Ustalanie linii zabudowy

Pytanie:

Składam wniosek o wuzetkę. Od strony południowej teren graniczy z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Na północy wzdłuż tej samej ulicy (w odległości do 3-krotności szerokości frontu \'mojego\' terenu) znajdują się puste działki. Nieco dalej znajduje się zabudowa jednorodzinna o trochę innej charakterystyce niż ta po stronie południowej (m.in. trochę inna geometria dachu). Parametry tej zabudowy są bliższe temu co ja chciałbym wybudować. Czy organ dokonując analizy z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym biorąc pod uwagę analizowany obszar (3-krotność szerokości frontu działki) uwzględnia jedynie działki zabudowane czy też również te, które mogłyby być zabudowane wg charakterystyki dalej znajdujących się działek?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalanie linii zabudowy

Zasadniczym zagadnieniem w niniejszym pytaniu, jest kwestia wykładni art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Jak wynika bowiem z pytanie powstaje wątpliwość jak należy ustalać linię zabudowy.

Powyższa wątpliwość w naszej ocenie nie powinna jednakże powstać. W szczególności przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. ma dość jasne brzmienie. Ustawodawca wskazuje bowiem, że przesłanką wydania decyzji o warunkach zabudowy jest to, że jedna z działek sąsiednich do działki objętej wnioskiem jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Zabudowana działka stanowi zatem punkt odniesienia, według którego ma być ustalana linia zabudowy. Powyższy wniosek potwierdza jednocześnie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nakazujący wyznaczać linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż organ ustalając warunki zabudowy powinien wziąć pod uwagę wyłącznie zabudowę na działce sąsiedniej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: