Terminy na sporządzenie uzasadnienia wyroku

Pytanie:

Z treści art. 329 kpc. wynika, że uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Czy przekroczenie trzydziestodniowego terminu na sporządzenie i wydanie uzasadnienia postanowienia powoduje jakieś konsekwencje?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Terminy na sporządzenie uzasadnienia wyroku

Rzeczywiście, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego:

Art. 329. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Porady prawne

Wyznaczone w tych przepisach terminy mają tzw. charakter instrukcyjny (tak m.in. Maria Jędrzejewska w „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające”, Warszawa 2009, LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Oznacza to, że sąd powinien przestrzegać tego terminu, ale jego przekroczenie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Należy jednak podkreślić, że pewne następstwa takiego przekroczenia wynikają z samej konstrukcji przepisów postępowania cywilnego. Zgodnie z ustawą:

Art. 369. § 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 2. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Zgodnie z powyższym, termin na wniesienie apelacji biegnie od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. Jeśli więc strona otrzyma uzasadnienie dopiero po upływie 30 dni to będzie miała dłuższy okres na przygotowanie apelacji (termin dwutygodniowy od otrzymania uzasadnienia).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne