Umorzenie opłaty adiacenckiej

Pytanie:

Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie udaje im się zbyć. Urząd Miasta obciążył ich obowiązkiem wniesienia opłaty adiacenckiej w wysokości 2500 zł. Ich emerytury wspólnie wynoszą 1400 zł. Urząd Miasta odmówił umorzenia w/w opłaty uzasadniając, że dotyczy wszystkich właścicieli działek budowlanych, leżących przy drodze, którą pokryto asfaltem oraz poprowadzono w niej kanalizację i wodociągi.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie opłaty adiacenckiej

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Należy uznać, że jest to upoważnienie do wydania aktu prawnego (przepisu gminnego). Rada gminy nie określa imiennie oznaczonych właścicieli nieruchomości, na których spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej. Skoro bowiem uchwała rady gminy jest aktem normatywnym, to nie może rozstrzygać indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Rada gminy w uchwale ogranicza się wyłącznie do ustalenia stawki procentowej opłaty (nie więcej niż 50% różnicy wartości) i ta uchwała stanowi podstawę materialnoprawną do wydania decyzji przez organ wykonawczy gminy.

Porady prawne

Opłata adiacencką może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Nie ma możliwości umorzenia opłaty adiacenckiej indywidualnie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne