stanowi, że w wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu. Sąd Najwyższy stwierdził, (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości (w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają do 1,6 m2). Ani poprzedni zarząd wspólnoty (obecny jest drugim z kolei), ani żaden (...)

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości. Po skonfrontowaniu posiadanego wykazu z danymi z księgi wieczystej i z aktów notarialnych okazało się, że w przypadku niektórych lokali (...)

Polacy bronią swobodnego przepływu osób w UE

Polacy bronią swobodnego przepływu osób w UE

Na zakończenie 5. edycji cyklicznych spotkań Monitor Emigracji Zarobkowej, przedstawiciele młodej emigracji zaapelowali do instytucji Unii Europejskiej o obronę swobodnego przepływu osób we Wspólnocie. Jednym z organizatorów wydarzenia była Ambasada RP w Wiedniu.Monitor Emigracji Zarobkowej, (...)

Wspólnota przejmie mieszkanie za długi...

Wspólnota przejmie mieszkanie za długi...

Wspólnota mieszkaniowa może przejąć na własność mieszkanie członka wystawione na licytację przez komornika po wyroku zasądzającym od tego członka na jej rzecz zaległe opłaty za koszty zarządu i wpłaty na fundusz remontowy. Słowem, może przejąć mieszkanie za długi. Takie wnioski (...)

Jak powstaje wspólnota w dużych spółdzielniach?

Jak powstaje wspólnota w dużych spółdzielniach?

Jeśli wspólnota już powstaje na podstawie uchwały wyodrębniającej nieruchomość wielobudynkową, to członkowie nie mogą się domagać wyodrębnienia nieruchomości jednobudynkowej. Tak uznał Sąd Najwyższy w identycznych co do istoty dwu uchwałach (sygn. III CZP 16/09 i III CZP 17/09).Rzeczpospolita (...)

Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa dowolnie zakazywać prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej. Musi stosować przepisy kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2009 r. (sygn. II CSK 601/08) uznał, że regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej nie może narzucać (...)

Siła głosu we wspólnocie mieszkaniowej

Siła głosu we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnotach mieszkaniowych można głosować także według zasady: jeden właściciel to tylko jeden głos. I nie jest wtedy ważne, ile kto ma mieszkań. Takiego sposobu liczenia głosów musi zażądać jedna piąta właścicieli. Takie wyjaśnienie zawiera wyrok Sądu Najwyższego. Art. 23 ust. (...)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele sami podejmują decyzję, jak będzie zarządzana ich wspólnota mieszkaniowa. Mają do wyboru kilka możliwości. Wspólnoty mogą być małe lub duże. Pierwsze tworzy maksymalnie siedem, drugie – minimum osiem lokali. To rozróżnienie jest niezwykle ważne. W zależności bowiem (...)

Kto płaci za remont balkonu we wspólnocie?

Kto płaci za remont balkonu we wspólnocie?

7 marca Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy balkon jest częścią danego mieszkania, czy też zarazem może stanowić część wspólną nieruchomości. Będzie to ważne dla rozwiązania sporu, czy za remont balkonu ma płacić wyłącznie właściciel lokalu, czy też cała wspólnota mieszkaniowa. (...)- (...)

Kto może kwestionować uchwały wspólnoty?

Kto może kwestionować uchwały wspólnoty?

Spadkobiercy, którzy odzyskali kamienicę, mimo że nie są właścicielami wyodrębnionych lokali, mają takie samo prawo kwestionować uchwały wspólnoty, jak inni jej członkowie. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 14 lipca 2005 r. Spadkobiercy właścicieli jednej z kamienic przy stołecznych (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części (...)

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego. Wspólnotą mieszkaniową zarządza (...)

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Stan faktyczny Kupiłem mieszkanie własnościowe, nie wiedząc że poprzedni właściciel tego mieszkania nie płacił czynszu i jest winien Wspólnocie Mieszkaniowej pieniądze. Czy to zadłużenie obciąża mnie w jakikolwiek sposób? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna sporządzona została (...)

Wspólnota nie zlicytuje mieszkania komunalnego

Wspólnota nie zlicytuje mieszkania komunalnego

Wspólnota nie może zlicytować mieszkania komunalnego, nawet gdy gmina nie płaci zaliczek, a lokator demoluje budynek. Jedna ze wspólnot chce z tym walczyć.(...) Wspólnota przegrała zarówno w sądzie okręgowym, jak i apelacyjnym, a ostatnio także w Sądzie Najwyższym (sygn. akt II CSK442/08). (...)

Czy wspólnota może dokonać napraw na koszt dewelopera?

Czy wspólnota może dokonać napraw na koszt dewelopera?

Choćby woda lała się przez dach, a budynkowi groziło zawalenie, wspólnota mieszkaniowa nie może wystąpić do sądu, by upoważnił ją do wykonania prac zabezpieczających na koszt dewelopera (...)Wspólnota mogłaby dochodzić tego roszczenia też na ogólnych zasadach, ale też musiałaby wykazać, (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem – właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Wszyscy zamieszkujący wspólną nieruchomość budynkową właściciele lokali użytkują na co dzień nie tylko swój samodzielny lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy (...)

Czy płatnikiem podatku jest wspólnota mieszkaniowa?

Czy płatnikiem podatku jest wspólnota mieszkaniowa?

Właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia zarządcy do płacenia podatku od nieruchomości. Pytanie, czy w takiej sytuacji płatnikiem podatku będzie wspólnota. Dotychczas właściciele płacili podatek indywidualnie, na podstawie imiennych (...)

Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie żądać odszkodowania za wady fizyczne nieruchomości wspólnej

Wspólnota mieszkaniowa nie może samodzielnie żądać odszkodowania za wady fizyczne nieruchomości wspólnej

Art. 9 ust. 3 ustawy o własności lokali stanowi, że w wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu. Sąd Najwyższy stwierdził, (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości (w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają do 1,6 m2). Ani poprzedni zarząd wspólnoty (obecny jest drugim z kolei), ani żaden (...)

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości. Po skonfrontowaniu posiadanego wykazu z danymi z księgi wieczystej i z aktów notarialnych okazało się, że w przypadku niektórych lokali (...)

Polacy bronią swobodnego przepływu osób w UE

Polacy bronią swobodnego przepływu osób w UE

Na zakończenie 5. edycji cyklicznych spotkań Monitor Emigracji Zarobkowej, przedstawiciele młodej emigracji zaapelowali do instytucji Unii Europejskiej o obronę swobodnego przepływu osób we Wspólnocie. Jednym z organizatorów wydarzenia była Ambasada RP w Wiedniu.Monitor Emigracji Zarobkowej, (...)

Wspólnota przejmie mieszkanie za długi...

Wspólnota przejmie mieszkanie za długi...

Wspólnota mieszkaniowa może przejąć na własność mieszkanie członka wystawione na licytację przez komornika po wyroku zasądzającym od tego członka na jej rzecz zaległe opłaty za koszty zarządu i wpłaty na fundusz remontowy. Słowem, może przejąć mieszkanie za długi. Takie wnioski (...)

Jak powstaje wspólnota w dużych spółdzielniach?

Jak powstaje wspólnota w dużych spółdzielniach?

Jeśli wspólnota już powstaje na podstawie uchwały wyodrębniającej nieruchomość wielobudynkową, to członkowie nie mogą się domagać wyodrębnienia nieruchomości jednobudynkowej. Tak uznał Sąd Najwyższy w identycznych co do istoty dwu uchwałach (sygn. III CZP 16/09 i III CZP 17/09).Rzeczpospolita (...)

Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

Wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa dowolnie zakazywać prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej. Musi stosować przepisy kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2009 r. (sygn. II CSK 601/08) uznał, że regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej nie może narzucać (...)

Siła głosu we wspólnocie mieszkaniowej

Siła głosu we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnotach mieszkaniowych można głosować także według zasady: jeden właściciel to tylko jeden głos. I nie jest wtedy ważne, ile kto ma mieszkań. Takiego sposobu liczenia głosów musi zażądać jedna piąta właścicieli. Takie wyjaśnienie zawiera wyrok Sądu Najwyższego. Art. 23 ust. (...)

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele sami podejmują decyzję, jak będzie zarządzana ich wspólnota mieszkaniowa. Mają do wyboru kilka możliwości. Wspólnoty mogą być małe lub duże. Pierwsze tworzy maksymalnie siedem, drugie – minimum osiem lokali. To rozróżnienie jest niezwykle ważne. W zależności bowiem (...)

Kto płaci za remont balkonu we wspólnocie?

Kto płaci za remont balkonu we wspólnocie?

7 marca Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy balkon jest częścią danego mieszkania, czy też zarazem może stanowić część wspólną nieruchomości. Będzie to ważne dla rozwiązania sporu, czy za remont balkonu ma płacić wyłącznie właściciel lokalu, czy też cała wspólnota mieszkaniowa. (...)- (...)

Kto może kwestionować uchwały wspólnoty?

Kto może kwestionować uchwały wspólnoty?

Spadkobiercy, którzy odzyskali kamienicę, mimo że nie są właścicielami wyodrębnionych lokali, mają takie samo prawo kwestionować uchwały wspólnoty, jak inni jej członkowie. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 14 lipca 2005 r. Spadkobiercy właścicieli jednej z kamienic przy stołecznych (...)

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (dotychczasowe ROD) i zarządzania nimi, a także prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników oraz zasady zbywania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Fundusz remontowy

Fundusz remontowy Czy można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy? Jaka jest na to podstawa prawna? Jestem "tylko" lokatorem, nie mam mieszkania "własnościowego". (Megi) (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Wspólnota grozi sądem??!!

Wspólnota grozi sądem??!! Witam, mam mieszkanie własnościowe w starej kamienicy zarządzanej przez wspólnotę. W ubiegłym roku na zebraniu właścicieli (dwie osoby), uchwalono remont dachu w okresie (...)

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

Administracja budynkiem

Administracja budynkiem W kamienicy, w której mieszkam 12 mieszkań należy do właścicieli, a pięć do gminy. W tym tygodniu odbył sie w Zarządzie Budynków Komunalnych przetarg na administrowanie (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Czy zarządca nieruchomości może zabronic dostępu do dokumentów członkom wspólnoty?chodzi mi szczególnie o protokół przeglądu technicznego budynku (Zoi) absolutnie nie (...)

Czy wspólnota mieszkaniowa może podać członka do sądu?

Czy wspólnota mieszkaniowa może podać członka do sądu? Witam. Wspólnota mieszkaniowa, której członkiem jest moja mama podjęła uchwałę o remoncie dachu. Z dokumentów zarządcy budynku wynika, (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

bezpłatne porady prawne

bezpłatne porady prawne zapraszamy do zgłaszania problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem wspólnoty oraz prawem nieruchomości, po wysłaniu opisu sprawy na adres porada_wspolnota@o2.pl oferujemy (...)

Wspólnota

Wspólnota chciałabym uzyskać od Państwa jakąś poradę. Trzy lata temu wykupłam mieszkanie, które było mieszkaniem nauczycielskim. w bloku, w którym jest to mieszkanie były jeszcze 4 inne lokale. (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Wspólnota grozi sądem??!!

Wspólnota grozi sądem??!! Witam, mam mieszkanie własnościowe w starej kamienicy zarządzanej przez wspólnotę. W ubiegłym roku na zebraniu właścicieli (dwie osoby), uchwalono remont dachu w okresie (...)

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

Administracja budynkiem

Administracja budynkiem W kamienicy, w której mieszkam 12 mieszkań należy do właścicieli, a pięć do gminy. W tym tygodniu odbył sie w Zarządzie Budynków Komunalnych przetarg na administrowanie (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Czy zarządca nieruchomości może zabronic dostępu do dokumentów członkom wspólnoty?chodzi mi szczególnie o protokół przeglądu technicznego budynku (Zoi) absolutnie nie (...)

Czy wspólnota mieszkaniowa może podać członka do sądu?

Czy wspólnota mieszkaniowa może podać członka do sądu? Witam. Wspólnota mieszkaniowa, której członkiem jest moja mama podjęła uchwałę o remoncie dachu. Z dokumentów zarządcy budynku wynika, (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

bezpłatne porady prawne

bezpłatne porady prawne zapraszamy do zgłaszania problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem wspólnoty oraz prawem nieruchomości, po wysłaniu opisu sprawy na adres porada_wspolnota@o2.pl oferujemy (...)

Wspólnota

Wspólnota chciałabym uzyskać od Państwa jakąś poradę. Trzy lata temu wykupłam mieszkanie, które było mieszkaniem nauczycielskim. w bloku, w którym jest to mieszkanie były jeszcze 4 inne lokale. (...)

wspólnota

wspólnota Witam moja siostra chce wykupić mieszkanie na własność. Jest to mieszkanie spółdzielcze. Mieszkanie dostała w spadku bo swojej mamie. W przepisach jest tak ze przy wykupie mieszkania (...)

wspólnota

wspólnota Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi w zwiazku z toczącym się postępowaniem w Urzędzie Skarbowym. W ubiegłym roku zmarł mój tata, postępowanie spadkowe zostało (...)

Porady prawne