Urlop szkoleniowy

Pytanie:

Pracownik złożył podanie do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na dalszą kontynuację studiów 2-letnich uzupełniających systemem wieczorowym na kierunku ściśle związanym z wykonywaną pracą. W poprzednich latach uczęszczając na studia licencjackie miał zgodę pracodawcy i przyznany urlop szkoleniowy. Na podaniu jest podpis przełożonego i wyrażenie zgody. Czy na podstawie takiej zgody należy się pracownikowi urlop szkoleniowy? Pracownik wie, że ustnie zostało przez przełożonego przekazane kadrowej, że bez urlopu szkoleniowego. Czy należy się urlop szkoleniowy w tym wypadku i czy pracodawca ma prawo utrudniać wyjazdy na uczelnię, jeśli wyraził zgodę na piśmie? Zaznaczam, że pracownik zwalnia się w każdy piątek od godziny 12 w ramach urlopu wypoczynkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop szkoleniowy

Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego w formach szkolnych i poza szkolnych może być realizowane na podstawie skierowania zakładu pracy lub bez takiego skierowania. W przypadku gdy pracodawca jedynie wyraza zgodę na kontynuację studiów, ale nie kieruje pracownika na studia, należy przyjmować, iż pracownik podejmuje naukę bez skierowania zakładu pracy i pracodawca będzie mógł przykładowo udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na potrzeby uczestniczenia w zajęciach. Przewiduje to § 5 wskazanego wyżej Rozporządzenia, który ponadto w ust. 2 przewiduje, iż okres bezpłatnego urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.  

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Pracownicy podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w postaci kursów, szkoleń czy też przedmiotowych studiów podyplomowych, wychodzą z założenia, że przysługuje im ustawowo prawo do urlop szkoleniowy na ten cel. Kierując do pracodawcy wniosek o jego udzielenie, z zaskoczeniem uzyskują informację, że nie zostaje pozytywnie rozpoznany. Co do zasady, zgodnie z kodeksem pracy, prawo (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji (...)

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od (...)

Dodatkowy urlop dla żądnych wiedzy

Dodatkowy urlop dla żądnych wiedzy

Nawet 21 dni dodatkowego urlopu należy się pracownikowi, któremu szef pozwolił zostać studentem i podnieść kwalifikacje zawodowe. Firma, która sama skieruje pracownika na szkolenie lub naukę w szkole albo zgodzi się na jego udział w takich zajęciach, będzie musiała udzielić mu wolnego. Takie obowiązki nakłada na szefa obowiązująca od dzisiaj nowelizacja kodeksu pracy (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. ##baner## Nabycie prawa (...)

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasady nadzoru i kontroli laboratoriów oraz organizację i działanie samorządu diagnostów laboratoryjnych.  Cel ustawy  Głównym celem ustawy o medycynie laboratoryjnej jest określenie: zasad (...)

Więcej studiów dla pielęgniarek i położnych

Więcej studiów dla pielęgniarek i położnych

W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  Jakie zmiany przewidziano? Projekt umożliwi kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej. Pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych (...)

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); warunków setOstatni( '3' ); kierowania setOstatni( '4' ); osób za setOstatni( '5' ); granicę w setOstatni( '6' ); celach setOstatni( '7' ); naukowych, setOstatni( '8' ); dydaktycznych i setOstatni( '9' ); szkoleniowych (...)

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe dostanie płatny urlop lub zostanie zwolniony z całości czy części dnia pracy. W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy wprowadzającego zmiany do kodeksu pracy. Celem noweli jest regulacja w ustawie - a nie w rozporządzeniu, jak dotychczas - najważniejszych praw i obowiązków, jakie przysługują stronom w sytuacji podnoszenia (...)

Płatny urlop na dokształcenie?

Płatny urlop na dokształcenie?

Szef sfinansuje dojazd pracownika do szkoły, odda za podręczniki i pokryje opłaty za kształcenie - zakłada nowelizacja kodeksu pracy, której pierwsze czytanie odbędzie się na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Senacki projekt reguluje w ustawie obowiązki, jakie przysługują stronom w sytuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika. - W kodeksie pracy należało zobowiązać (...)

Pracodawca zwolni nas do szkoły

Pracodawca zwolni nas do szkoły

Szef będzie musiał nas zwolnić z części lub z całego dnia pracy wtedy, gdy zdecydujemy się podnieść kwalifikacje i pójść do szkoły - czytamy na łamach Gazety Prawnej. Według nowelizacji kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uchwalonej przez Senat - pracownik skorzysta również z urlopu szkoleniowego (6 dni), za który będzie (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, cudzoziemcem poszukującym (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może kwestionować również niezgodność z prawem wypowiedzenia (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta; z dniem ukończenia pracy, dla której (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zawsze było postrzegane jako jedno z podstawowych praw pracowniczych. W obecnych czasach, podążając za orzecznictwem Sądu Najwyższego, można się jednak zastanawiać na ile coroczny urlop jeszcze jest prawem, a na ile stał się on obowiązkiem pracownika. Z treści Kodeksu pracy, jasno wynika, iż każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony) oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

W trakcie nadchodzącego lata może dochodzić do sytuacji, kiedy w niektórych zakładach pracy - np. z uwagi na ograniczenia w dostawie prądu lub też z powodu występujących fal upałów - będzie dochodziło do ingerencji w zakres codziennych obowiązków pracowników poprzez brak możliwości ich wykonywania, mimo pozostawania w dyspozycji pracodawcy, jak i w gotowości (...)

Wypadek przy pracy - co dalej?

Wypadek przy pracy - co dalej?

Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy może dojść do wypadku przy pracy. Żaden pracodawca nie jest w stanie wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy, ale znajomość obowiązujących w przypadku wystąpienia wypadku przy (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

  Stan faktyczny   Mamy kilku pracowników grafików. Nie chcemy, aby wykonywali prac zleconych "na własną rękę" poza naszą firma. Czy domaganie się oświadczenia od pracownika, że nie będzie podejmował obcych zleceń jest dopuszczalne prawem? Czy należy się pracownikowi wtedy jakaś rekompensata?   Opinia prawna Zaistniały w przedstawionym stanie faktycznym problem (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. Zmienią się także zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. ##baner## Co powinni wiedzieć podróżni? Od (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Zjawisko mobbingu może pojawić się wszędzie tam, gdzie przez dłuższy czas przebywa ze sobą grupa osób. Najczęściej mówimy o mobbingu w miejscu pracy. Czym jest mobbing? Mobbing to zespół działań mających na celu upokorzenie, obniżenie poczucia własnej wartości, wyeliminowanie z zespołu i zastraszenie pracownika lub grupy pracowników. Zachowania te mają (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja natomiast poszłam dalej na zwolnienie. Chcę wypowiedzieć umowę pracodawcy z konkretną datą np. (...)

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Kwestionowanie zasadności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę nie jest nieograniczone w czasie. Ustawodawca przewidział niezwykle krótkie terminy. Ich okresu trwania (krótkiego) należy szukać w chęci ustawodawcy jak najszybszego uregulowania stosunku pracy lub przywrócenia stanu poprzedniego. W jakim terminie można wnieść odwołanie od wypowiedzenia, żądanie (...)

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

  Uprawniwenia, jakie przysługują pracownikom w razie niezgodnego z prawem pracy rozwiązania umowy o pracę zostały omówione w artykułach: Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę? Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Poniżej (...)

Kiedy pracownik może się powstrzymać od pracy?

Kiedy pracownik może się powstrzymać od pracy?

W kodeksie pracy znajduje się przepis, który upoważnia pracownika do powstrzymania się przez pracownika od wykonywania pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik musi jednak zawiadomić (...)

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Jaki charakter ma urlopy bezpłatne? Prawo pracy, oprócz przysługującego pracownikowi niezbywalnego prawa do urlopu wypoczynkowego, przewiduje także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny jest przywilejem pracowniczym, z którego zawsze można skorzystać. Przywilej ten nie korzysta jednak z takich dobrodziejstw jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Kiedy można (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

W Kodeksie pracy uprawnienia pracownika w związku z wadliwie przez pracodawcę dokonanym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę zajmują sporo miejsca. Problematyki tej dotyczą aż dwa osobne oddziały kodeksu, natomiast uprawnień pracodawcy w związku z niezasadnym rozwiązaniem przez pracownika stosunku pracy - raptem dwa artykuły. Pracodawca ma więc o wiele (...)

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

  Których prac nie może wykonywać żadna kobieta oraz kobieta w ciąży i w okresie karmienia? Przepisem stosowanym w odniesieniu do wszystkich kobiet jest zakaz zatrudniania ich przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia. Do najważniejszych prac wzbronionych kobietom należą.: prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów (...)

Jak zmienić pracownikowi sposób obliczania wynagrodzenia?

Jak zmienić pracownikowi sposób obliczania wynagrodzenia?

Art. 241[13] par. 2 kodeksu pracy stanowi, że postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania (...)

Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników niewypłacalnych firm

Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników niewypłacalnych firm

Senat o rozszerzeniu ochrony roszczeń pracowników Senat przyjął zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat wprowadził jedną poprawkę redakcyjną.   Proponowane w nowelizacji zmiany mają na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności (...)

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Kto powinien przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku? Dotyczy to ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz: prowadzisz działalność na terytorium Polski, jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online, sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE. Chodzi (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Staż za granicą wpływa na twoje uprawnienia

Staż za granicą wpływa na twoje uprawnienia

Uznanie stażu za granicą wpływa na uprawnienia pracownicze, przy których uwzględnia się okresy zatrudnienia u wszystkich dotychczasowych pracodawców. Chodzi tu o wymiar urlopu wypoczynkowego, dodatku za wysługę lat oraz ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej i jej wysokości, a także nabycie prawa do urlopu wychowawczego (sześciomiesięczne zatrudnienie).(...) Przy uwzględnianiu zagranicznej (...)

Roszczenia pracowników niewypłacalnych firm pod ochroną

Roszczenia pracowników niewypłacalnych firm pod ochroną

Większa ochrona roszczeń pracowników Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozszerza ochronę roszczeń pracowników i przyspiesza udzielanie pomocy finansowej. Zmiany wprowadzone do ustawy mają na celu w szczególności: rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

W jakich przypadkach może nastąpić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika? Pracownik nie zawsze ma świadomość, iż również jemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co ważne, pracownik nie może arbitralnie korzystać z tego uprawnienia, gdyż dla zastosowania omawianego trybu musi wystąpić któraś z dwóch (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej Zmiany (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymiar urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu szkoleniowego

Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie pracy magisterskiej. 10.06.2002 (...)

Urlop dodatkowy na obronę pracy magisterskiej

Urlop dodatkowy na obronę pracy magisterskiej

Mam zatrudnionego studenta na umowę o pracę na pełny etat. Proszę mi napisać czy przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop na obronę pracy magisterskiej? Kwestie związane z zadanym pytaniem reguluje (...)

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Lekarz zatrudniony w przychodni publicznego ZOZ zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 4 dni w związku z odbywaniem praktyk w ramach rozpoczętych studiów (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Urlop szkoleniowy nauczyciela

Urlop szkoleniowy nauczyciela

Przeprowadziłam się 120 km, aby rozpocząć prace w przedszkolu państwowym w W. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Czy to prawda, że studiującemu nauczycielowi przysługuje dodatkowy (...)

Urlop dla studiującego

Urlop dla studiującego

Jeśli jestem zatrudniona na stanowisku referenta biurowo-administracyjnego, a zaocznie studiuję na wydziale finansowym, czy mogę ubiegać się u pracodawcy o urlop szkoleniowy, podczas gdy moje studia (...)

Studia pracownika bez skierowania pracodawcy

Studia pracownika bez skierowania pracodawcy

Jakiś czas temu wystąpiłam z podaniem do szefa mojej firmy o udzielenie urlopu szkoleniowego. Studiuję zaocznie. Spotkałam się z odmową - szef argumentował, że ma dobre chęci, ale to nie firma (...)

Urlop na przygotowanie do egzaminu

Urlop na przygotowanie do egzaminu

W odpowiedzi z dn. 2-06-2010 napisaliście Państwo: obecnie nie istnieją żadne podstawy prawne do udzielania pracownikom - studentom, zarówno skierowanym jak i nie skierowanym przez zakład pracy, (...)

Szkolenie lekarza

Szkolenie lekarza

Zatrudniam w swojej firmie lekarza medycyny na pełnym etacie, który zamierza rozpocząć specjalizację i prosi mnie o wyrażenie na to zgody. Czy będzie mu przysługiwał wówczas urlop szkoleniowy (...)

Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds obsługi prawnej został wpisany w tym roku na listę aplikantów radcowskich, pracodawca wstępnie wyraził zgodę na dofinansowanie 50% kosztów. W (...)

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej ? Czy jest to urlop bezpłatny ? Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania (...)

Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

Urlop na czas pisania pracy magisterskiej

Czy w trakcie pisania pracy magisterskiej bądź jej obrony przysługuje pracownikowi urlop? Jeśli tak to w jakim wymiarze? Odpowiedź na postawione pytanie zależy od ustalenia faktu, czy pracownik (...)

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

W jaki sposób firma może wysyłać swojego pracownika na zaoczne studia magisterskie (drugi fakultet)? Jaka jest tego procedura i jakie dokumenty są wymagane? Czy konieczne jest specjalne pismo od firmy (...)

Udzielenie urlopu szkoleniowego

Udzielenie urlopu szkoleniowego

Kiedy i w jaki sposób pracownik może starać się o przyznanie mu przez pracodawcę urlopu szkolnego? Przyznanie przez pracodawcę urlopu szkolnego pracownikowi w każdym przypadku uzależnione jest (...)

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli jego pracodawca nie dopełnił obowiązku wypłaty wynagrodzenia za jego pracę? Naruszenie niniejszego obowiązku łączy się z szeregiem konsekwencji (...)

Uprawnienia pracownika wypowiadającego umowę

Uprawnienia pracownika wypowiadającego umowę

Chciałabym złożyć wypowiedzenie z pracy i chciałabym je wysłać do pracodawcy listem polecony za potwierdzeniem odbioru. Czy takie wypowiedzenie jest ważne? Czy jeśli składam wypowiedzenie z mojej (...)

Przebywanie na urlopie bezpłatnym ponad miesiąc

Przebywanie na urlopie bezpłatnym ponad miesiąc

Jakie uprawnienia traci pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym ponad miesiąc? Zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy ( dalej k.p. ) okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, (...)

Czynności podejmowane przez zespół wypadków przy pracy

Czynności podejmowane przez zespół wypadków przy pracy

Jakie czynności podejmuje zespół powypadkowy w przypadku stwierdzenia, że doszło do wypadku przy pracy? Zespół powypadkowy w ramach prowadzonych działań:- jest zobowiązany wykorzystywać (...)

Odprawa emerytalna uzupełniająca

Odprawa emerytalna uzupełniająca

W Gazecie Prawnej nr 26 (1644) z dnia 6 lutego 2006 w rubryce CZYTELNICY PYTAJĄ na pytanie czy przysługuje odprawa emerytalna uzupełniająca, autorka odpowiedzi Pani D. K. szanując przepis art. 92[1] (...)

Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeżeli jest stosowany wobec niego mobbing? Wskazać należy na uprawnienia przysługujące w razie wystąpienia mobbingu. Pracownik, u którego mobbing (...)

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), (...)

Dofinansowanie wypoczynku

Dofinansowanie wypoczynku

Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci pracownika, ale w naszej firmie (...)

Uprawnienia pracownika w razie upadłości zakładu

Uprawnienia pracownika w razie upadłości zakładu

Jak zmienia się sytuacja pracownika w zakładzie, który ogłosi upadłość? Przed likwidacją przysługuje mi 3 miesięczny okres wypowiedzenia, dostałbym również odprawę, z tytułu ustawy o zwolnieniach (...)

Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca w gospodarstwie rolnym rodziców, (...)

Praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu

Praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu

Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dostarczył mi świadectwo ukończenia ZSZ. Ma 3-letni staż pracy u innego pracodawcy. Dostarczył również dokument poświadczający, (...)

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

Pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową 25 lecia pracy w październiku 2004 r. W styczniu 2006 r. przedłożył wniosek i oświadczenie ze od 03.1970 (od 16 roku życia) do 09.1979 r. (ukończenia studiów) (...)

Praca na wolnym powietrzu

Praca na wolnym powietrzu

Jestem cywilnym pracownikiem Jednostki Wojskowej zatrudnionym na etacie wartownika. Moja praca polega na ochronie obiektów Jednostki. Pracuję w systemie dwunastogodzinnego dnia pracy. Dotychczas nasz (...)

Umowa na czas próbny a ciąża

Umowa na czas próbny a ciąża

Zatrudniłam pracownicę na okres próbny na 2,5 miesiąca. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zapytałam czy w najbliższym czasie planuje dziecko i otrzymałam odpowiedź negatywną. Po miesiącu pracy (...)

Kodeks pracy a ustawa o pracownikach samorządowych

Kodeks pracy a ustawa o pracownikach samorządowych

W jakim zakresie kodeks pracy ma zastosowanie do pracowników samorządowych. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych mają charakter pragmatyki zawodowej, a więc aktu prawnego określającego (...)

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców a staż pracy

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców a staż pracy

Pracownica zatrudniona w szpitalu od ukończenia 16 roku życia dojeżdżając do szkoły pracowała w gospodarstwie rodziców w latach 1988-1995. Z powodu braku dokumentacji pracy, w miejscowym urzędzie (...)

FORUM PRAWNE

urlop szkoleniowy

urlop szkoleniowy urlop szkoleniowy Witam, rozpoczęłam studia podyplomowe zaocznie na własną rękę ( pracodawca nie wysłał mnie na te studia), czy nadal przysługuje mi urlop szkoleniowy, jeśli (...)

urlop szkoleniowy

urlop szkoleniowy BArdzo fajny artykuł z money.pl polecam do przeczytania sobie osoby zainteresowane i czesto odbywajace szkolenia;) http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/komu;nalezy;sie;urlop;szkoleniowy,36,0,846372.html

Wypowiedzenie a urlop szkoleniowy

Wypowiedzenie a urlop szkoleniowy Witam, w lipcu 2016 podpisałam z pracodawcą umowę o dokształcanie na studiach magisterskich. Pracodawca zobowiązał się do opłaty 50% czesnego oraz udzielenie 21 (...)

Urlop szkoleniowy-umowa

Urlop szkoleniowy-umowa Witam Mam pytanie kiedy pracownik może dostac urlop szkoleniowy dokładnie mi chodzi jaka umowa musi być spisana?Z góry dziękuję

jak napisac podanie o urlop szkoleniowy?

jak napisac podanie o urlop szkoleniowy? jak napisac podanie o urlop szkoleniowy?

jak napisać podanie do dyrektora o urlop szkoleniowy?

jak napisać podanie do dyrektora o urlop szkoleniowy? jak napisać podanie do dyrektora o urlop szkoleniowy?

urlop szkoleniowy

urlop szkoleniowy Witam poruszam temat dla mnie bardzo wazny - co mam zrobic, gdyż mam podpisaną z firmą umowę i firma skierowala mnie na dalsze ksztalcenie, czyli automatycznie mam 49 dni urlopu a (...)

Urlop płatny a bezpłatny

Urlop płatny a bezpłatny Witam, mam pytanie odnośnie urlopu bezpłatnego w czasie praktyk u innego pracodawcy. Pracuje w firmie od ponad 4 lat, ostatni czas na 4/5 etatu ponieważ studiuje weekendowo. (...)

Prawo pracy

Prawo pracy Czy w przypadku likwidacji kilku stanowisk w zakładzie pracy pracodawca może rozwiązać umowy o pracę zawarte na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy za wypowiedzeniem, jeżeli w (...)

Delegacja

Delegacja witam Chciałabym się dowiedzieć czy osoba posiadająca umowę na czas określony może ubiegać się o delegację i urlop szkoleniowy?

Delegacja

Delegacja Witam, mam od pewnego czasu w umowie zapis że miejscem wykonywania pracy jest teren całej Polski, a co za tym idzie nie ma delegacji. Gdy pracuje w biurze w godz. 8-16 jest ok, ale co w sytuacji (...)

wolny dzień za studiowanie

wolny dzień za studiowanie słyszałam że należy się wolny dzień za studiowanie w zawodzie w którym się pracuje-prosze o jakieś info na ten temat. Mój mąż pracuje jako informatyk i jednocześnie (...)

uprawnienia pracownika wykonującego pracę przy monitorze komputera

uprawnienia pracownika wykonującego pracę przy monitorze komputera uprawnienia pracownika wykonującego pracę przy monitorze komputera

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Zwrot kosztów za odwołanie z urlopu

Zwrot kosztów za odwołanie z urlopu W styczniu miałem zaplanowany 2 tygodniowy urlop, na który wyjechałam wraz z rodzina nad morze. We wtorek dostałam telefon od szefa, że przeprasza, ale jest (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

szkolenia po godzinach pracy

szkolenia po godzinach pracy Witam! Obecnie pracóje w firmie ktora wysłała mnie na kurs. Kurs ten odbywa się po godzinach pracy. Czy w tym wypadku powinienem uzyskać wynagrodzenie za nadgodziny lub (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Nagana z karą pieniężną

Nagana z karą pieniężną Witam. 11.10 mój mąż jadąc wózkiem widłowym uszkodził drugi wózek przy skręcie- widły maja ponad 2 metry i źle ocenił odłegłosc. Majster na zmianie stwierdził (...)

urlop dla pracownika młodocianego

urlop dla pracownika młodocianego Osoba zatrudniajaca taką osobą jest zobowiązana na wniosek młodocianego pracownika, ucznia szkoły dla osób pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych (...)

Porady prawne