Upoważnienie do reprezentowania firmy

Pytanie:

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoby, które mają reprezentować firmę są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.Co powinno zawierać takie upoważnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do reprezentowania firmy

Domyślamy się, iż zadane pytanie dotyczy upoważnienia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do reprezentowania firmy. Reprezentacja firmy oznacza występowanie w jej imieniu w stosunku do osób trzecich. W szczególności chodzi tu o możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz spółki jak też składania i przyjmowania w jej imieniu oświadczeń woli.

W przypadku pełnomocnictwa może być mieć ono dwie postaci. Może to być pełnomocnictwo ogólne upoważniające do reprezentowania firmy w zakresie czynności zwykłego zarządu lub może być to pełnomocnictwo do poszczególnych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z uwagi na fakt, iż pojęcia czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd są nieostre i dodatkowo, w pewnej mierze, są uzależnione o praktyki działania danej firmy (np. dla firmy zajmującej się pośrednictwem w handlu artykułów biurowych zakup kserokopiarki dla klienta może być czynnością z zakresu zwykłego zarządu podczas gdy dla firmy działającej w innej branży taki zakup – dokonywany zwykle jednorazowo – będzie stanowił czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu) najlepszym rozwiązaniem będzie wyczerpujące i możliwie precyzyjne wyliczenie rodzajów czynności prawnych, których pełnomocnik może dokonywać w imieniu i na rzecz mocodawcy.

Porady prawne

Pełnomocnictwo powinno zatem zawierać przynajmniej oznaczenie firmy mocodawcy, oznaczenie pełnomocnika (imię, nazwisko, PESEL, itp.), datę udzielenia pełnomocnictwa, wymienienie rodzajów czynności, do których pełnomocnik jest umocowany oraz podpis przynajmniej mocodawcy.

Pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności powinno zostać udzielone na piśmie. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (np. pełnomocnictwo do zbycia lub nabycia nieruchomości powinno mieć formę aktu notarialnego).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne