Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

Pytanie:

Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje zasada, że akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania, którzy mogą sporządzać i otrzymywać odpisy i wyciągi z akt? Jeśli tak, to na podstawie jakiego przepisu prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

Ustawa regulująca postępowanie przed sądami administracyjnymi nie zawiera przepisu, z którego wynikałoby prawo do dostępu do akt sprawy. Na gruncie tej ustawy istnieje jedynie norma, zgodnie z którą postępowanie przed sądem administracyjnym co do zasady jest jawne. Jednakże brak wyraźnego przepisu dotyczącego wglądu do akt przez stronę należy potraktować jako niedopatrzenie ustawodawcy, a prawo takie i tak wynika z art. 51 ust 3 Konstytucji. Sąd administracyjny nie ma więc prawa odmówić stronie dostępu do akt sprawy ani otrzymywania odpisów i wyciągów. Sytuacja, w której sąd administracyjny odmówi stronie dostępu do akt czy sporządzenia odpisu, będzie jednak należała do rzadkości. wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego zawierają bowiem stosowne przepisy, pozwalające na realizację opisywanego prawa. Według § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu wewnętrznego urzędowania, w wojewódzkich sądach administracyjnych funkcjonują wydziały informacji sądowej. Do ich obowiązków należy informowanie osób zainteresowanych o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępnianie im do wglądu akt sprawy. Podobne zapisy znajdują się w regulaminie NSA. Zgodnie z powyższymi regulaminami akta sprawy mogą przeglądać także osoby, które nie są stronami. Zgodę na to wydaje przewodniczący wydział, a warunkiem jest wykazanie uzasadnionej potrzeby przejrzenia akt.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

W świetle przepisu art. 73 § 1 k.p.a. prawo udostępnienia akt sprawy, będące wyrazem zasady jawności, obejmuje nie tylko wgląd do akt sprawy, ale także możliwość sporządzania z nich notatek odpisów i kopii. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego Dnia 8 października 2018 (...)

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Kto może żądać udostępnienia akt sprawy w postępowaniu administracyjnym? Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stroną jest natomiast każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. – "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, (...)

Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

  Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej. Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu na okres - 5 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich jest  głównym (...)

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno do organów administracyjnych jak i do jednostek uczestniczących w sprawie. Jakie elementy (...)

Kto ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej zmarłego?

Kto ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej zmarłego?

Udostępnianie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez zmarłego obejmuje wszystkie formy określone w art. 27 ustawy o prawach pacjenta. O sprawie, w której zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (sygn. II SAB/Rz 29/10) pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”. W (...)

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra sprawiedliwości, trafił do Sejmu. Przewiduje on ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Jaka jest różnica między remontem a odbudową?

Jaka jest różnica między remontem a odbudową?

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. 1995 r., Nr 74, poz. 368 ze zm.) skargę Jana I. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 czerwca 2000 r. w przedmiocie uchylenia decyzji (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Opłata kancelaryjna

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Opłata kancelaryjna

  Wszczynając postępowanie przed sądem administracyjnym powinni się Państwo liczyć z koniecznością ponoszenia określonych opłat sądowych. Opłatami w postępowaniu sądowo-administracyjnym są wpis i opłata kancelaryjna. Wpis pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Opłata kancelaryjna

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Opłata kancelaryjna

  Wszczynając postępowanie przed sądem administracyjnym powinni się Państwo liczyć z koniecznością ponoszenia określonych opłat sądowych. Opłatami w postępowaniu sądowo-administracyjnym są wpis i opłata kancelaryjna. Wpis pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed (...)

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Wpis stały i stosunkowy

Opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym - Wpis stały i stosunkowy

Wszczynając postępowanie przed sądem administracyjnym powinni się Państwo liczyć z koniecznością ponoszenia określonych opłat sądowych. Opłatami w postępowaniu sądowo-administracyjnym są wpis i opłata kancelaryjna. Wpis pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed sądem (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie (...)

Róża na razie nie wróci do rodziców

Róża na razie nie wróci do rodziców

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie matki małoletniej Róży W. i utrzymał w  mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Szamotułach w przedmiocie przekazania dziecka do rodziny zastępczej- poinformował Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu Krzysztof Józefowicz. Sąd Okręgowy musiał rozważyć, (...)

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłata do żłobka od 1 stycznia 2022 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłata do żłobka od 1 stycznia 2022 r.

Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dopłaty do żłobka lub dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka klubie dziecięcym lub u dziennego (...)

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – lepiej później niż nigdy

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – lepiej później niż nigdy

Wyrokiem o sygnaturze SK 50/06  z 10 lipca 2007,  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące zasad prowadzenia obserwacji sądowo - psychiatrycznych w zakładach zamkniętych, między innymi z uwagi na brak ustawowo zakreślonego terminu trwania obserwacji - są niezgodne z konstytucją. (...)

Zasady przyznawania zasiłku stałego niezgodne z Konstytucją

Zasady przyznawania zasiłku stałego niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące postępowania sądowo-administracyjnego. Zgodnie z art. 150 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Aby skutecznie chronić swoje prawa, częstokroć jesteśmy zmuszeni ponosić spore wydatki. Czy to na jednorazową poradę prawną, reprezentację przez adwokata, opłaty za wpisy i pisma. Zdarza się, iż koszty jakie ponieśliśmy w celu wyegzekwowania swoich praw przekraczają zasądzone na naszą (...)

Prawnik za darmo, ale nie dla każdego

Prawnik za darmo, ale nie dla każdego

Rząd przyjął projekt ustawy o darmowej pomocy, informacji prawnej i edukacji prawnej, zwanej - Prawem dla każdego. Przewiduje on, że w całym kraju ma powstać ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej. Jeden punkt ma służyć 25 tys. mieszkańców. Pomoc ma przysługiwać osobom spełniającym (...)

Czy można pozwać SKO?

Czy można pozwać SKO?

Powód wytoczył powództwo o odszkodowanie przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu. W toku postępowania, już przed sądem odwoławczym, pojawiła się wątpliwość, czy SKO jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, przeciwko której można wytoczyć powództwo (...)

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest niezgodne z konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników (...)

Prawo wychowanków ośrodków wychowawczych do pomocy na kontynuowanie nauki

Prawo wychowanków ośrodków wychowawczych do pomocy na kontynuowanie nauki

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił Andrzejowi K. przyznania pomocy na kontynuowanie (...)

Pełnomocnik w postępowaniu sądowo - administracyjnym

Pełnomocnik w postępowaniu sądowo - administracyjnym

Sąd musi wiedzieć o zmianie pełnomocnika. Jeśli podatnik chce, żeby jego interesy były należycie reprezentowane w sądzie, musi o to zadbać. Powoływanie się potem na brak obrony nic mu nie da. W sądzie administracyjnym postępowanie toczy się właściwie na papierze. Z prawnego punktu widzenia (...)

Firma nie zaskarży decyzji inspektorów z PIP

Firma nie zaskarży decyzji inspektorów z PIP

Jest to niemożliwe, ponieważ ustawodawca nie przewidział skargi na ten rodzaj rozstrzygnięć. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny, który odrzucił skargę przedsiębiorcy, który zaskarżył do sądu postanowienie inspektora z kontroli – informuje Gazeta Prawna. Sędzia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie

Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie

Zezwolono mi bez żadnych problemów na fotografowanie akt mojej sprawy w czytelni sądu, ale akta zastępcze (kilka kartek które nadeszły po zszyciu głównych akt) są w sekretariacie wydziału. 10 (...)

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Mieszkam na stałe za granicą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym uzyskać od sądu polskiego uznanie rozwodu zawartego za granicą, dokładnie w Tajlandii. Moja żona była Tajką, byliśmy małżeństwem (...)

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów

Wniosłam do Sądu sprawę o zniesienie służebności. Dla udowodnienia, że sąsiad użytkuje budynek niezgodnie z jego przeznaczeniem potrzebuję wypis z rejestru gruntów, w którym jest napisane, (...)

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu

Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku (...)

Konsultacja z radcą prawnym

Konsultacja z radcą prawnym

Wystąpił pewien \"zator\" w urzędzie miejskim i placówkach zależnych. Każda informacja ustana czy pisemna musi być (wg urzędników) konsultowana z radcą prawnym. Np. proszę o informacje czy dana (...)

Uchylenie decyzji SKO przez NSA

Uchylenie decyzji SKO przez NSA

NSA uchylił decyzję SKO. Co można i trzeba dalej zrobić z zaskarżoną decyzją jeżeli w/g NSA decyzja ta była niezgodna z prawem i wydana z rażącym jego naruszeniem. Odwoływałem się od decyzji (...)

Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej

Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej

W grudniu 2009 roku sąd rejonowy w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę wydał postanowienie nie uwzględniające wniosku prokuratora w przedmiocie zarządzenia obserwacji (...)

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury na sposób traktowania mnie i dzieci (ofiar przemocy) przez organa prowadzące śledztwo napisałam 6 marca 2007 r. W następstwie tego (dochodzenie ciągnie się od października (...)

Nieokreślony charakter zabudowy

Nieokreślony charakter zabudowy

Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie (...)

Wątpliwość co do stanu psychicznego świadka

Wątpliwość co do stanu psychicznego świadka

Od jesieni 2006 r. prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o znęcanie nad rodziną. Jako osoba pokrzywdzona, jakiś miesiąc temu, zostałam "dosłuchana" na komisariacie w związku ze (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej

Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej

W grudniu 2009 roku sąd rejonowy w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę wydał postanowienie nie uwzględniające wniosku prokuratora w przedmiocie zarządzenia obserwacji (...)

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury na sposób traktowania mnie i dzieci (ofiar przemocy) przez organa prowadzące śledztwo napisałam 6 marca 2007 r. W następstwie tego (dochodzenie ciągnie się od października (...)

Nieokreślony charakter zabudowy

Nieokreślony charakter zabudowy

Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie (...)

Wątpliwość co do stanu psychicznego świadka

Wątpliwość co do stanu psychicznego świadka

Od jesieni 2006 r. prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o znęcanie nad rodziną. Jako osoba pokrzywdzona, jakiś miesiąc temu, zostałam "dosłuchana" na komisariacie w związku ze (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Oznaczenie sądu rejestrowego

Oznaczenie sądu rejestrowego

Spółka przeniosła się z jednego miasta wojewódzkiego do drugiego, w związku z czym zmienił się właściwy dla niej sąd rejestrowy. Czy podając dane spółki (np. na zawieranych umowach), należy (...)

Dostęp do akt sprawy karnej

Dostęp do akt sprawy karnej

Czy mam możliwość i prawo do wglądu do moich akt sprawy w momencie, kiedy sąd już wydał wyrok w sprawie karnej? Jeśli tak, to jak to zrobić? Zgodnie z treścią art. 156 § 1 Kodeksu postępowania (...)

Przeglądanie akt przez oskarżyciela posiłkowego

Przeglądanie akt przez oskarżyciela posiłkowego

Czy oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej ściganej z urzędu przez prokuraturę ma prawo zapoznać się w sądzie z dokumentami (przed rozprawą) zgromadzonymi w czasie dochodzenia? Sprawa tyczy znęcania (...)

Przeglądanie akt Księgi wieczystej

Przeglądanie akt Księgi wieczystej

Czy akta Ksiąg wieczystych może przeglądać każda osoba zainteresowana? Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w (...)

Protokół a akta osobowe pracownika

Protokół a akta osobowe pracownika

Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej (...)

Kto ma prawo wglądu do akt sądowych

Kto ma prawo wglądu do akt sądowych

Złożono wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Czy mamy prawo wglądu do załączników które przedłożyła strona w sądzie? Zakładamy, że wglądu żądają pozostali spadkobiercy, wymienieni (...)

Ochrona danych a dostęp do akt

Ochrona danych a dostęp do akt

W związku z moim przypuszczeniem, że wydana decyzja budowlana jest niezgodna w znacznym stopniu ze stanem faktycznym, poprosiłam o dostęp do archiwum dokumentacji budynku sąsiadującego z moją działką. (...)

Wgląd do akt w postępowaniu cywilnym

Wgląd do akt w postępowaniu cywilnym

Chciałbym przeglądnąć akta sprawy o ustanowienie kuratora spadku w Sądzie, czy muszę składać pismo o udostępnienie akt? Jaki jest sposób postępowania w takich sprawach? Zgodnie z art. 525 (...)

Warunki i zasady wydania kopii aktu oskarżenia

Warunki i zasady wydania kopii aktu oskarżenia

Mój były mąż jest opiekunem ustawowym mojego niepełnoletniego syna. Przeciwko niemu toczy się sprawa karna w sądzie o wyłudzenie pieniędzy, wytoczona przez prokuraturę. Nie znam szczegółów (...)

Akta zakończonych spraw w sądzie

Akta zakończonych spraw w sądzie

Pół roku temu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie cywilnej. Sąd wydał postanowienie co do istoty sprawy, wyrok jest prawomocny. Obecnie pozwany chce ponownie zapoznać się z aktami sprawy. (...)

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Strona wyjechała za granicę i poprosiła dziennikarza o interwencje w jej sprawie. Dla weryfikacji faktów niezbędne jest zapoznanie się z aktami sądowymi. Czy sąd może, na podstawie jakich przepisów (...)

Fotografowanie dokumentów z akt sądowych

Fotografowanie dokumentów z akt sądowych

Czternastego stycznia br. prosiłam pisemnie sąd o przysłanie ksero niektórych dokumentów. Dokumenty posiadają przeprawianą numerację, inne zaginęły. Do dziś ich nie otrzymałam. To na nich sąd (...)

Termin przechowywania akt przez prokuraturę

Termin przechowywania akt przez prokuraturę

Przez jaki okres prokuratura ma obowiązek przechowywać akta sprawy posiadające znamiona przestępstwa lub występku w przypadku umorzenia dochodzenia z uwagi na zgon sprawcy? Akta umorzonych (bez względu (...)

Dostęp do dokumentów w księgach wieczystych

Dostęp do dokumentów w księgach wieczystych

Jestem zainteresowany zakupem działki. Księga wieczysta nie jest jeszcze dostępna online. Pojechałem do sądu, żeby ją zobaczyć. Otrzymałem dwie strony z wydrukiem zawierającym standardowe wpisy. (...)

Przeglądanie i odpis z KW-uprawnienie właściciela

Przeglądanie i odpis z KW-uprawnienie właściciela

Jako właściciel nieruchomości chcę mieć wgląd do akt księgi wieczystej i zrobić z nich odpisy. Czy mam do tego prawo, czy podobne prawo przysługuje notariuszowi oraz rzeczoznawcy majątkowemu? (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie Witam. Ostatnio w mojej miejscowości głośno o pewnej sprawie. Artykuł z lokalnej strony internetowej:. Szesnaście miesięcy od odwołania Mirosława (...)

pobicie

pobicie Prosze o pomoc!! Moj brat zostal oskarzony o pobicie..juz wczesniej mial klopoty...wlasnie skonczyly mu sie zawiasy tez za pobicie.. Czy ktos moze mi powiedziec co mu grozi i chociaz w przyblizeniu (...)

pobicie

pobicie Prosze o pomoc!! Moj brat zostal oskarzony o pobicie..juz wczesniej mial klopoty...wlasnie skonczyly mu sie zawiasy tez za pobicie.. Czy ktos moze mi powiedziec co mu grozi i chociaz w przyblizeniu (...)

Wyrok skazujący-Co robić ? Problem z Sądem

Wyrok skazujący-Co robić ? Problem z Sądem Witam ! Mam następujący problem, dlatego pisze tutaj na forum ponieważ prosiłbym was o rady i pomoc, co mógłbym zrobić w mojej sprawie. Natomiast (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj:

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj: Niespełna 2 m-ce temu zostałem oskarżony przez pewną znajomą mi osobę lecz nie lubianą o kradzież, na miejsce od razu wezwano (...)

Akta sądowe

Akta sądowe witam, mam takie pytanie. toczy się wobec mojej osoby postępowanie. chciałabym zapytać, czy sąd może mi udostępnić akta do domu albo ich kserokopie, cokolwiek? czy to jest możliwe (...)

Wgląd do dokumentów

Wgląd do dokumentów Przez 32lata w związku małżeńskim z moim mężem wychowałam 5 dzieci (już wykształconych i samodzielnych). Po śmierci męża okazało się że mój mąż miał z inną kobietą (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Wyrok skazujący-Co robić ? Problem z Sądem

Wyrok skazujący-Co robić ? Problem z Sądem Witam ! Mam następujący problem, dlatego pisze tutaj na forum ponieważ prosiłbym was o rady i pomoc, co mógłbym zrobić w mojej sprawie. Natomiast (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj:

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj: Niespełna 2 m-ce temu zostałem oskarżony przez pewną znajomą mi osobę lecz nie lubianą o kradzież, na miejsce od razu wezwano (...)

Akta sądowe

Akta sądowe witam, mam takie pytanie. toczy się wobec mojej osoby postępowanie. chciałabym zapytać, czy sąd może mi udostępnić akta do domu albo ich kserokopie, cokolwiek? czy to jest możliwe (...)

Wgląd do dokumentów

Wgląd do dokumentów Przez 32lata w związku małżeńskim z moim mężem wychowałam 5 dzieci (już wykształconych i samodzielnych). Po śmierci męża okazało się że mój mąż miał z inną kobietą (...)

Polska nie ratyfikuje ACTA - na razie.

Polska nie ratyfikuje ACTA - na razie. Bardzo mi się podobało wczoraj w wiadomościach na jednej z niepaństwowych stacji jak pokazno wypowiedzi premiera, jak zmieniała sie jego stanowczosc dotyczaca (...)

Akta księgi wieczystej

Akta księgi wieczystej czy akta ksiegi wieczystej są jawne ?

Zaginione akta w urzędzie.

Zaginione akta w urzędzie. Witam, moim problemem są zaginione papiery dotyczące pozwoleń na budowę domu moich rodziców. Papiery sa nam w tym momencie bardzo potrzebne, jednak w urzedzie okazało (...)

Akta sprawy a adwokat

Akta sprawy a adwokat Jak długo prokurator może nie dopuszczać adwokata do akt sprawy? Czy w momencie kiedy wyznaczę adwokata, to musi to zrobić od razu? Bardzo proszę o odpowiedź

Akta na policji

Akta na policji Witam Proszę o pomoc jak ma wyglądać pismo w którym jest prośba o wykasowanie moich starych akt. A mianowicie jako nieletni byłem karany od 7 lat nie mam kontaktu z policją ( do (...)

Porady prawne